Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Протокол №5/22.01.2020 г. от заседание на Областен координационен център, може да изтеглите от тук
Заповед РД-12-15/26.11.2019 г. за създаване на Областен координационен център  - /актуализация/
Протокол №4/29.11.2019 г. от заседание на Областен координационен център, може да изтеглите от тук
Протокол №3/04.09.2019 г. от заседание на Областен координационен център за координация на дейностите  заложени в ПМС №100 от 8 юни 2018 г., 
можете да изтеглите от тук
Протокол №1 от заседание на Звено за мониторинг и оценка на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020), можете да изтеглите от тук
Заповед №РД-12-01/08.01.2019 г. за определяне на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020)
Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст можете да изтеглите от тук
Протокол № 2 / 23.11.2018 г. от заседание на Областен координационен център можете да изтеглите от тук
Протокол № 1 / 10.09.2018 г. от заседание на Областен координационен център можете да изтеглите от тук
Заповед за назначаване на Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 на МС можете да изтеглите от тук


Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН