ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст


Протокол №3/04.09.2019 г. от заседание на Областен координационен център за координация на дейностите  заложени в ПМС №100 от 8 юни 2018 г., 
можете да изтеглите от тук


Протокол №1 от заседание на Звено за мониторинг и оценка на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020), можете да изтеглите от тук


Заповед №РД-12-01/08.01.2019 г. за определяне на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020)


Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст можете да изтеглите от тук

Протокол № 2 / 23.11.2018 г. от заседание на Областен координационен център можете да изтеглите от тук

Протокол № 1 / 10.09.2018 г. от заседание на Областен координационен център можете да изтеглите от тук

Заповед за назначаване на Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 на МС можете да изтеглите от тук

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?