Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Структура на администрацията

Дата на публикуване: 07.02.2020 23:50
Политически кабинет
Главен секретар
Администрация:
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Органиграма на структурата на ОА-Плевен

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем