Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Областна комисия по заетост
2020.11.04

2020

Протокол №24 от 30.10.2020 г. от проведено неприсъствено заседание на Комисията по заетост
Протокол № 22 от 05.06.2020 г. от проведено неприсъствено заседание на Комисията по заетостта

Протокол № 1 от 18.06.2020 г. от проведено неприсъствено заседание на Комисията по разработване на Регионална програма за заетост 2020 г.
Протокол № 23 от 19.06.2020 г. от проведено неприсъствено заседание на Комисията по заетостта
Заповед РД-12-07/10.06.2020 г. за назначаване на Комисия по разработване на Регионална програма за заетост 2020 г.
Протокол №21/12.02.2020 г. от заседание на Комисията по заетост

Заповед №РД-12.01/04.02.2020 г. за създаването на работна група по провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила
Протокол №20/13.12.2020 г. от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, може да изтеглите от тук

2019
Заповед № РД-09-167/10.12.2019 г. за назначаване на Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие, може за изтеглите от тук
Протокол №19/10.10.2019 г. от заседание на Комисия по заетостта  към Областният съвет за развитие.

Заповед №РД-09-54/29.03.2019 г. за назначаване на Комисия за разработване на Регионална програма за заетост на област Плевен - 2019 г.
Протокол №15/13.02.2019 г. от заседание на Комисията по заетостта към областния съвет за развитие можете да изтеглите от тук
Протокол № 14 / 14.01.2019 г. от заседание на Комисия по заетостта можете да изтеглите от тук

2018

Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие можете да изтеглите от тук
Протокол №13/09.10.2018 г. от заседание на Комисията по заетостта
Заповед №РД-09-108/08.08.2018 г. за актуализация на Комисия по заетостта
Заповед №РД-12.01/04.02.2020 г. за създаването на работна група по провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила
Заповед №РД-09-33/29.03.2018 г. за назначаване на Комисия по заетостта към областен съвет за развитие /актуализация/
Заповед №РД-09-67/14.06.2017 г. за назначаване на Комисия по заетост към Областен съвет за развитие (актуализация)
Протокол №1 от 26.04.2017 г. за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Обучения и заетост на младите хора"

Протокол № 8 от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие можете да изтеглите от тук
Протокол №1 заседание на Комисия за разработване на Регионална програма за заетост и обучение за област Плевен за 2017 г. можете да изтеглите от тук
Заповед № РД-09-26/20.03.2017 г. за назначаване на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие (актуализация) можете да изтеглите от тук
Протокол №7 от 16.03.2017 г. от Заседание на Комисия по заетостта можете да изтеглите от тук
Протокол №6 от 20.02.2017 г. от заседание на Комисия по заетостта за Приемане на проект на Държавният план-прием за учебната 2017/2018 можете да изтерглите от тук
Заповед № РД-09-146 от 21.12.2016г. за назначаване на Комисия по заетост можете да изтеглите от тук
Протокол № 1 от 04.01.2017 за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема "Обучения и заетост за младите хора" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. можете да изтеглите от тук
Протокол № 1 от 04.01.2017 за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема "Обучения и заетост" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. можете да изтеглите от тук
Протокол № 4 от 27.09.2016
Протокол № 1 от 20.09.2016
Заповед за назначаване на комисия по заетост от 17.09.2016
Протокол №3 от 19.09.2016
Заповед Комисия заетост от 17.09.2016
Протокол №1/02.06.2016 г. за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Приложение 4 - ПОО - таблица
Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен