Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана

Дата на публикуване: 12.02.2018 13:50
 
 
Основание за създаване:
чл.7а от Устройствения правилник на областните администрации

Пълно наименование на комисията:
Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта

По смисъла на Административно-процесуалния кодекс, "Административно обслужване" е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги.
"Обществени услуги" са образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.

ВЪТРЕШНОАДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ И СЪОБРАЗЯВАНЕ С ОТПРАВЯНИТЕ ПРЕПОРЪКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОМБУДСМАН

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл. 1. Всички служители в Областна администрация – Плевен са длъжни да оказват съдействие и да се съобразяват с отправяните препоръки на националния Омбудсман, в съответствие със Закона за омбудсмана /ЗО/, Правилника за организацията и дейността на омбудсмана /ПОДО/ и правилата, определени с тези вътрешноадминистративни процедури.

РАЗДЕЛ ІІ

СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОМБУДСМАН

 Чл. 2. Всички постъпили писма и документи, изпратени от Омбудсмана, се регистрират в електронната деловодна система на Областна администрация – Плевен и се обработват в съответствие с Вътрешните правила за документооборота в Областна администрация - Плевен.

 Чл. 3.
/1/ Регистрираните по горния ред искания за предоставяне на информация и/или документи, във връзка с разглежданите от Омбудсмана случаи и съхраняващи се в Областна администрация – Плевен, подлежат на насочване според тяхното съдържание към Дирекция “АПОФУС” или Дирекция “АКРРДС”. /2/ Директорът на съответната Дирекция разпределя постъпилото искане за разглеждане от служител в Дирекцията, който извършва проверка по същото в 3-дневен срок от разпределянето и писмено уведомява Директора за резултатите от проверката.
/3/ В 3-дневен срок от изтичане на срока по горната алинея, отговорният служител е длъжен да окомплектова и изпрати на Омбудсмана исканата информация и/или документи в заверени ксерокопия.

РАЗДЕЛ IІІ

ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

 Чл. 4.
/1/ Всяко постъпило от страна на Омбудсмана предложение за посредничество за доброволно уреждане на случая се регистрира в деловодната система със същия номер, с който е заведена постъпилата от омбудсмана документация по случая.
/2/ Предложението се разглежда от определен от Главния секретар или Директор на Дирекция служител, който в 3-дневен срок от постъпването му се произнася с писмено становище относно приемането или не на посредничеството. Становището се представя на Главния секретар и/или Директора на Дирекция за съгласуване, които го отнасят до Областния управител за окончателно решаване чрез поставяне на резолюция.
/3/ В 3-дневен срок от резолирането, до Омбудсмана се изпраща писмено уведомление за приемане или не на предложеното посредничество.
 Чл. 5.
/1/ В случай на приемане на посредничеството, Областният управител определя с резолюцията си и един или повече служители, които да осъществяват контакт с Омбудсмана и другата страна, да участват в хода на евентуални преговори и всички други, предприети от посредника действия за преодоляване на конфликта.
/2/ При необходимост и за срока на осъществяване на описаните по-горе действия, на Омбудсмана или на упълномощено от него лице се предоставя помещение в сградата на Областна администрация – Плевен.
 Чл. 6.
/1/ В случай на успешно уреждане на конфликта, Областният управител подписва протокола за резултатите от посредничеството, заедно с другата страна и Омбудсмана или определен от последния служител.
/2/ Когато в протокола е посочена необходимостта от извършването на съответни действия от страна на областната администрация, Областният управител определя един или повече служители и срока за това, ако същият не е посочен в протокола. За извършените действия Омбудсмана се уведомява писмено, в 3-дневен срок от изпълнението.

РАЗДЕЛ ІV

СЪОБРАЗЯВАНЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОМБУДСМАН

Чл.7.
/1/ Постъпилото в Областна администрация – Плевен писмено становище и/или проект на становище по извършената от Омбудсмана проверка, се регистрира и насочва по описания в чл.4 ред.
/2/ В случаите, когато е изпратен проект на становище, същият се разпределя на един или повече служители, които в определения от Омбудсмана срок изготвят и изпращат писмено мнение по него, след предварително съгласуване с Главния секретар и/или Директор на Дирекция.
/3/ В случаите, когато е постъпило становище, с което е приключила извършената от Омбудсмана проверка и в него се съдържат препоръки и предложения относно дейността на администрацията /чл.31 от ПОДО/, същото се разпределя за разглеждане от най-малко трима служители, определени според характера на препоръките и предложенията, като задължително участие в разглеждането вземат Главният секретар и съответният Директор на Дирекция. Разглеждането приключва в 10 – дневен срок от постъпването на становището с писмен доклад до Областния управител, изготвен и подписан от определените за това служители. В доклада задължително се изписват необходимите мерки, които са предприети и/или следва да бъдат предприети, конкретните изпълнители и времето за изпълнение.
/4/ Когато, с оглед вида и характера на мерките, които трябва да бъдат предприети е необходимо повече време за тяхното изпълнение, това се отбелязва в доклада до Областния управител, който определя подходящ срок за изпълнението им и служителя, който да осъществи контрол за срочното и качествено изпълнение.
 Чл. 8. В 14-дневен срок от получаването на становището по ал.3 на чл.7 докладът се изпраща на Омбудсмана, а в случаите по ал.4 на същата разпоредба се изпраща и последващо писмено уведомление за изпълнените в определения срок мероприятия.

РАЗДЕЛ V

ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ДЕЙСТВИЯ ПО ИНИЦИАТИВА НА ОМБУДСМАНА И ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ВРЕМЕННА ПРИЕМНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 Чл. 9. Процедурите, уредени в предните раздели, се прилагат съответно и в случаите, когато Омбудсмана е предприел действия по негова инициатива, на основание чл.11, ал.2 от ЗО и чл.29 от ПОДО.

 Чл.10.
/1/ При постъпило искане за предоставяне на помещение – държавна собственост, за откриване на временна приемна на Омбудсмана на територията на област Плевен, същото се разглежда от служител, определен от Директора на Дирекция “АКРРДС” в 7-дневен срок от постъпването. Служителят представя на Директора списък със свободните и подходящи за целта помещения – държавна собственост. Списъкът се изпраща на Омбудсмана за осъществяване на избор.
/2/ При наличие на подходящо помещение, определено по реда на горната алинея, същото се предоставя за нуждите и срока на действие на приемната.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Параграф единствен: Настоящите вътрешноадминистративни процедури са разработени и утвърдени на основание Заповед №РД-09-22/02.03.2006г. на Областен управител – Плевен и в изпълнение на т.7.4 от Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006г.

Заповед за състава на комисията от 20.11.2013 г.

Заповед за вътрешните правила от 20.11.2013 г.

Протокол № 13 от 05.12.2013 г.

Заповед за определяне състава на комисията от 09.02.2015 г.


Наименование Брой тегления
Зап РД-09-110_29_08_2022.pdf 134 Изтегли документ с име "Зап РД-09-110_29_08_2022.pdf"
 1. ана... - Текуща страница
 2. Областна комисия по заетост
 3. Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата
 4. Консултативен съвет за социално подпомагане
 5. Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 6. Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен
 7. Областен съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Плевен
 8. Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 9. Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
 10. Междуведомствена комисия за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
 11. Епизоотична комисия
 12. Областен съвет за развитие
 13. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 14. Комисия Военни паметници към Областния управител
 15. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен
 16. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в област Плевен
 17. Областна кординационна група за учене през целия живот
 18. Областен съвет по правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет по устройството на територията
 20. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 21. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
 22. Областна комисия по транспорт
 23. Асоциация по ВиК Плевен
 24. Областна епизоотична комисия

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем