Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Консултативен съвет за социално подпомагане
Протокол №3/01.11.2019 г. от заседание на Консултативен съвет по социално подпомагане, може да видите тук
Заповед №РД-09-145/28.10.2019 г. - за актуализиране на състава на Консултативен съвет по социално подпомагане.
Годишен доклад за 2017 г. за изпълнение на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
Годишен доклад за дейността на Консултативен съвет за социално подпомагане за 2017 г.
Заповед №РД-09-68/14.06.2017 г. за определяне на Консултативен съвет по социално подпомагане (актуализация)
Протокол №1 от 22.05.2017 г. от заседание на Консултативен съвет по социално подпомагане

Заповед №РД-12-12/16.05.2017 г. за определяне на Консултативен съвет по социално подпомагане (актуализация)

Протокол №1 от 03.05.2017 г. от заседание на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен 2016-2020

Заповед № РД-12-9 от 12.04.2017 г. за създаване на Консултативен съвет по социално подпомагане
Заповед № РД-12-8 от 12.04.2017 г. за определяне на звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги

Вътрешни правила за дейността на консултативен съвет за изпълнение на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област плевен (2016  – 2020)
Заповед № РД-09-29/23.03.2017 г. за утвърждаване на вътрешни правила за организацията и дейността на Консултативния съвет за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен (2016 г. -2020 г.)
Заповед за утвърждаване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен 2016-2020 г.
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.

Протокол за приемане на ОСРСУ 2016-2020г.
Протокол №2 от заседание на областен оперативен екип за стратегическо планиране по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.
Протокол №1 от заседание на областен оперативен екип за стратегическо планиране по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.
Заповед №РД-09-54 от 21.04.2016 за утвърждаване на областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси - област Плевен можете да изтеглите от тук
Правилник за организациявта и дейността на областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен можете да изтеглите от тук
Консултативен съвет по социално подпомагане - Заповед от 06.01.2016г.
Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен