Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Консултативен съвет за социално подпомагане
Протокол №3/01.11.2019 г. от заседание на Консултативен съвет по социално подпомагане, може да видите тук
Заповед №РД-09-145/28.10.2019 г. - за актуализиране на състава на Консултативен съвет по социално подпомагане.
Годишен доклад за 2017 г. за изпълнение на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
Годишен доклад за дейността на Консултативен съвет за социално подпомагане за 2017 г.
Заповед №РД-09-68/14.06.2017 г. за определяне на Консултативен съвет по социално подпомагане (актуализация)
Протокол №1 от 22.05.2017 г. от заседание на Консултативен съвет по социално подпомагане

Заповед №РД-12-12/16.05.2017 г. за определяне на Консултативен съвет по социално подпомагане (актуализация)

Протокол №1 от 03.05.2017 г. от заседание на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен 2016-2020

Заповед № РД-12-9 от 12.04.2017 г. за създаване на Консултативен съвет по социално подпомагане
Заповед № РД-12-8 от 12.04.2017 г. за определяне на звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги

Вътрешни правила за дейността на консултативен съвет за изпълнение на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област плевен (2016  – 2020)
Заповед № РД-09-29/23.03.2017 г. за утвърждаване на вътрешни правила за организацията и дейността на Консултативния съвет за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен (2016 г. -2020 г.)
Заповед за утвърждаване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен 2016-2020 г.
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.

Протокол за приемане на ОСРСУ 2016-2020г.
Протокол №2 от заседание на областен оперативен екип за стратегическо планиране по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.
Протокол №1 от заседание на областен оперативен екип за стратегическо планиране по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.
Заповед №РД-09-54 от 21.04.2016 за утвърждаване на областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси - област Плевен можете да изтеглите от тук
Правилник за организациявта и дейността на областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен можете да изтеглите от тук
Консултативен съвет по социално подпомагане - Заповед от 06.01.2016г.
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен