Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Консултативен съвет за социално подпомагане

Дата на публикуване: 05.12.2019 11:15
Заповед № РД-12-24/01.09.2022г. за създаване на Консултативен съвед по социално подпомагане тук 
Протокол №3/01.11.2019 г. от заседание на Консултативен съвет по социално подпомагане
, може да видите тук
Заповед №РД-09-145/28.10.2019 г. - за актуализиране на състава на Консултативен съвет по социално подпомагане.
Годишен доклад за 2017 г. за изпълнение на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
Годишен доклад за дейността на Консултативен съвет за социално подпомагане за 2017 г.
Заповед №РД-09-68/14.06.2017 г. за определяне на Консултативен съвет по социално подпомагане (актуализация)
Протокол №1 от 22.05.2017 г. от заседание на Консултативен съвет по социално подпомагане

Заповед №РД-12-12/16.05.2017 г. за определяне на Консултативен съвет по социално подпомагане (актуализация)

Протокол №1 от 03.05.2017 г. от заседание на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен 2016-2020

Заповед № РД-12-9 от 12.04.2017 г. за създаване на Консултативен съвет по социално подпомагане
Заповед № РД-12-8 от 12.04.2017 г. за определяне на звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги

Вътрешни правила за дейността на консултативен съвет за изпълнение на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област плевен (2016  – 2020)
Заповед № РД-09-29/23.03.2017 г. за утвърждаване на вътрешни правила за организацията и дейността на Консултативния съвет за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен (2016 г. -2020 г.)
Заповед за утвърждаване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен 2016-2020 г.
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.

Протокол за приемане на ОСРСУ 2016-2020г.
Протокол №2 от заседание на областен оперативен екип за стратегическо планиране по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.
Протокол №1 от заседание на областен оперативен екип за стратегическо планиране по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.
Заповед №РД-09-54 от 21.04.2016 за утвърждаване на областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси - област Плевен можете да изтеглите от тук
Правилник за организациявта и дейността на областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен можете да изтеглите от тук
Консултативен съвет по социално подпомагане - Заповед от 06.01.2016г.

Наименование Брой тегления
РД-12-24.pdf 1295 Изтегли документ с име "РД-12-24.pdf"
 1. Консултативен съвет за социално подпомагане - Текуща страница
 2. Областна комисия по заетост
 3. Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата
 4. Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 5. Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен
 6. Областен съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Плевен
 7. Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 8. Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
 9. Междуведомствена комисия за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
 10. Епизоотична комисия
 11. Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
 12. Областен съвет за развитие
 13. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 14. Комисия Военни паметници към Областния управител
 15. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен
 16. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в област Плевен
 17. Областна кординационна група за учене през целия живот
 18. Областен съвет по правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет по устройството на територията
 20. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 21. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
 22. Областна комисия по транспорт
 23. Асоциация по ВиК Плевен
 24. Областна епизоотична комисия

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем