Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Областен съвет за развитие

Дата на публикуване: 02.04.2018 10:55

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

Основание: Областният съвет за развитие е създаден на основание чл. 22 от Закона за регионалното развитие. Председател на областния съвет за развитие е областният управител, а членове са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители  на  областните структури на представителните организации  на  работодателите и на  работниците и служителите на национално равнище. Организацията и дейността на Областния съвет за развитие в област Плевен са регламентирани в глава трета, раздел ІІ от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

           

СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Областен управител на област Плевен – Мирослав Петров

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зам. областен управител на област Плевен - д-р Красимир Трифонов (Заповед № РД-09-79/04.07.2017)

СЕКРЕТАР: Александър Костов – гл. експерт в Дирекция АКРРДС (Заповед № РД-09-16/27.02.2017 г.)

           

ЧЛЕНОВЕ:

№ по ред

Име

Представителство

1.

Георг Спартански

кмет на Община Плевен

2.

Милен Дулев

кмет на Община Белене

3.

Лъчезар Яков

кмет на Община Гулянци

4.

Поля Цоновска

кмет на Община Долна Митрополия

5.

Борислав Станимиров

кмет на Община Долни Дъбник

6.

инж. Валентин Йорданов

кмет на Община Искър

7.

Илийчо Лачовски

кмет на Община Кнежа

8.

Любка Александрова

кмет на Община Левски

9.

Валерий Желязков

кмет на Община Никопол

10.

Детелин Василев

кмет на Община Пордим

11.

инж. Данаил Вълов

кмет на Община Червен бряг

12.

Пенчо Василев Дреновски – общински съветник

представител на Общински съвет Плевен (Решение № 763/26.09.2013 г. на ОбС Плевен)

13.

Петър Иванов Ангелов – общински съветник, председател на ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“

представител на Общински съвет Белене (Решение № 32/29.01.2016 г. на ОбС Белене)

14.

Огнян Божинов Янчев – председател на ОбС Гулянци

Резервен член:

Цецо Първанов Луканов  

представител на Общински съвет Гулянци (Решение № 19/13.11.2015 г. на ОбС Гулянци)

15.

Петър Валентинов Петров – председател на ОбС Долна Митрополия

представител на Общински съвет Долна Митрополия

(Решение № 16/26.11.2015 г. на ОбС Долна Митрополия)

16.

Виктор Маринов Маринов  – общински съветник

представител на Общински съвет Долни Дъбник

(Решение № 10/22.12.2015 г. на ОбС Долни Дъбник)

17.

Любомир Иванов Йолов – председател на ОбС Искър

Резервен член: Венцислав Андреев Мариновски, зам. председател на ОбС Искър

представител на Общински Съвет Искър

18.

Добромир Илиев Грамов – общински съветник

представител на Общински съвет Кнежа

(Решение № 150/28.04.2016 г. на ОбС Кнежа)

19.

Ваня Стефанова Толева – зам. председател на ОбС Левски

Резервен член:

Антон Димитров Петков, председател на ПК по икономика, финанси и бюджет

представител на Общински съвет Левски

(Решение № 36/28.01.2016 г. на ОбС Левски)

20.

д-р Цветан Паскалев Андреев – председател на ОбС Никопол

Резервен член:

Красимир Гатев Миланов – общински съветник

представител на Общински съвет Никопол

(Решение № 206/30.03.2017 г. на ОбС Никопол)

21.

Илиян Александров – председател на ОбС Пордим

Резервен член:

Катя Димитрова – зам. председател на ОбС Пордим

представител на Общински съвет Пордим (Решение № 39/22.12.2015 г. на ОбС Пордим)

22.

Мирослав Николов Михайлов – общински съветник

представител на Общински съвет Червен бряг

(Решение № 70/29.01.2016 на ОбС Червен бряг)

23.

Цецка Лучева – председател на СРС на КТ „Подкрепа“ Плевен

Резервен член:

Валерия Георгиева – зам. председател на СРС на КТ „Подкрепа“ Плевен

представител на КТ „Подкрепа“

24.

Янчо Андонов – председател на РС на КНСБ Плевен

представител на Конфедерацията на синдикатите в България (КНСБ)

25.

Георги Йозов Русинов - Изпълнителен директор на Търговско-индустриална камара Плевен

Резервен член

Даниела Кирова Пенева, експерт в ТИК Плевен

представител на Българска търговско-промишлена палата (БТТП)

26.

Николай Гиздов

представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

27.

Веселин Йотков - изпълнителен директор на Стопанска камара Плевен

представител на Българска стопанска камара

28.

Русалин Русалинов

представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

29.

Альоша Гърков

представител на Съюз за стопанска инициатива

 

Като членове на Съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на областта по писмена покана на Председателя на Областния съвет за развитие.
 

ПРАВЕН СТАТУТ И ФУНКЦИИ

Областният съвет за развитие на област Плевен е създаден на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл. 61, чл. 62, чл. 64 и чл. 73, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Функциите на Областния съвет за развитие са определени в чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие и чл. 67 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Областният съвет за развитие:

 • обсъжда и приема Областната стратегия за развитие и Регионалната схема за пространствено развитие на областта;
 • обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
 • обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на Областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
 • съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на Областната стратегия за развитие;
 • обсъжда и одобрява Междинния и Окончателния доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.
 • одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните или временните комисии към Областния съвет за развитие по предложение на Областния управител;
 • приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
съгласува изготвените съгласно Закона за водите Регионални генерални планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към Регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към Генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията.
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ

Организацията и дейността на областния съвет за развитие са определени с правилника за прилагане на закона.

Областният съвет за развитие съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията на областта.

Председател на областния съвет за развитие е областният управител.

При изпълнение на своите функции председателят на областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник областен управител.

Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Като членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на областта по писмена покана на председателя на областния съвет за развитие.

Органите и организациите, представени в Областния съвет за развитие, уведомяват председателят му за определените за членове на съвета свои представители.

Когато член на областния съвет за развитие е временно възпрепятстван да участва в работата на съвета, той може да бъде заместен от предварително определено по същия ред друго лице. В случай че посоченият заместник е изрично писмено упълномощен да участва в конкретното заседание, той притежава право на глас.

Смяната на членовете на областния съвет за развитие, които са представители на общинските съвети, на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, се извършва от съответните органи по реда на тяхното определяне.

По покана на председателя на областния съвет за развитие на заседанията на съвета могат да присъстват и да участват в обсъжданията с право на съвещателен глас представители на министерства и други ведомства и на териториалните им структури, на регионалния съвет за развитие или на неговия секретариат, на други областни съвети за развитие от района на ниво 2, както и на физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на областта.

Списъкът с поименния състав на областния съвет за развитие се предоставя на членовете на съвета, на секретариата на регионалния съвет за развитие и се обявява публично по подходящ начин.

По решение на областния съвет за развитие се създават постоянни или временни комисии. Постоянните комисии се създават в областта на пространственото развитие, устройството на територията и строителството, индустрията и новите технологии, транспорта и енергетиката, туризма и околната среда, здравеопазването, образованието, пазара на труда и в други области, свързани с приоритетите за развитие на областта.

Правилата, с които се определят организацията и дейността на постоянните и временните комисии, се изготвят от областната администрация.

Областният съвет за развитие изпълнява следните функции за провеждане на държавната политика за регионално развитие:

 1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
 2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
 3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
 4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
 5. одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните или временните комисии към областния съвет за развитие по предложение на областния управител;
 6. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
 7. обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.

Председателят на областния съвет за развитие:

 1. ръководи и координира дейността на областния съвет за развитие и го представлява;
 2. организира изпълнението на решенията на областния съвет за развитие и информира съответните компетентни органи за решенията, отнасящи се до тяхната дейност;
 3. организира обсъждането и съгласуването на инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
 4. осигурява събирането на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
 5. осигурява публичност и прозрачност на дейността на областния съвет за развитие;
 6. прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
 7. осигурява координация и взаимодействие с регионалния съвет за развитие, с други областни съвети за развитие, с териториалните звена на изпълнителната власт във връзка с дейността на областния съвет за развитие.

Областният съвет за развитие заседава не по-малко от 2 пъти годишно.

Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:

 1. по негова инициатива;
 2. по искане на една трета от членовете му;
 3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;
 4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

При отсъствие на председателя на областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител.

Председателят на областния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.

Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване.

Заседанията на областния съвет за развитие са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от членовете на съвета.

Решенията на областния съвет за развитие се приемат с мнозинство от повече от половината от общия брой на членовете.

Областната стратегия за развитие се приема с мнозинство от две трети от общия брой на членовете на областния съвет за развитие.

Заседанията на областния съвет за развитие са открити.

За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват приетите решения.

Протоколът се подписва от председателя и протоколиста и се изпраща на членовете на областния съвет за развитие и на секретариата на регионалния съвет за развитие.

Приетите материали от заседанията на съвета са публични и се оповестяват по подходящ начин.

По изключение областният съвет за развитие може да приема решения и неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на решение, придружен с мотиви. Решението е прието, ако е подкрепено писмено без забележки от две трети от членовете на областния съвет за развитие. В случай че решението не бъде прието, то се разглежда на следващото заседание на съвета.

Организационно-техническото осигуряване на дейността на областния съвет за развитие се осъществява от секретар на съвета. Областният управител определя един от служителите в областната администрация за секретар на областния съвет за развитие. Секретарят на областния съвет за развитие отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанията, изпращането и съхранението на материалите, свързани с работата на съвета.

Експертното подпомагане на дейността на областния съвет за развитие се осъществява от служители от областната администрация и от общинските администрации.

Средствата, необходими за дейността на областния съвет за развитие, се предвиждат по бюджета на областната администрация.

Командировъчните и другите разходи, направени от членовете на съвета във връзка с тяхната дейност, са за сметка на съответната областна администрация, министерствата, ведомствата, общините и организациите, които представляват.

Председателят и членовете на областния съвет за развитие не получават възнаграждение за работата си в съвета.
 
 
Годишен доклад за дейността на Областния съвет за развитие на област Плевен за 2017г. можете да изтеглите от тук
 
Доклад за Междинна оценка на ОСР на област Плевен за периода 2014-2020 г. можете да изтеглите оттук
 
Приложение 1: "Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитие на област Плевен през периода 2014-2017 г." можете да изтеглите оттук
 
Протоколите от проведените заседания на ОСР, в хронологичен ред, можете да разгледате и изтеглите от долните линкове:
 
Протоколи от 2018 г.
 
 
Протоколи от 2017г.:

Протокол №2 от 11.12.2017 г.

Протокол №1 01.03.2017 г.

Протоколи от 2015 г.:
 
Протокол №2 от 14.12.2015г.

Протоколи от 2014 г.:
 
 
 
 
 

 1. Областен съвет за развитие - Текуща страница
 2. Областна комисия по заетост
 3. Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата
 4. Консултативен съвет за социално подпомагане
 5. Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 6. Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен
 7. Областен съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Плевен
 8. Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 9. Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
 10. Междуведомствена комисия за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
 11. Епизоотична комисия
 12. Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
 13. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 14. Комисия Военни паметници към Областния управител
 15. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен
 16. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в област Плевен
 17. Областна кординационна група за учене през целия живот
 18. Областен съвет по правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет по устройството на територията
 20. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 21. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
 22. Областна комисия по транспорт
 23. Асоциация по ВиК Плевен
 24. Областна епизоотична комисия

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем