Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Дата на публикуване: 08.02.2022 13:45

2023
Заповед РД-12-04/20.02.2023 г. за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /актуализация/, може да видите тук
Заповед №РД-12-03/20.02.2023 г. за актуализация на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), може да видите тук

2022
Заповед №РД-12-02/08.02.2022 г. за актуализация на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), може да видите тук

2021
Заповед №РД-09-67/22.06.2021 г. за утвърждаване на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), може да видите тук
Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), може да видите тук
Протокол №12 от заседание на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, може да видите тук
Заповед РД-12-12/14.06.2021 г. за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /актуализация/, може да видите тук
Заповед РД-12-09/08.06.2021 г. за назначаване на Областен оперативен екип за планиране в областта на интеграцията на ромската общност, може да видите тук
Протокол №11 от неприсъствено заседание на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите 2013 - 2020 г., може да видите тук
Протокол №11 от неприсъствено заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, може да видите тук

2020
Заповед №РД-12-03/11.02.2020 г. за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси - /актуализация/

2019

Заповед №РД-12-05/14.03.2019 г. за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /актуализация/ можете да изтеглите от тук
Протокол №9/26.02.2019 г. от заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси можете да изтеглите от тук

Протокол №9/22.02.2019 г. от заседание на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите можете да изтеглите от тук

Заповед №РД-12-3/13.02.2019 г. за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /актуализация/ можете да изтеглите от тук

Заповед № 12-02 от 22.01.2019 г. - Звено за мониторинг и оценка на областна астратегия за интеграция на ромите - актуализация на екипа - можете да изтеглите от тук

2018
Годишен доклад  за 2018 г. за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси можете да изтеглите от тук
Заповед №РД-12-07/03.05.2018 г. за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /актуализация/
Заповед №РД-12-14/14.06.2017 г. за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (актуализация)
Протокол №7 от проведено заседание на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси от 22.02.2017
Протокол №6 от проведено заседание на Звено за мониторин и оценка от 17.02.2017
Протокол №5 от проведено заседание на Звено за мониторинг от 10.02.2017
Заповед РД-12-01 от 31.01.2017 за определяне на Звено за мониторинг

Заповед РД-12-03 от 02.02.2017 за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Протокол №6 от заседание на Областния експертен съвет по етнически и интеграционни въпроси от 13.04.2016г. 
Протокол № 4 Звено мониторинг
Протокол №3 заседание на Звено за мониторинг - 16.03.2016 г.

 1. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси - Текуща страница
 2. Областна комисия по заетост
 3. Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата
 4. Консултативен съвет за социално подпомагане
 5. Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 6. Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен
 7. Областен съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Плевен
 8. Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 9. Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
 10. Междуведомствена комисия за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
 11. Епизоотична комисия
 12. Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
 13. Областен съвет за развитие
 14. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 15. Комисия Военни паметници към Областния управител
 16. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен
 17. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в област Плевен
 18. Областна кординационна група за учене през целия живот
 19. Областен съвет по правата на хората с увреждания
 20. Областен съвет по устройството на територията
 21. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 22. Областна комисия по транспорт
 23. Асоциация по ВиК Плевен
 24. Областна епизоотична комисия

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем