Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
План - действие 2006
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2006 ГОДИНА.

І. Мерки в централната и местната администрация
1. Изготвяне на предложение за създаване на Общински обществени съвети за противодействие на корупцията и приемане план за действие – 2006 год.Срок: 30.09.2006г.
2. Изготвяне на предложение за въвеждане на институцията “омбудсман” в общините на територията на област Плевен. Срок: постоянен
3. Определяне на телефонен номер 880-130 на Областна администрация Плевен, за гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция.Срок: м. август
4. Разширяване на предлаганите административни услуги по електронен път /е- управление/ на Областната и общинските администрации, както и на териториалните звена на държавната изпълнителна власт, като гаранция за прозрачно управление.Срок: края на 2006 год.
5. Поддържане на раздел на интернет страницата на Областна администрация – Плевен, със всички взети решения от заседания, заповеди и решения по антикорупционни политики на територията на Областта. Срок: постоянен
6. Ежемесечен брифинг по огласяване на мерки и действия по изпълнение на управленски задачи за прозрачност в управлението на политическия кабинет на Областна администрация – Плевен. Срок: ежемесечен
7. Промяна на длъжностните характеристики на служителите, ангажирани пряко с работата и изпълнението на оперативни задачи по превенция и борба с корупцията. Срок: 31.08.2006 год.
8. Разработване на правила за поведение на служителя, които включват съвременни критерии за професионално поведение. Срок: 31.09.2006 год.
9. Организиране на периодични дискусии – кръгла маса по възможностите на гражданския контрол над териториалната държавна и местни власти. Съвместно с представители на неправителствен сектор, бизнеса, синдикатите.Срок: всяко тримесечие
10. Провеждане на годишен публичен форум по изпълнение на План за действие - 2006 год. за прозрачност в управлението, превенция и противодействие на корупцията на територията на Област Плевен.Срок: 15.12.2006 год.
11. Изготвяне на годишни отчети за дейността на администрацията пред Министерски съвет. Срок: м. декември

ІІ. Мерки в стопанската сфера Изготвяне и утвърждаване на правилници в администрациите за вътрешнослужебен контрол при изготвяне на документация за обществени поръчки, концесии, публично-частно партньорство и средства от Европейските фондове. Срок до 20.12.2006г. Отг.: М. Тихолова

ІІІ. Мерки за взаимодействие с гражданското обществото
Изграждане на механизъм за привличане на гражданите при обсъждане проблемите по превенция противодействие на корупцията и разгръщане на антикорупционна разяснителна дейност на територията на област Плевен Срок до 20.12.2006г. Отг.: Т. Василева Създаване на възможност гражданите да поставят въпроси по електронен път, касаещи прозрачното управление, борбата с корупцията и дейността на ангажираните в Съвета институции Срок до 20.12.2006г. Отг.: Д. Стойчева Поставяне на кутии за жалби и сигнали за прояви на корупция и други нередности в работата на администрациите, ангажирани с дейността на Съвета; Срок до 20.06.2006г. Отг.: М.Димитрова Публикуване в интернет – страниците на администрациите на информация за извършваните от тях услуги, както и на съответните образци и формуляри срок – постоянен Отг.: Т. Василева
Изпълнението на настоящия План действие – 2006 год. ще създаде постоянно действащ механизъм за партньорство с бизнеса, медиите и неправителствения сектор и институциите на гражданското общество при провеждане на регионална политика по отношение на прозрачно управление и противодействие на корупцията. При сътрудничество с институциите на гражданското общество при провеждане от тяхна страна на периодични изследвания и проучвания по разпространеността на корупционни елементи на територията на областта, ще се очертаят нагласите на гражданското общество и бизнеса към качеството и резултатите от дейността на Областна администрация – Плевен. * Приет на 11.08.2006г. в гр. Плевен от редовно заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център гр. Плевен
Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен