Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Декларации по ЗПКОНПИ

 ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Публичения регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2019 г., към 12.11.2019г., можете да изтеглите от  тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, можете да изтеглите от  тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 2 от ДР на ЗПКОНПИ, можете да изтеглите от  тук

 Публичения регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2019 г., към 31.10.2019г., можете да изтеглите от  тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, можете да изтеглите от  тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 2 от ДР на ЗПКОНПИ, можете да изтеглите от  тук
Публичения регистър
на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2019 г. можете да изтеглите от тук

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок за 2019г. можете да изтеглите от тукЗаповед №РД-09-47/20.04.2018г. на областен управител за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ и образец на регистър можете да изтеглите от тук

 

Образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Приложение 1 можете да изтеглите от тук

 

Образец на Декларация за промяна на декларирани обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение 2 можете да изтеглите от тук

 

Образец на регистър по чл. 35, ал. 1. т. 1 на Закона за Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение 3 можете да изтеглите от тук

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 и във връзка с параграф 2, ал. 3 ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при областна администрация-Плевен можете да прегледате по-долу.

 


Ирена Венелинова Христова 
Главен секретар на ОА-Плевен

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ можете да изтеглите от тук

Мариета Петрова Димитрова
Главен експерт в дирекция АПОФУС

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 можете да изтеглите от тук

Владислав Дикран Ованесян
Старши експерт в дирекция АКРРДС

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 можете да изтеглите от тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 можете да изтеглите от тук

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН