Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Декларации по ЗПУКИ

Дата на публикуване: 23.04.2020 08:55

2020.04.23

Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)

Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ

 

Декларации, подадени след 01.01.2018г.
 
Списък Декларации по чл. 12 и ЗПУКИ - таблица, актуална към 05.01.2018 г. можете да изтеглите от тук
 
Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - таблица, актуална към 05.01.2018г.
Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
 
Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 

Декларации, подадени след 01.09.2014 г.

Списък Декларации по чл. 12 и ЗПУКИ - таблица, актуална към 31.05.2017г.

Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - таблица, актуална към 12.05.2017г.
Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Арх. Трифон Иванов

Красимир Кънчев

 


Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване наконфликт на интереси

Декларациина служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 1 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Декларациина служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиДекларациина служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 3 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 1. Декларации по ЗПУКИ - Текуща страница
 2. Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги
 3. Вътрешни правила
 4. Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения
 5. Общи административни актове и Списък на актовете, издадени от областен управител в изпълнение на правомощията му
 6. Доклади по СФУК
 7. Национални планове и стратегии
 8. Документи по Закона за защита на класифицираната информация
 9. Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ
 10. Плащания в СЕБРА
 11. Ежегодни цели на ОА Плевен и отчети за изпълнението им
 12. Финансово-счетоводни отчети и бюджети на Областна администрация-Плевен
 13. Протокол от Комисия по Закона за гражданската регистрация - 10.09.2015
 14. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 15. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 16. План за защита при бедствия
 17. Доклади за дейността на Областна администрация Плевен
 18. Харта на клиента
 19. Декларации по ЗПКОНПИ
 20. Декларации по ЗПКОНПИ

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем