Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения

Дата на публикуване: 28.08.2017 11:10

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Електронна версия на регистъра можете да изтеглите от тук

Заповед №ТУ-09-01 от 28.02.2017 можете да изтеглите от тук

Обевление №1415 от 28.02.2017 можете да изтеглите от тук


 1. изменения... - Текуща страница
 2. Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2020г.
 3. Вътрешни правила
 4. Общи административни актове и Списък на актовете, издадени от областен управител в изпълнение на правомощията му
 5. Доклади по СФУК
 6. Национални планове и стратегии
 7. Документи по Закона за защита на класифицираната информация
 8. Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ
 9. Плащания в СЕБРА
 10. Ежегодни цели на ОА Плевен и отчети за изпълнението им
 11. Финансово-счетоводни отчети и бюджети на Областна администрация-Плевен
 12. Протокол от Комисия по Закона за гражданската регистрация - 10.09.2015
 13. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 14. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 15. План за защита при бедствия
 16. Доклади за дейността на Областна администрация Плевен
 17. Харта на клиента
 18. Декларации по ЗПКОНПИ
 19. Декларации по ЗПКОНПИ
 20. Декларации по ЗПУКИ

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем