ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Статистика Плевен регионални данни

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА


БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА


ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА


ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017  ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година (Предварителни данни)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ЧЕТВЪТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 Г.

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ  В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕНСКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ)

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕНА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ  В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА


ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 Г.

Наети лица през първото тримесечие на 2014 г.

 

НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ)


ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ВОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЮНИ 2013 ГОДИНА

„ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2012 ГОДИНА“

Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в област Плевен през май 2013г.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

Наети лица и средна работна заплата в област Плевен през 1-во тримесечие на 2013 г.(предварителни данни)

Демографски процеси в област Плевен през 2012 г.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?