Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Статистистически и регионални данни за Област Плевен

Дата на публикуване: 23.04.2020 08:50

2020.04.23
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА
НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017  ГОДИНА
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година
Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година (Предварителни данни)
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ЧЕТВЪТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 Г.
ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ  В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕНСКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ)
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕНА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА
ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ  В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 Г. НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА  ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА
НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ
В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2014 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ)-18.05.2015 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА МОБИЛНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през второто тримесечие на 2014 г.

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Наети лица през първото тримесечие на 2014 г.

НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ)
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА
(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
ВОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЮНИ 2013 ГОДИНА

„ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2012 ГОДИНА“

Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в област Плевен през май 2013г.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

Наети лица и средна работна заплата в област Плевен през 1-во тримесечие на 2013 г.
(предварителни данни)

Демографски процеси в област Плевен през 2012 г.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем