Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Договор със ВиК оператора на обособената територия

…..…..2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕН 1 ДЕФИНИЦИИ. ТЪЛКУВАНЕ.. 6

1.1. Дефиниции. 6

1.2. Заглавия. 10

1.3. Счетоводни термини. 10

1.4. Разпоредби и приложения. 10

ЧЛЕН 2 ПРЕДМЕТ.. 10

2.1. Предмет. 10

2.2. Обособена територия. 10

2.3. Изключителни права и задължения. 11

ЧЛЕН 3 ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.. 11

3.1. Упълномощавания и съгласия. 11

3.2. Данни и информация. 11

3.3. Съдействие. 11

3.4. Достъп до земя и съоръжения. Отчуждавания и сервитути. 12

3.5. Добросъвестност. 12

3.6. Спазване на изискванията на действащото право. 12

3.7. Действие на Договора. 13

ЧЛЕН 4 АКТИВИ.. 13

4.1. Право на стопанисване и експлоатация на Публичните активи. 13

4.2. Стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите. 14

4.3. Права на трети лица. 14

4.4. Предоставяне на Публичните активи. 15

4.5. Нови публични активи. 16

4.6.  Активи на трети лица. 16

4.7. Активи на Оператора. 16

4.8. Активи с неизяснен статус. 17

4.9. Връщане на Публичните активи. 17

4.10. Прехвърляне на Активите на Оператора. 18

4.11. Извеждане на Публичните активи от експлоатация. 18

ЧЛЕН 5 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ.. 18

5.1. Предоставяне на Услугите. 18

5.2. Договорни показатели за качество. 19

5.3. Подизпълнители. 19

5.4. Персонал. 19

5.5. Задължения, свързани с околната среда. 19

ЧЛЕН 6 ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ.. 20

6.1. Регионални генерални планове. 20

6.2. Инвестиционни програми. 20

6.3. Съдействие от Оператора. 21

6.4. Бизнес план. 21

ЧЛЕН 7 ИНВЕСТИЦИИ.. 22

7.1. Отговорност за инвестиране. 22

7.2. Финансиране на инвестициите. 23

7.3. Задължително ниво на Инвестициите. 24

7.4. Отчитане на инвестициите. 24

7.5. Сътрудничество. 24

ЧЛЕН 8 ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ.. 25

8.1. Приходи. 25

8.2. Определяне на цените. 25

8.3. Финансови задължения. 25

ЧЛЕН 9 ТЪРГОВСКИ РАЗПОРЕДБИ.. 26

9.1. Доставки на стоки и услуги. 26

9.2. Договорни условия. 26

9.3. Измерване. 27

9.4. Фактуриране и събиране на вземания. 27

ЧЛЕН 10 ОТГОВОРНОСТ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.. 28

10.1 Обща отговорност. 28

10.2. Неустойки за забавена или неточна информация. 28

10.3. Неустойки за неизпълнение на инвестиционни задължения. 28

10.4. Неустойка за забавено изпращане на проекта за Бизнес план. 28

10.5. Неустойка за неизпълнение на задължението за връщане на Публичните активи. 28

ЧЛЕН 11 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.. 31

11.1. Права на интелектуална собственост на АВиК.. 31

11.2. Права на интелектуална собственост на Оператора. 31

ЧЛЕН 12 АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ. КОНТРОЛ.. 31

12.1. Общ принцип на администрирането на Договора. 31

12.2. Срещи. 32

12.3. Документация. 32

12.4. Доклади. 32

12.5. Документация, отнасяща се до оплаквания от потребители. 33

12.6. Информация, предоставяна на трети лица. 33

12.7. Контрол върху изпълнението на задълженията на Оператора. 33

ЧЛЕН 13 АВАРИИ.. 34

13.1. Аварии. 34

13.2. Задължения на Оператора в случай на Аварии. 34

13.3. Съдействие. 35

13.4. Регистър на Авариите. 35

ЧЛЕН 14 ЗАСТРАХОВКИ.. 35

14.1. Видове застраховки. 35

14.2. Прехвърляне на застрахователни обезщетения. 36

ЧЛЕН 15 ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК.. 36

15.1. Дата на влизане в сила. 36

15.2. Срок. 36

ЧЛЕН 16 РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.. 36

16.1. Преговори. 36

16.2. Медиация. 36

16.3. Съдебно решаване на спорове. 37

ЧЛЕН 17 ПРЕКРАТЯВАНЕ.. 37

17.1. Случаи на прекратяване. 37

17.2. Прекратяване в случай на Съществено неизпълнение. 37

17.3. Обезщетение. 38

17.4. Продължаване на предоставянето на Услугите. 38

17.5. Действие след прекратяването на Договора. 38

ЧЛЕН 18 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.. 38

18.1. Предоставяне на информация. 38

18.2. Приложимо право. 39

18.3. Цялостно споразумение. 39

18.4. Приложения. 39

18.5. Приоритет. 39

18.6. Разделност. 40

18.7. Изменения. 40

18.8. Отказ от право. 40

18.9. Прехвърляне на права и задължения. 40

18.10. Съобщения. 40

18.11 Екземпляри. 41


 

Настоящият договор се сключи на 07.04.2016 г. между:

 

 • „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужванa от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК: 176757787.., представлявана от Ралица Добрева, наричана по-долу „Асоциация по водоснабдяване и канализация” или „АВиК”;
 • „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен - ЕИК: 824106518, представлявано от Митко Спасов, наричано по-долу „Оператор” или „ВиКО”

 

Всеки от АВиК и Операторa са наричани по-долу поотделно „Страна” и заедно „Страни”

 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

(А) На основание на чл. 198п, ал 1 от Закона за водите, АВиК на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен трябва да се сключи договор с ВиК оператор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане;

(Б) На 03.04.2015 г. общото събрание на АВиК взе решение Договорът по буква А да бъде сключен със съществуващия оператор на водоснабдителната и канализационна система в Обособената територия по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.

(В) Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, при сключване на Договора с Оператора, АВиК действа от името и за сметка на собствениците на Публичните активи;   

(Г) Публичните активи, намиращи се в обособената територия, ще бъдат предадени на Оператора за стопанисване, поддръжка и управление поетапно, в зависимост от момента на приключване на процедурите по § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник брой 103 от 29.11.2013 г.) и Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник брой 58 от 2015 г.);

(Д) На 07.04.2016  г. общото събрание на АВиК одобри текста на настоящия Договор и упълномощи председателя на АВиК, да го подпише;

(Е) Със сключването на настоящия Договор Страните се стремят към постигане на следните цели:

 1. Подобряване на условията на живот на населението, свързани с услугите по водоснабдяване и канализация;
 2. Постигане на европейски стандарти в предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги;

iii. Увеличаване на достъпността, надеждността и безопасността на услугите по водоснабдяване и канализация;

 1. Опазване на околната среда и водите;
 2. Подновяване, разширение и подобрение на съществуващата водоснабдителна и канализационна система и прилежащите съоръжения в Обособената територия;
 3. Подобряване на качеството и ефективността на водоснабдителните и канализационни услуги.

 

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

ЧЛЕН 1
ДЕФИНИЦИИ. ТЪЛКУВАНЕ

1.1. Дефиниции

            Освен ако контекстът изисква друго, за целите на Договора следните думи и изрази имат следното значение: 

Авария има значението, дадено му в чл. 13.1. (а);

АВиК има значението, дадено му в преамбюла;

Активи означава движими (например камиони, кранове и др.) и недвижими (например водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, пречиствателни станции и др.) вещи, публична или частна собственост, от съществено значение за предоставянето на Услугите, които са предоставени на Оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация по силата на Договора или са придобити или ползвани от Оператора на друго правно или фактическо основание;

Активи на Оператора означава всички Частни активи, които са собственост на Оператора;

Активи на трети лица означава всички Частни активи, освен Активите на Оператора, както и Публични активи, които се експлоатират и поддържат от лице, различно от Оператора, включително, без да се ограничава до това, Активи, собственост или предоставени за стопанисване и експлоатация на „Национална електрическа компания” ЕАД и „Напоителни системи” ЕАД;

Активи с неизяснен статус означават Активи, които отговарят едновременно на следните условия:

изградени са преди 31.03.2001 г.; и

нямат строителни книжа. 

Бизнес план означава бизнес планът по смисъла на чл. 6.4.;

ВиК система означава водоснабдителната и канализационната система в Обособената територия, експлоатирана и поддържана от Оператора;

Генерален план на големите агломерации или ГПГА означава генерален план за агломерации над 10 000 еквивалентни жители по смисъла на Закона за водите;

Дата на подписване е датата на подписване на Договора, посочена в преамбюла;

КЕВР означава Комисия за енергийно и водно регулиране;

Добри инженерни практики означават стандартите, практиките, методите и процедурите, които съответстват на действащото законодателство и онази степен на умение, старание, предпазливост и предвидливост, които основателно могат да се очакват от квалифициран и опитен изпълнител, инженер или оператор, в зависимост от случая, занимаващ се в Европейския съюз със същия вид дейност при същите или подобни обстоятелства;

Договор означава настоящият Договор, включително всички Приложения, посочени в него, със съответните изменения и допълнения;

Договорни показатели за качество означава показателите за оценка на изпълнение на Договора от страна на Оператора, посочени в Приложение II. За избягване на съмнение Договорните показатели за качество не включват Нормативните показатели за качество;

Експлоатация на активите означава държането и използването на активите за целите на предоставяне на Услугите или за каквато и да е друга стопанска цел;

ЕС означава Европейският съюз;

Задължително ниво на инвестициите означава Инвестиции в Публични активи, в размер, определен в Договора, които включват единствено групите дейности със съответното процентно разпределение между тях, посочени в Приложение ІХ и които Операторът се задължава да извърши за своя сметка за срока на Договора. В Задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейският съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.

Закон за водите означава Закона за водите, обнародван в Държавен вестник брой 67/27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., със съответните изменения и допълнения; 

Закон за измерванията означава Закона за измерванията, обнародван в Държавен вестник брой 46/7.05.2002 г., в сила от 8.11.2002 г., със съответните изменения и допълнения;

Закон за медиацията означава Закона за медиацията, обнародван в Държавен вестник брой 110/17.12.2004 г., със съответните изменения и допълнения;

Закон за опазване на околната среда означава Закона за опазване на околната среда, обнародван в Държавен вестник брой 91/25.09.2002 г., със съответните изменения и допълнения;

ЗОП означава Закона за обществените поръчки, обнародван в Държавен вестник брой 28/ 6.04.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., със съответните изменения и допълнения; 

ЗРВКУ означава Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, обнародван в Държавен вестник брой 18/25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., със съответните изменения и допълнения; 

Инвестиционна програма означава всяка от инвестиционните програми по чл. 6.2.;

Инвестиция означава вложения на средства в създаването на изцяло нови активи или реконструкция, модернизация или подмяна на съществена част от съществуващи активи. Реконструкцията, модернизацията и подмяната следва да водят до повишаване на капацитета и/или значително удължаване на полезния живот. Инвестициите трябва да отговарят на изискванията, посочени в Приложение VІІІ.

Компетентен орган означава всеки компетентен съд или всеки държавен или общински орган, упражняването на чиято компетентност е необходимо или може да бъде необходимо за целите на изпълнение на всички или някои от правата и задълженията на Страна по настоящия Договор;

Модифицирана подробна инвестиционна програма означава Инвестиционната програма по чл. 6.4. (й);

МРРБ означава Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България;

Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите означава Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление на Министерския съвет № 73 от 04.04.2006 г., обнародвана в Държавен вестник брой 32 от 18.04.2006 г. със съответните изменения и допълнения; 

Наредба за съставяне на актове и протоколи по време на строителството означава Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството,  обнародвана в Държавен вестник брой 72/15.08.2003 г., със съответните изменения и допълнения;

Непреодолима сила означава всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, настъпило след датата на влизане в сила на Договора, включително, без да се ограничава до това:

стихийно бедствие, буря, наводнение, пожар, земетресение или друго природно бедствие, експлозии, епидемии;

стачки, локаути или други трудово-правни проблеми от подобен характер, диверсия, война (обявена или необявена), саботаж, блокада, революция, бунт, въстание, гражданско неподчинение.

Нормативни показатели за качество означава показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от ВиК операторите, посочени в ЗРВКУ и Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги;

Обособена територия означава територията, обособена за целите на управлението, планирането и изграждането на водоснабдителни и канализационните системи и за предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги, в съответствие със Закона за водите, администрирана от АВиК и описана в Приложение ІІІ;

Оператор означава оператора на ВиК системата в Обособената територия, посочен като страна по Договора в началото на документа;

Основна инвестиционна програма означава всяка една от Инвестиционните програми по чл. 6.2. (a);

Подробна инвестиционна програма означава Инвестиционната програма по чл. 6.2. (б);

Показатели за качество означава Нормативните и Договорните показатели за качество;

Публични активи означава Активите, посочени в Приложение І, както и всички други Активи, намиращи се в Обособената територия и необходими за предоставяне на Услугите, които съгласно Договора или действащото право са или ще станат собственост на държавата или общините – членове на АВиК (например водоснабдителни мрежи, отвеждащи канализационни колектори и др.);

Регионален генерален план или РГП означава регионален генерален план на водоснабдителните и канализационните системи по смисъла на Закона за водите;

Регламент (ЕС) № 1303/2013 означава Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета  от 17 декември 2013 г., за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. на Съвета;

Спомагателна инфраструктура означава техническа инфраструктура по смисъла на чл. 64, ал. 1 от Закона за устройство на територията, която отговаря едновременно на следните условия:

не включва Активи по смисъла на Договора;

необходима е за нормалната експлоатация на Активите или улеснява тази експлоатация;

експлоатира се фактически от Оператора през срока на Договора.  

Стопанисване на Активите означава процедурите, чрез които Операторът управлява, контролира и оптимизира приемането, поддръжката и предаването на Активите. Стопанисването на Активите включва, без да се ограничава до това:

създаване, поддържане и актуализиране на регистър на Активите;

мониторинг, събиране, поддържане и актуализиране на данни за състоянието на Активите;

средносрочно и дългосрочно планиране на управлението на Активите;

оптимизиране на амортизациите и реинвестирането в Активите;

идентифициране и управление на рисковете, свързани с Активите.

Съществено неизпълнение означава:

неизпълнението на задълженията, по която и да е от следните разпоредби: чл. 3.6., чл. 4.1. (в), чл. 4.2., чл. 4.9. (а), чл. 5.2. (по отношение на неизпълнението на Договорните показатели за качество), чл. 7.1. (а), чл. 9.1. (a), чл. 9.2., чл. 14.;

неизпълнението, на което и да е друго задължение на Страните по Договора, което продължи повече от 120 дни.

Неизпълнение на заложените Договорни показатели за качество, описани в Приложение II.

Текущ ремонт и поддръжка означава последващи разходи, свързани със съществуващ актив, чиято цел е да поддържат в изправност този актив, вкл. да възстановяват и поддържат обичайната му експлоатационна годност, но които не водят до повишаване на капацитета и/или значително удължаване на полезния му живот и/или промяна на неговото функционално предназначение и възможности.

Услуги означава следните услуги:

 1. доставяне на вода на потребителите;
 2. отвеждане на отпадъчните и дъждовните води;
 • пречистване на отпадъчните;
 1. присъединяване на потребителите към водоснабдителните системи;
 2. присъединяване на потребителите към канализационните системи.

Частни активи означава всички Активи, с изключение на Публичните активи.

 

1.2. Заглавия

            Заглавията в настоящият Договор са въведени единствено за удобство и няма да имат значение за тълкуването на Договора. 

 

1.3. Счетоводни термини

            Всички счетоводни термини, които не са изрично дефинирани в настоящия Договор, ще бъдат тълкувани в съответствие с международните счетоводни стандарти.

 

1.4. Разпоредби и приложения 

            Всяка препратка към разпоредби или приложение (в зависимост от конкретния случай) се отнася за разпоредба или приложение на настоящия Договор.

 

ЧЛЕН 2
ПРЕДМЕТ

2.1. Предмет 

(а) С настоящия Договор АВиК възлага и Операторът приема за срока на действие на Договора:

 1. да предоставя Услугите в Обособената територия;
 2. да стопанисва, поддържа и експлоатира Публичните активи;

iii. да упражнява всички права и да изпълнява всички задължения, възложени на Оператора от действащото право;

 1. да изпълнява другите задължения, посочени в Договора.

            (б) Срещу предоставените права по Договора, наред със задълженията посочени в чл. 2.1. (а), Операторът се задължава да постигне и Задължителното ниво на инвестициите, съгласно Приложение ІХ.

 

2.2. Обособена територия  

(а) Операторът предоставя Услугите в територията, описана в Приложение III (“Обособена територия”).

(б) Обособената територия се променя съответно при увеличаване/намаляване на територията, включена в нея, в съответствие със Закона за водите. Страните се съгласяват да сключат анекс към настоящия Договор, който да уреди отношенията им по повод на горепосочената промяна на Обособената територия във възможно най-кратък срок след промяната.

(в) В случай на промяна на границите на Обособената територия Операторът ще продължи да изпълнява задълженията си по Договора в рамките на първоначалната територия, до датата, посочена в анекса по чл. 2.2. (б).

 

2.3. Изключителни права и задължения

Освен ако е предвидено друго в действащото право, Операторът разполага с изключителното право да предоставя Услугите в Обособената територия за срока на настоящия Договор. АВиК се задължава да не сключва никакви договори с трети лица и да не извършва никакви действия, които засягат или могат да засегнат негативно горепосочените изключителни права.

 

 

ЧЛЕН 3
ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

3.1. Упълномощавания и съгласия

(a) С настоящия Договор АВиК упълномощава Оператора да упражнява от името на АВиК и всеки един от нейните членове всички права, които законът дава на собствениците на Публичните активи, които са необходими за стопанисването, поддържането и експлоатацията на Активите и предоставянето на Услугите, включително, без да се ограничава до това, правото да иска издаване на визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти и разрешения за строеж във връзка с Активите, правото да застрахова Активите и др.

(б) В случай че упълномощаването по чл. 3.1. (а) не е достатъчно за третото лице, пред което трябва да послужи (например в случай че третото лице иска неговото име да бъде изрично споменато в пълномощното или пълномощното да бъде издадено от съответния член на АВиК), АВиК и нейните членове, в зависимост от случая, се задължават да издадат изрично пълномощно в полза на Оператора във формата, поискана от това трето лице, не по-късно от 30 дни след получаване на съответна молба от Оператора.

(в) Независимо от посоченото по-горе, Операторът не може да упражнява правата по чл. 4.1. (в) или което да е друго право, което съгласно действащото законодателство може да бъде упражнявано само от АВиК или нейните членове.

 

3.2. Данни и информация

 АВиК и нейните членове от една страна и Операторът от друга, си предоставят и разменят своевременно и безвъзмездно наличните технически данни, чертежи и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на съответните им задължения по Договора.

 

 

3.3. Съдействие

Всяка страна се задължава да предостави на другата Страна (ако е в състояние да направи това) разумно съдействие за изпълнението на задълженията на другата Страна по настоящия Договор и да се въздържа от всякакви действия, които могат да имат негативен ефект върху изпълнението на тези задължения. 

 

3.4. Достъп до земя и съоръжения. Отчуждавания и сервитути

(а) АВиК и нейните членове предоставят на Оператора необходимите разрешения за безпрепятствен достъп до всички земи, съоръжения и инфраструктура в Обособената територия, държавна или общинска собственост, включително учредяване на право на преминаване, достъпът до които е необходим за предоставяне на Услугите.  

(б) Членовете на АВиК, в зависимост от собствеността на Публичните активи, ще предприемат за тяхна сметка всички действия по отчуждавания и/или възникване и учредяване на сервитути или други ограничени вещни права, необходими за изграждането, стопанисването, поддържането и експлоатацията на Публичните активи в срок от 3 години от сключването на Договора.

 

3.5. Добросъвестност

Страните се задължават да действат добросъвестно една към друга във връзка с упражняването на правата им по настоящия Договор и да предприемат всички необходими мерки за постигане на целите на Договора.

 

3.6. Спазване на изискванията на действащото право

(a) Всяка страна се задължава да спазва изискванията на действащото право и актовете на Компетентните органи. 

(б) Без да се ограничава действието на общото правило по предходната алинея, за целите на настоящия Договор, Операторът носи отговорност за изпълнение на изискванията на разрешителните, издадени в съответствие с действащото право, включително Закона за водите, във връзка с Активите и Услугите, включително, без да се ограничава до това

 1. разрешителни за ползване на воден обект, включително разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти;
 2. разрешителни за водовземане.

(в) Операторът изпълнява условията на разрешителните по чл. 3.6. (б), дори ако не е техен титуляр. За избягване на съмнение, настоящата разпоредба има за цел да уреди единствено разпределението на задълженията по изпълнение на изискванията на разрешителните във вътрешните отношения между Оператора и АВиК и неговите членове, а не освобождава титуляря на съответното разрешително от отговорността му пред съответните компетентни органи.

(г) Независимо от посоченото по-горе, Операторът не носи отговорност за изпълнение на условията на разрешителните по чл. 3.6. (б) в случаите, когато изпълнението на тези условия е свързано с извършване на определени инвестиции, които съгласно разпоредбите на Договора са възложени на АВиК /съответен неин член/. В този случай, за целите на Договора до момента на изпълнението на съответното задължение за инвестиции, отговорността за изпълнение на условията на разрешителните е изцяло на носителя на задължението за инвестиции.

(д) Всички разрешителни по чл. 3.6. (б) се издават на името на Оператора, освен ако съгласно действащото право тези разрешителни трябва да бъдат издадени на името на съответния собственик на Активите.

(е) Всички такси за получаване и подновяване на разрешителните по чл. 3.6. (б) ще бъдат за сметка на титуляря на разрешителното. 

(ж) АВиК упълномощава Оператора с правата да получи и подновява всички разрешителни, посочени в чл. 3.6. (д). В случай че упълномощаването по този чл. 3.6 (ж) не е достатъчно за третото лице, пред което трябва да послужи, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 3.1. (б).

(з) Операторът се задължава да обезщети АВиК и нейните членове за всички разходи, включително такси и имуществени санкции, понесени от тях във връзка с неизпълнението на задълженията му по този член 3.6., след надлежното им доказване.

            (и) АВиК, нейните членове и Операторът се задължават да спазват изискванията на действащото законодателство във връзка с осигуряването на безпрепятствен достъп до всички земи и съоръжения в Обособената територия, държавна или общинска собственост, включително учредяване на право на преминаване, за целите на предоставяне на Услугите и определяне на точните граници на земите, водовземните съоръжения, резервоарите, санитарно-охранителни зони и всички други Активи, свързани с предоставянето на Услугите.

                

3.7. Действие на Договора

            Страните се съгласяват, че настоящият Договор не може да уреди практически всеки проблем, който може да възникне по време на неговото действие и че намерението на Страните е Договорът да уреди справедливо техните отношения, без да уврежда никоя от тях. Страните също така се съгласяват, че ако Договорът урежда отношенията им несправедливо, те ще положат всички възможни усилия да се споразумеят за решение, което ще отстрани причината за тази несправедливост. 

 

ЧЛЕН 4
АКТИВИ

4.1. Право на стопанисване и експлоатация на Публичните активи

            (a) С настоящия Договор от името на своите членове АВиК предоставя на Оператора изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира всички съществуващи и бъдещи Публични активи при спазване на изискванията и ограниченията на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда. 

            (б) За избягване на съмнение, освен ако действащото законодателство предвижда друго, Публичните активи остават собственост на съответните членове на АВиК за целия срок на Договора, както и след неговото прекратяване.

            (в) Операторът няма право да продава, заменя, отдава под наем, обременява с тежести и прехвърля Публичните активи или да се разпорежда с тях по какъвто и да друг начин. На основание чл. 71 от Регламент (EС) No 1303/2013 г. Операторът се задължава да не променя предназначението и да гарантира устойчивото ползване на новите Публични активи, финансирани със средства от фондовете на ЕС. 

            (г) Операторът използва Публичните активи само за предоставянето на Услугите. 

            (д) Операторът плаща всички данъци (включително данъка върху недвижимите имоти) и такси във връзка с ползването на Активите и предоставянето на Услугите, както и всички санкции за неизпълнение на условията на разрешителните по чл. 3.6. (б),  с изключение на случаите по чл. 3.6 (г) и (е).

 

4.2. Стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите

            (a) Операторът се задължава да стопанисва, експлоатира и поддържа Активите с дължимата грижа и в съответствие с Добрите инженерни практики и плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка по чл. 4.2. (г).

            (б) Без да се ограничава действието на общото правило по буква „а”, Операторът се задължава да поддържа Активите в състояние, което гарантира предоставянето на Услугите в съответствие с договорните Показатели за качество.

            (г) Не по-късно от 12 месеца след датата на влизане в сила на Договора Операторът изготвя и предоставя на АВиК за съгласуване план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, изготвен във формата, съгласно Приложение XІ. В този случай се прилагат съответно процедурите по съгласуване по чл. 6.4. (д)-(е) . Планът подлежи на актуализация по инициатива на Оператора или по писмено искане на АВиК, ако Активите не се стопанисват, експлоатират и поддържат при условията на чл. 4.2. (а). Планът се актуализира по реда за приемането му.

            (д) Операторът се задължава да стопанисва, експлоатира и поддържа Активите в съответствие с условията на разрешителните, издадени съгласно Закона за водите, включително, без да се ограничава до това, разрешителните за водовземане и за заустване на отпадъчни води.

            (е) При условията на този чл. 4.2. Операторът се задължава да стопанисва, поддържа и експлоатира и Публичните активи, които към момента на сключване на Договора не са включени в Приложение І, ако са изпълнени едновременно следните условия:

 1. i. Публичните активи се намират на Обособената територия;
 2. ii. Публичните активи фактически се стопанисват и експлоатират от Оператора към момента на сключване на Договора.

(ж) Операторът има задължението по чл. 4.2. (е) до настъпването на някое от следните събития:

 1. i. включването на Публичните активи по чл. 4.2. (е) в Приложение І по реда на чл. 4.4. (б), като в този случай към тях се прилага общият режим на Публичните активи по Приложение І; или
 2. ii. предаването на Публичните активи по чл. 4.2. (е) от собствениците за стопанисване и експлоатация на трети лица (например нов оператор).

4.3. Права на трети лица 

            (а) Независимо от посоченото в чл. 4.2., съответният член на АВиК, който е собственик на Публичния актив, може след писменото съгласие на Оператора, да предостави на трети лица (например телекомуникационни оператори и производители на електроенергия от водноелектрически централи), по предвидения в съответния закон ред, правото да ползват част от Публичния актив за цели, различни от предоставянето на Услугите, при условие че такова ползване от страна на трети лица отговаря едновременно на следните условия:

 1. позволено е от действащото законодателство, включително 71 от Регламент (EС) No 1303/2013 г.;
 2. няма да засегне негативно предоставянето на Услугите и изпълнението на другите задължения на Оператора по Договора;

iii. няма да засегне негативно основната функция на Публичните активи като част от ВиК системата;

 1. няма да застраши общественото здраве;
 2. в съответствие е с изискванията за достъп до санитарно-охранителните зони;
 3. няма да доведе до допълнителни разходи за Оператора, освен ако тези разходи са покрити от плащанията от третите лица, дължими за ползването на Публичните активи.

            (б) Правата на трети лица върху Публичните активи, съществуващи преди датата на влизане в сила на Договора, няма да бъдат засегнати, при условие че отговарят на изискванията на чл. 4.3. (а). 

            (в) Ако съществуващите права на трети лица върху Публичните активи не отговарят на изискванията на чл. 4.3. (а) и не бъдат прекратени автоматично по силата на действащото право, тези права трябва да бъдат прекратени във възможно най-кратък срок от и за сметка на:

 1. i. Оператора, ако правата са предоставени от него;
 2. ii. съответните членове на АВиК, ако правата са предоставени от тях;

iii. АВиК – в останалите случаи.

            (г) Независимо от посоченото по-горе, Операторът продължава да носи отговорност за стопанисването, експлоатацията и поддръжката на тази част от Публичните активи, които са предоставени за ползване на трети лица. Операторът не носи отговорност за вредите върху Публичните активи, причинени от предоставяне на Публичните активи за ползване на трети лица в нарушение на изискванията на чл. 4.3. (а).

 

4.4. Предоставяне на Публичните активи 

            (а) С настоящия Договор Страните потвърждават, че всички Публични активи, посочени в Приложение I към датата на влизане в сила на Договора, са предоставени на Оператора за ползване съгласно чл. 4.1. към тази дата. 

            (б) Ако някоя от Страните идентифицира Публични активи, съществуващи преди датата на влизане в сила на Договора, които са от съществено значение за предоставяне на Услугите и не са посочени в Приложение І или още не са предоставени на Оператора, АВиК ги предоставя на Оператора във възможно най-кратък срок по своя собствена инициатива или след получаване на писмена молба от Оператора и Операторът е длъжен да приеме тези Публични активи. Правилото на този чл. 4.4. (б) се прилага и към Публичните активи, за които към датата на сключване на Договора не са съставени протоколи за разделяне по смисъла на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник  бр. 103 от 29.11.2013 г.) и по този причина не са включени в Приложение І. 

            (в) Ако АВиК /някой от нейните членове/ създаде или придобие по друг начин Публични активи, след датата на влизане в сила на Договора, АВиК предоставя тези активи на Оператора и Операторът ги приема в срок от 60 дни, след като тези активи бъдат:

 1. въведени в експлоатация в съответствие със Закона за устройство на територията и Наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; или
 2. изцяло завършени, в случаите когато за Активите не се съставя Протокол-образец 16 или не се издава разрешение за ползване, съгласно действащото право.

            (г) Предоставянето на Публичните активи по чл. 4.4. (б) и (в) се смята за извършено след изпълнение на процедурите, предвидени в действащото право и с изпращане на писмено уведомление от АВиК до Оператора, в което новият/ново идентифицираният актив се описва с характеристиките, посочени в Приложение I. Ако Операторът не възрази мотивирано в писмена форма пред АВиК в 30-дневен срок от получаване на уведомлението по предходното изречение, Приложение I се смята за допълнено с новите активи. Ако Операторът възрази мотивирано в писмена форма срещу предоставянето на новия/ново идентифицирания актив, този актив може да бъде включен в Приложение I само чрез анекс към Договора или в резултат на влязло в сила решение на компетентния съд. С всяко отделно прието уведомление по този чл. 4.4. (г), съответно с всеки отделен анекс, към Приложение І се добавя ново Приложение І-1, 1-2 и т.н., в което се посочват отделно активите, добавени към Приложение І с това уведомление/анекс.

 

4.5. Нови публични активи

Всички Активи, които съгласно действащото право трябва да станат Публични активи, стават собственост на съответния член на АВиК – държавата или общините:

 1. на датата на тяхното въвеждане в експлоатация, в случаите на новоизградени активи; или
 2. на датата на тяхното придобиване от членовете на АВиК или Оператора, когато активите са били собственост на трети лица.

 

4.6.  Активи на трети лица

В случай че предоставянето на Услугите зависи от ползването на определени Активи на трети лица (например притежавани или стопанисвани от „Национална електрическа компания” ЕАД и „Напоителни системи” ЕАД и други), които се ползват от Оператора към датата на влизане в сила на Договора, в качеството му на действащ ВиК оператор в Обособената територия, АВиК и нейните членове полагат всички възможни усилия да гарантират, че Операторът ще продължи да ползва тези Активи при същите или по-добри условия за срока на Договора или до придобиването от Оператора на активи, с които да ги замести. 

 

4.7. Активи на Оператора 

            Операторът има право да ползва Активите на Оператора и за цели, различни от предоставянето на Услугите, при условие че изпълнява Показателите за качество и това ползване не възпрепятства предоставянето на Услугите.

 

4.8. Активи с неизяснен статус 

            (а) Операторът е длъжен да стопанисва, поддържа и експлоатира всички Активи с неизяснен статус, които отговарят едновременно на следните условия:

 1. намират се на Обособената територия;
 2. фактически се експлоатират от Оператора към момента на сключване на Договора и:

iii. към тях са присъединени потребители на услуги по водоснабдяване и канализация.

(б) На Оператора не се предават Активи с неизяснен статус, които не отговарят на условията на чл. 4.8. (а).

(в) Страните се съгласяват в срок от 5 г. да предвидят в Инвестиционните програми и Бизнес плановете мерки за проверка и удостоверяване за кои от Активите с неизяснен статус могат да се комплектоват строителни книжа и да се въведат в експлоатация и кои попадат в категорията ,,търпими строежи“ в съответствие с разпоредбите на ЗУТ.

(г) Страните се съгласяват да предвидят в Инвестиционните програми и Бизнес плановете мерки за поетапното премахване и заместване на Активите с неизяснен статус, за които не могат да бъдат приложени условията по буква (в) като спазват законовите изисквания за социална поносимост на цената на Услугите. За избягване на съмнение, мерките по предходното изречение може да се планират за период по-дълъг от срока на Договора.

 

4.9. Връщане на Публичните активи

(а) При прекратяване на настоящия Договор Операторът е длъжен да върне на АВиК всички Публични активи, приети по реда и начина регламентиран в чл.4.4, чл.4.5, чл.4.6 и чл.4.8.

(б) Операторът е длъжен да върне Публичните активи в състояние годно за предоставяне на Услугите, в съответствие с Показателите за качество.

(в) При връщането на Публичните активи Операторът предава на АВиК и всички документи и софтуерни продукти, включително всички копия, материализиращи или удостоверяващи правата по чл. 11.1.

(г) Публичните активи и материалите по чл. 4.9. (в) се предават с приемо-предавателен протокол, който се подписва от законни или упълномощени представители на АВиК и Оператора. В протокола се описва всеки предаден Публичен актив и неговото състояние с референция към партидата му в Регистъра на активите, както и наименованието и съдържанието на всеки материал по чл. 4.9. (в).

(д) Приемо-предавателният протокол се изготвя от Оператора, подписва се едностранно от него и се изпраща за подпис на АВиК не по-късно от 60 дни след прекратяване на Договора.

(е) В срок от 60 дни след получаване на протокола АВиК го подписва от своя страна, като посочва писмено своите възражения, ако има такива. Ако АВиК откаже да подпише протокола в срока по предходното изречение, независимо дали е направила възражения, смята се, че протоколът е приет и подписан от АВиК без възражения.

(ж) АВиК има право на иск срещу Оператора:

 1. за предаване на материалите по чл. 4.9. (в), само ако във възраженията, представени по реда на чл. 4.9. (е), е посочено, че тези материали не са предадени;
 2. за предаване на непредадените Публични активи, дори ако във възраженията, представени по реда на чл. 4.9. (е), не е посочено, че тези Активи не са предадени. Ако в резултат на промяна на границата на Обособената територия тези Публични активи преминат към друга обособена територия, това право преминава към съответната АВиК, ако другата обособена територия трябва да се управлява от АВиК по силата на Закона за водите, или към собственика на Публичните активи – в останалите случаи.

(з) Съответният член на АВиК, собственик на Публичния актив има право на иск срещу Оператора за вредите, нанесени върху Публичния актив, само ако тези вреди са отбелязани във възраженията представени по реда на чл. 4.9. (е);

            (и) В случай на промяна на границите на Обособената територия по реда на чл. 2.2. (б), Операторът връща само онези Публични активи и Активи на трети лица, които не попадат в новите граници на обслужваната от него Обособена територия.

            (й) Независимо от посоченото по-горе, Операторът продължава да ползва горепосочените Активи при същите условия за периода след прекратяване на Договора, през който той ще продължи да предоставя Услугите по реда на чл. 17.4. и да изпълнява всички други свои задължения по настоящия Договор.

 

4.10. Прехвърляне на Активите на Оператора

Операторът остава собственик на Активите на Оператора след прекратяването на настоящия Договор.

 

4.11. Извеждане на Публичните активи от експлоатация

(а) Операторът уведомява писмено АВиК и съответния собственик за всеки Публичен актив, който не е в състояние, годно за предоставяне на Услугите в съответствие с Показателите за качество и това състояние не може да бъде поправено чрез ремонтни дейности.

(б) В срок от 30 дни от получаване на писменото уведомление по чл. 4.11. (а) собственикът на съответния Публичен актив може да изпрати до АВиК и Оператора писмени възражения срещу оценката на състоянието на Актива, направена от Оператора.

(в) Ако собственикът на съответния Публичен актив не е направил писмени възражения в срока чл. 4.11. (б), той е длъжен в срок от 60 дни от изтичане на срока по 4.11. (б) да изведе Публичния актив от експлоатация в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Операторът се задължава да предостави пълен достъп на собственика до Публичния актив за целите на извеждането му от експлоатация.  

(г) След изтичане на срока по чл. 4.11. (в) отговорността за стопанисването, поддържането и експлоатацията на Публичния актив по чл. 4.11. (а), включително на отделните му компоненти, преминава върху неговия собственик.

(д) Извеждането на Публичния актив от експлоатация, съответно прехвърлянето на отговорността по чл. 4.11. (г), се отбелязва в Регистъра на активите по чл. 4.2.

                          

ЧЛЕН 5
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

5.1. Предоставяне на Услугите 

            (а) Операторът предоставя Услугите при условията на настоящия Договор и в съответствие с действащото право от датата на влизане в сила на Договора.

            (б) Освен ако друго не е предвидено в действащото право или в писмено споразумение на Страните, Операторът предоставя Услугите на свой риск и за своя сметка. 

 

5.2. Договорни показатели за качество

            (а) Операторът е отговорен за постигане на дългосрочните и годишните нива на Нормативните показатели за качество и на Договорните показатели за качество, посочени в Приложение ІІ, в съответствие с действащото право и одобрения от КЕВР Бизнес план.

            (б) При спазване на изискванията и ограниченията на действащото право Операторът определя начините и методите за постигане на целите по чл. 5.2. (а).

            (в) Операторът уведомява АВиК за изпълнението на своите задължения във връзка с Показателите за качество с годишните доклади по чл. 12.4.

           

5.3. Подизпълнители

            (a) Операторът има право да възлага на трети лица изпълнението на задълженията си по настоящия Договор, с изключение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите.

            (б) Операторът носи отговорност за действията и бездействията на своите подизпълнители.

 

5.4. Персонал

            (а) Операторът се задължава да изготви ефективен план за управление на своите човешки ресурси във формата съгласно Приложение XI и да постигне и поддържа корпоративна организация, която да гарантира оптимално използване на съществуващите човешки ресурси.

            (б) Операторът се задължава да разработи и поддържа политика за повишаване на квалификацията на своите служители.

            (в) Операторът представя оценка на дейността си по развитието на човешките си ресурси в годишния доклад по чл. 12.4.

 

5.5. Задължения, свързани с околната среда    

(a) Не по-късно от 180 дни след датата на влизане в сила на Договора Операторът изготвя и предоставя на АВиК за съгласуване план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците (включително утайките), свързани с предоставянето на Услугите. В този случай се прилагат съответно процедурите за съгласуване по чл. 6.4. (д)-(е).

            (б) Планът по чл. 5.5. (а) трябва да съответства на общинските програми за околна среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда, включително общинските програми за управление на отпадъците по чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. АВиК се задължава в двумесечен срок от сключването на договора да предостави на Оператора всички програми по предходното изречение на общините- членове на АВиК.

            (в) Операторът предоставя Услугите в пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство и съгласуваните планове по чл. 5.5. (a).

            (г) Членът на АВиК, собственик на съответния Актив, упълномощава Оператора да го представлява във връзка с изпълнение на нормативно установените му задължения за управление на отпадъците, включително утайките, произведени в резултат на експлоатацията на този Актив и за изпълнение на изискванията на разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на Актива.

(д) АВиК и съответните нейни членове са длъжни да положат всички възможни усилия, за да съдействат на Оператора за изпълнение на задължението му по този чл. 5.5., включително чрез промяна на комплексните разрешителни на членовете на АвиК, издадени по реда на ЗООС, а също така и чрез осигуряване на площадки за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци (утайки) на общински и/или регионални депа.

            (e) Операторът предприема необходимите действия за определяне на санитарно-охранителните зони за съоръженията за питейно и битово водоснабдяване, включително изготвянето на съответните проекти. Операторът изпълнява определените мерки в границите на санитарно-охранителните зони, съгласно изискванията на приложимите подзаконови нормативни актове и заповедта за определяне на съответната санитарно-охранителна зона. Независимо от посоченото по-горе, съответните членове на АВиК ще извършат за тяхна сметка действията по отчуждаване на земите, които попадат в пояс І на санитарно-охранителните зони и ще обезщетят собствениците за ограничаването на правата им в останалите пояси. 

 

ЧЛЕН 6
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

6.1. Регионални генерални планове

            (а) В съответствие с изискванията на Закона за водите, АВиК изготвя и приема регионален генерален план на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения на територията на цялата Обособена територия (“Регионален генерален план” или “РГП”) и генерален план за агломерации над 10 000 еквивалентни жители (“Генерален план на големите агломерации” или “ГПГА”).

            (б) РГП и ГПГА се изготвят в съответствие с Глава 11а от Закона за водите.

 

6.2. Инвестиционни програми 

            (а) В съответствие с изискванията на Закона за водите, АВиК изготвя и приема дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми като приложения към РГП и дългосрочна инвестиционна програма като приложение към ГПГА (“Основни инвестиционни програми”)

(б) Операторът изготвя подробна инвестиционна програма („Подробна инвестиционна програма”) като част от Бизнес плана. Подробната инвестиционна програма се изготвя по начин, който да гарантира поетапно изпълнение на Задължителното ниво на инвестициите за срока на Договора.

(в) Подробната инвестиционна програма не може да съдържа инвестиционни проекти, които не са предвидени в Основните инвестиционни програми към РГП.

(г) Независимо от посоченото по-горе, Операторът може да включи в Подробната инвестиционна програма инвестиции, които не са предвидени в Основните инвестиционни програми към РГП, но отговарят едновременно на следните условия:

 1. съответстват на РГП;

ii.изпълняват мерки от Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България в периода 2014-2023 г., приета с Решение № 269 на Министерския съвет от 07.05.2014 г., или от последващи стратегии със същия предмет;

iii. видът и размерът на инвестициите е предварително одобрен от АВиК.

            (д) Инвестиционните програми следва да бъдат насочени към постигане на Показателите за качество и изискванията, посочени в Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води, Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, и Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г., установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите.

 

6.3. Съдействие от Оператора 

            (a) Операторът се задължава да предостави на АВиК разумно техническо съдействие за изготвянето на РГП, ГПГА и Основните инвестиционни програми.

(б) Разумното техническо съдействие по чл. 6.3. (а) означава провеждане на срещи с АВиК, предоставяне на отчетни и прогнозни данни и информация и изготвяне на предложения за проекти на планове и програми. 

 

6.4. Бизнес план 

            (а) Операторът изготвя бизнес план (“Бизнес план”) в съответствие с изискванията на Закона за водите и ЗРВКУ и на базата на РГП, ГПГА, Инвестиционните програми, оперативните програми на ЕС, Задължителното ниво на инвестициите и съгласно одобрените проектни предложения, финансирани от фондовете на ЕС.

            (б) Бизнес планът се изготвя за съответния регулаторен период, съгласно действащото право и има съдържанието посочено в чл. 10 и 11 от ЗРВКУ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и указанията на КЕВР.

            (в) При планиране и/или извършване на инвестиции във ВиК системата от страна на АВиК/ нейните членове/, АВиК предоставя информация за това на Оператора не по-късно от 9 (девет) месеца преди изтичане на срока на действащия Бизнес план.

(г) Операторът изпраща проекта на Бизнес план на АВиК за съгласуване не по-късно от 9 (девет) месеца преди изтичането на срока на действащия Бизнес план.

            (д) АВиК съгласува Бизнес плана по реда на чл.198в от Закона за водите.

            (е) АВиК съгласува Бизнес плана за не повече от 30 дни от датата, на която е получила проекта от Оператора.

            (ж) Операторът изпраща до АВиК окончателната версия за проекта за Бизнес план за информация не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичане на срока на действащия Бизнес план.

            (з) Операторът изпраща съгласувания с АВиК Бизнес план на КЕВР за одобрение в съответствие с изискванията на ЗРВКУ не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичането на срока на действащия Бизнес план.

            (и) АВиК се задължава да подкрепи съвместно с Оператора проекта на Бизнес план, представен пред КЕВР. За тази цел АВиК посочва представител, който участва във всяка дискусия между КЕВР и Оператора относно Бизнес плана.

            (й) В случай че Бизнес планът или цената на Услугите, одобрени от КЕВР, се различават от предложенията на Оператора,  изготвени на база на изчисленията във финансовия модел и допусканията в него и водят до невъзможност за изпълнение на Подробната инвестиционна програма, Операторът, след съгласуване с АВиК, изменя Подробната инвестиционна програма в съответствие с променените финансови условия. Страните използват модифицираната Подробна инвестиционна програма („Модифицирана подробна инвестиционна програма”) за целите на оценка на изпълнението на инвестиционните задължения на Оператора по настоящия Договор и свързаните с тях Договорни показатели.

(к) В случай че Бизнес планът или цената на Услугите, одобрени от КЕВР, се различават от предложенията на Оператора изготвени на база на изчисленията във финансовия модел и допусканията в него и водят до невъзможност за изпълнение на предвидената в Бизнес плана част от Задължителното ниво на инвестициите, Операторът предвижда в проектите за следващи Бизнес планове допълнителни Инвестиции в Публични активи, които да компенсират неизпълнените инвестиционни задължения и да осигурят изпълнение на Задължителното ниво на инвестициите в срока на Договора. Ако Операторът е изпълнявал добросъвестно задълженията си за предвиждане на Инвестиции в Публични активи в Бизнес плановете по реда на този чл. 6.4. (к) и към момента на одобряване от КЕВР на последния Бизнес план в срока на Договора цената на Услугите не позволява изпълнението на Задължителното ниво на инвестициите, Задължителното ниво на инвестициите се намалява автоматично по отношение на размера и предвидените в Приложение ІХ дейности. За избягване на съмнение, при намаляването на Задължителното ниво на инвестициите по отношение на дейностите, не се запазва тяхното съотношение, предвидено в Приложение ІХ, а се изключват всички дейности, които не са предвидени в одобрените в срока на Договора Бизнес планове.

(л) Освен ако действащото право предвижда друго, действащият към датата на влизане в сила на Договора, Бизнес план запазва действието си до изтичането на неговия срок. 

(м) Действащият към датата на влизане в сила на Договора Бизнес план е неразделна част от Договора и е приложен към него като Приложение V. Той се заменя автоматично като приложение към Договора от всеки следващ Бизнес план, одобрен от КЕВР. 

 

 

       ЧЛЕН 7
         ИНВЕСТИЦИИ

7.1. Отговорност за инвестиране 

(а) Освен ако друго е посочено в настоящия Договор или разпоредбите на действащото право, на основание чл. 198н, ал. 1 от Закона за водите, Страните се съгласяват, че инвестициите във ВиК системата в Обособената територия, предвидени в Подробната инвестиционна програма по чл. 6.2. (б), ще бъдат извършени от Оператора. 

(б) АВиК /нейните членове/ и Операторът се задължават да не извършват инвестиции в Публични активи, които не са предвидени в Основните инвестиционни програми по чл. 6.2. (а), с изключение на заместване на изцяло или частично унищожени Публични активи.

(в) Ако АВиК (или някой от нейните членове) не изпълни задълженията си по чл. 7.1.(б), Операторът се освобождава от задължението си да приеме новите Публични активи по чл. 4.4. (в).

(г) Ако Страна, или в случая на АВиК съответен неин член („Облагодетелствана страна”), има възможност да извърши инвестиция, посочена в Инвестиционните програми, при по-благоприятни условия (например в случаите на финансиране от фондовете на ЕС или от международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка, Европейската инвестиционна банка и др.) от Страната, която е отговорна за извършването на тази инвестиция („Отговорна страна”), Страните се задължават да сключат във възможно най-кратък срок писмен анекс към Договора, с който Отговорната страна прехвърля на Облагодетелстваната страна отговорността за извършване на тази инвестиция при предварително съгласуване от Оператора.

(д) Без да се ограничава действието на общото правило по-горе, в случай че, която и да е от страните има възможност да финансира инвестиция със средства от фондовете на ЕС, другата страна ще предостави разумно съдействие на АВиК или съответния неин член, в зависимост от случая, за получаване на това финансиране. Съдействието включва, без да се ограничава до това:

 1. Поемане на финансови задължения, включително задължението да съфинансира инвестициите в съответствие с изискванията на институциите на ЕС;
 2. Съдействие по чл. 7.5.
 • Участие в съответните звена за изпълнение на проекти.

 

7.2. Финансиране на инвестициите  

(а) Освен ако е предвидено друго в Договора, Инвестиционните програми, Бизнес плана и разпоредбите на действащото право, разходите за съответната инвестиция ще бъдат за сметка на Страната, отговорна за извършването на тази инвестиция. 

(б) Независимо от посоченото по-горе, освен ако Страните не са уговорили друго в писмена форма, в случая на прехвърляне на отговорността за извършване на инвестицията по чл. 7.1. (г) и (д), Отговорната страна продължава да понася разходите за извършване на инвестицията. В този случай, по искане на Облагодетелстваната страна и при условията на чл. 8.3. (а), Отговорната страна:

 1. встъпва или замества Облагодетелстваната страна, по преценка на Облагодетелстваната страна и до степента, допустима от съответните финансови споразумения, във всички финансови задължения на Облагодетелстваната страна, поети за финансиране на горепосочената инвестиция; и
 2. обезщетява Облагодетелстваната страна за всички разходи, понесени от нея във връзка с поемането и погасяването на всички финансови задължения, поети за финансирането на горепосочената инвестиция.

 (в) АВиК има право да задължи Оператора, след сключване на Договора, да поеме финансово задължение по реда на чл. 8.3. за финансиране на инвестициите, които Операторът е длъжен да финансира съгласно одобрения от КЕВР Бизнес план. 

(г) Освен ако е предвидено друго в Договора, Страната, която отговаря за финансирането на инвестицията по смисъла на чл. 7.2. (а), понася и всички съпътстващи разходи, свързани с нея, включително, без да се ограничава до това, разходите за:

 1. получаване на становище за екологична оценка и оценка за съвместимост и ОВОС при заявено намерение за изграждане на нова инфраструктура (по ОПОС и от други източниците);
 2. получаване за разрешение за строеж, за одобряване на инвестиционни проекти, за получаване на съгласувателни становища, за изготвяне и промени в подробно устройствени планове и др.

(д) Независимо от посоченото по-горе, всички разходи за обезщетяване на собственици на имоти, отчуждени или обременени със сервитути и други ограничени вещни права за целите на осъществяване на Инвестициите, са за сметка на собственика на съответния Актив.

 

7.3. Задължително ниво на Инвестициите  

(а) Операторът се задължава да изпълни Задължителното ниво на Инвестициите в срока на договора.

(б) Размерът на Задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от             9 234 000 лева без ДДС, съгласно Приложение ІХ.

(в) Страните се съгласяват да прегледат и, при необходимост, да променят с анекс към Договора Задължителното ниво на Инвестициите в следните периоди:

 1. в периода, обхващаш първите шест месеца от датата на изтичане на петата година от влизане в сила на Договора;
 2. в периода, обхващаш първите шест месеца от датата на изтичане на десетата година от влизане в сила на Договора;

(г) Прегледът и евентуалната промяна на Задължителното ниво на Инвестициите трябва да се съобразят с всички новонастъпили обстоятелства, включително, без да се ограничава до това, изготвяне на регистър на Активите по чл. 4.2. (в), провеждане на предпроектни проучвания, уточняване на проектите, които ще се финансират със средства от фондове на Европейския съюз и размера на съфинансирането от страна на бенефициера, изграждане на нови Публични активи и др. 

 (д) Задължителното ниво на Инвестициите се променя и в случаите на             чл. 6.4. (к).

 (е) За избягване на съмнение Задължителното ниво на Инвестициите не ограничава правото на Оператора да извършва допълнителни инвестиции в Публичния активи или инвестиции в Активи на Оператора.

 

7.4. Отчитане на инвестициите

            Инвестициите в Публични активи, извършени за сметка на Оператора, се отчитат и осчетоводяват веднъж годишно. Не се смятат за извършени за сметка на Оператора Инвестициите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.

 

7.5. Сътрудничество

(а) Страните се задължават да си сътрудничат добросъвестно при изготвянето на Инвестиционните програми и инвестиционната част на Бизнес плана.

(б) Всяка Страна е длъжна да предостави разумно съдействие на другата Страна при изпълнение на задълженията й за извършване на инвестиции.

(в) Страните се задължават да положат всички възможни усилия да съдействат на АВиК /съответен неин член/ за изготвянето на формуляри за кандидатстване и други документи, необходими за получаване на финансиране от ЕС за реализиране на Инвестиционните програми.

 

 

ЧЛЕН 8
ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Приходи

Освен ако е предвидено друго в Договора или разпоредбите на действащото право, Операторът има право да получи всички приходи от предоставянето на Услугите и ползването на Активите („Оперативни приходи”).

 

8.2. Определяне на цените 

(а) Цените за Услугите се утвърждават от КЕВР в съответствие с правилата предвидени в ЗРВКУ, наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ и указанията на КЕВР за прилагането на методите за ценово регулиране. 

(б) Операторът включва предложенията си за нови цени на Услугите в проекта за Бизнес план и ги съгласува с АВиК по реда на чл. 6.4. 

 

8.3. Финансови задължения

(а) На основание чл. 198д от Закона за водите, Страните се съгласяват, че АВиК има право да задължи Оператора да поеме финансови задължения за осигуряване на средства за развитието на ВиК системата, включително заеми, гаранции или задължения за съфинансиране по програми на Европейския съюз, при едновременно спазване на следните условия: 

 1. Средствата се използват единствено за финансиране на изпълнението на одобрените Инвестиционни програми по чл. 6.2(б);
 2. Финансовото състояние на Оператора позволява поемането и обслужването на такива финансови задължения;

iii. Поемането на задълженията няма да се отрази негативно върху социалната поносимост на цената на Услугите; 

 1. Намерението за поемане на такива финансови задължения е отразено в Бизнес плана и е одобрено от КЕВР.

(б) Операторът има право да поема финансови задължения по своя собствена инициатива при следните условия:

 1. Постъпленията от съответните заеми се използват единствено за финансиране на изпълнението на одобрените Инвестиционни програми или за предоставянето на Услугите;
 2. Финансовото състояние на Оператора позволява поемането и обслужването на такива финансови задължения;

iii. Поемането на задълженията няма да се отрази негативно върху социалната поносимост на цената на Услугите.

(в) Условията за поемане на финансови задължения, посочени в чл. 8.3. (а) и (б), не се прилагат към финансовите задължения на Оператора, съществуващи към датата на влизане в сила на Договора.

(г) АВиК гарантира, че всяко трето лице, което ще замести Оператора изцяло или частично като доставчик на Услугите в Обособената територия, ще замести Оператора изцяло или частично, в зависимост от конкретния случай, и във всички негови финансовия задължения, поети от Оператора в съответствие с чл. 8.3. (а)-(в), до степента, допустима от действащото право и съответните кредитни споразумения, и ако съответната кредитна институция даде съгласието си.

(д) В случаите по чл. 8.3. (а), условията по поемането на финансови задължения от Оператора за осигуряване на средства за развитието на ВиК системата се одобряват от АВиК като подобно одобрение не може да бъде неоснователно отказано или забавено от АВиК. Одобрението от АВиК се предоставя на Оператора в писмена форма, в разумен срок.

 

 

ЧЛЕН 9
ТЪРГОВСКИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Доставки на стоки и услуги

(а) Операторът възлага доставките на всички стоки и услуги (включително и строителни дейности), необходими за предоставяне на Услугите, в съответствие с изискванията на ЗОП и съответните подзаконови нормативни актове. 

(б) Операторът няма право да превъзлага изпълнението на задълженията си по договора на трети лица по реда на чл. 5.3., ако с това се цели заобикаляне на процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

(в) Операторът уведомява АВиК за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки, ведно с изпращането на предварително  уведомление до АОП, за всички процедури за възлагане на обществени поръчка, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца.

(г) При получаване на писмено искане от АВиК Операторът се задължава да изпрати на АВиК, преди началото на процедурата за възлагане на съответната обществена поръчка, проекта на документация за провеждане на всяка поръчка, чиято прогнозна стойност надвишава 750 000 лева без ДДС, или която е изцяло или частично финансирана от АВиК /някой от нейните членове/. Писменото искане на АВиК по предходното изречение се изпраща на Оператора не по-късно от три работни дни от датата на поучаване на уведомлението по чл. 9.1. (в).

(д) АВиК има право да представи бележки по проекта на документация за провеждане на обществената поръчка в рамките на разумен срок, предоставен й от Оператора, който не може да бъде повече от 10 дни. Бележките на АВиК не са задължителни за Оператора, освен в случаите когато АВиК  /някой от нейните членове/ са предоставили повече от 50% от финансирането на поръчката и съответстват на изискванията на ЗОП.

(е) При условията на ЗОП, АВиК има право да посочи един от членовете на комисията за оценка на офертите за всяка една от процедурите по чл. 9.1. (г).

 

9.2. Договорни условия 

(а) В съответствие с изискванията на ЗРВКУ, Операторът изготвя общи условия на договорите за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

(б) Операторът изпраща общите условия и всички техни изменения на АВиК за съгласуване, преди изпращането им на КЕВР. В този случай се прилагат съответно процедурите за съгласуване по чл. 6.4.

(в) АВиК се задължава да подкрепи съвместно с Оператора проекта на общи условия, представен пред КЕВР. В този случай се прилагат съответно разпоредбите на чл. 6.4. (з).

(г) За неуредените в този чл. 9.2. въпроси относно изготвянето, одобряването от КЕВР и влизането в сила на общите условия се прилагат разпоредбите на ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и другите приложими нормативни актове, които уреждат приемането и влизането в сила на договори при общи условия.

 

9.3. Измерване

(а) Операторът монтира и поддържа за своя сметка всички средства за измерване на водоснабдителните системи, включително на водоизточници, на вход населени места, на вход/изход основни обекти от системите, вход/изход водомерни зони и на сградни отклонения, с изключение на индивидуалните водомери. Индивидуалните водомери са средство за разпределение на изразходваното количество вода в сгради – етажна собственост и се монтират и поддържат за сметка на съответния потребител.

 (б) За измерването на подадената вода от водоизточници към сградни водопроводни отклонения, Операторът монтира само типови средства за измерване, одобрени от Българския институт по метрология в съответствие със Закона за измерванията.

(в) Процедурата за монтиране, поддръжка и отчитане на средствата за измерване на сградни отклонения се урежда в съответствие със ЗРВКУ и съответните подзаконови нормативни актове, включително Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

(г) В срок от 3 години от влизане в сила на Договора ВиК операторът изготвя програма за поетапното обхващане с подходящи средства за измерване на:

 1. всички водоизточници;
 2. вход населени места;

iii. основните обекти по водоснабдителната система. За основни обекти по водоснабдителните системи се считат пречиствателни станции, помпени станции, резервоари и други обекти, които имат съществен принос за нормалното функциониране на системите;

 1. водомерни зони в населени места с население над 10 000 жители.

(д) Независимо от посоченото по-горе, Операторът няма задължение да монтира средства за измерване за водоизточници с малки дебити, разположени в трудно достъпни територии, когато осигуряването на такива средства е свързано с технически проблеми. Операторът представя на АВиК технико-икономическа обосновка, посочваща причините да не се монтират средства за измервания на водоизточниците по предходното изречение.

 

9.4. Фактуриране и събиране на вземания

(a) Операторът отчита водомерите, издава фактури за дължимите суми от потребителите и събира дължимите вземания, като понася всички разходи за извършване на тези дейности и риска от неплащане на дължимите суми.

(б) Издаването на фактури и събирането на вземанията се извършва в съответствие с общите условия и разпоредбите на действащото право

 

 

 

ЧЛЕН 10
ОТГОВОРНОСТ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

10.1 Обща отговорност 

Всяка Страна ще бъде изцяло отговорна пред другата Страна за всички преки и непосредствени вреди, претърпени от нея в резултат на виновно неизпълнение на задълженията на първата Страна. Ако Операторът е претърпял вреди поради неизпълнение на задължения на отделни членове на АВиК, той може да търси обезщетението по предходното изречение само от тези членове. 

 

10.2. Неустойки за забавена или неточна информация   

(а) Ако Операторът не представи на АВиК в уговорения срок, който и да е от докладите по чл. 12.4. или друга информация, за чието предоставяне в Договора е предвиден конкретен срок, той дължи на АВиК неустойка в размер 100 (сто) лева за всеки ден на забавата, но не повече от 1 000 (хиляда) лева.

(б) Ако някоя от Страните предостави на другата Страна неточна писмена информация в резултат на умисъл или груба небрежност, тя дължи неустойка в размер на 1 000 ( хиляда) лева за всяко нарушение. За избягване на съмнение, предоставянето на информация с множество неточности в един документ или неточности в повече от един документ се смята за едно нарушение, ако информацията е предоставена по един и същ повод. 

 

10.3. Неустойки за неизпълнение на инвестиционни задължения    

(а) Ако Операторът не извърши която и да е от инвестициите, посочени в Подробната инвестиционна програма, или, в случая по чл. 6.4. (й), Модифицираната подробна инвестиционна програма, до датата на изтичане на съответния Бизнес план, (при условие, че са одобрени цени, с които да изпълни заложените инвестиции), той дължи на АВиК неустойка в размер на 0,05% от стойността на неизвършената инвестиция, посочена в Бизнес плана.

(б) Ако Операторът не изпълни Задължителното ниво на инвестициите до края на срока на Договора, той дължи на АВиК неустойка в размер на неизпълнената част. От тази неустойка се приспадат неустойките за неизпълнение на Инвестиции в Публични активи, дължими по реда на чл. 10.3. (а). Тази неустойка се дължи, само ако Договорът е останал в сила за целия срок по чл. 15.2. (а).

 

10.4. Неустойка за забавено изпращане на проекта за Бизнес план

Ако Операторът не представи на АВиК проекта на Бизнес план съгласно чл. 6.4., той дължи на АВиК неустойка в размер на 70 (седемдесет) лева за всеки ден на забавата, но не повече от 2 000 (две хиляди) лева.

 

10.5. Неустойка за неизпълнение на задължението за връщане на Публичните активи

Ако Операторът не предаде Публичните активи в съответствие с чл. 4.9., той дължи на АВиК неустойка в размер на 0.05% от балансовата стойност на непредадения актив за всеки ден на забавата.

 

10.6. Неустойка за неизпълнение на Договорните показатели за качество

Ако Операторът не успее да постигне нивата на Договорните показатели за качество за съответната календарна година, определени в Приложение II, той дължи на АВиК неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева за всяко нарушение, но не повече от 6 000 (шест хиляди) лева за всички нарушения за всяка календарна година на неизпълнение.

 

10.7. Неустойка за неизпълнение на задълженията на АВиК или нейните членове

Ако АВиК, съответно неин член, не изпълни свое задължение по този Договор, което е обвързано с конкретен срок (например задължението по чл. 3.1. (б), неизправното лице дължи на Оператора неустойка в размер на 100 (сто) лева за всеки ден на забавата, но не повече от 1 000 (хиляда) лева.

 

10.8. Използване на постъпленията от неустойки и обезщетения 

   Всички суми, получени като неустойки и обезщетения, се използват за поправяне на вредите, за които са получени, а остатъкът, ако има такъв, се използва за осъществяване на Инвестиционните програми. 

 

10.9. Непреодолима сила

(а) Никоя страна няма да бъде отговорна за неизпълнение на своите задължения по Договора, ако това неизпълнение е резултат от действието на Непреодолима сила.

(б) Ако една от Страните не може или няма да може да изпълни задълженията си по Договора поради действие на непреодолима сила, тя ще уведоми другата Страна със следното съдържание:

 1. Описание на Непреодолимата сила и вероятните причини, които са довели до нейното настъпване;
 2. Прогноза за продължителността на Непреодолимата сила и за въздействието, което може да окаже върху предоставянето на Услугите;

iii. Описание на задълженията, произтичащи пряко или непряко от Договора, които са засегнати от Непреодолимата сила по начин, който прави изпълнението им изцяло или частично невъзможно;

 1. Списък с мерки за смекчаване на действието на Непреодолимата сила, насочени към бързо възстановяване на изпълнението на засегнатите задължения (например мобилизация на допълнителен персонал и оборудване; консервиране на започнати дейности; прилагане на аварийна комуникационна система и др.);
 2. Прогнозна оценка на разходите, свързани със смекчаване на действието на Непреодолимата сила;
 3. Анализ на възможните варианти за справяне с последиците от Непреодолимата сила и ясно посочване на най-ефективния вариант;

(в) Уведомлението се предоставя не по-късно от 14 дни от деня, в който Страната е узнала или е била длъжна да узнае за настъпването на Непреодолимата сила. Ако засегнатата от Непреодолима сила Страна не уведоми другата Страна при условията на предходното изречение, тя отговаря пред другата Страна за вредите от неуведомяването. 

(г) Всяка страна се задължава да положи всички възможни усилия за минимизиране на всяко забавяне на изпълнението на задълженията по Договора в резултат на действие на Непреодолима сила. Всяка Страна незабавно уведомява другата Страна, след като престане да бъде засегната от действието на Непреодолимата сила. 

(д) Изпълнението на задълженията, засегнати от Непреодолимата сила, се спира за срока на нейното действие и се възобновява веднага след нейния край.

 

10.10. Гаранция за изпълнение 

(а) При подписване на Договора Операторът учредява в полза на АВиК гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на Задължителното ниво на Инвестициите за първия петгодишен регулаторен период, която обезпечава изпълнението на всички негови задължения по Договора за този период.

(б) Операторът представя гаранцията по чл. 10.10. (а) под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, в оригинал, със срок на валидност 5 години. В срок до 1 месец преди изтичането на петгодишния срок на валидност на банковата гаранция, Операторът се задължава да поднови гаранцията за изпълнение в  размер на 1 % от стойността на Задължителното ниво на Инвестициите за следващия петгодишен регулаторен период. Операторът се задължава да подновява гаранцията за изпълнение до изтичане на срока на действие на договора.

(в) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до един месец след изтичане на срока по чл. 15.2. или след прекратяване на Договора по други причини, с изключение на случаите на прекратяване поради виновно поведение на Оператора.  

(г) Ако в гаранцията за изпълнение е посочена конкретна дата за изтичане на валидността й и срокът на Договора бъде удължен, Операторът е длъжен да удължи незабавно срока на валидност на гаранцията до датата на изтичане на удължения срок на Договора.

(д) АВиК има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение при пълно неизпълнение или неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Оператора. АВиК има право да усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която покрива отговорността на Оператора за неизпълнението, включително начислените неустойки. Независимо от посоченото по-горе, АВиК има право да усвои целия размер на гаранцията за изпълнение в случай на едностранно прекратяване на Договора от АВиК поради виновно неизпълнение на Оператора, както и в случай че Операторът откаже да удължи срока на валидността на гаранцията по реда на чл. 10.10. (г). 

 

ЧЛЕН 11
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Права на интелектуална собственост на АВиК

            (а) Всички права на интелектуална собственост, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на Публичните активи и/или предоставянето на Услугите, включващи inter alia права върху регистъра на Активите по чл. 4.2., системи за фактуриране, електронни регистри за аварийна дейност, географски информационни системи, хидравлични модели, счетоводно-финансови софтуери, бази данни, проекти (например скици и инвестиционни проекти за строителство на нови или подобрение на съществуващи Публични активи), доклади (например доклади за техническата експлоатация на оборудване и съоръжения, правни, икономически, финансови, екологични социални анализи на Публичните активи, предпроектни проучвания във връзка с Основните инвестиционни програми и др.), технически изобретения и др., принадлежат на АВиК. С настоящия Договор АВиК предоставя на Оператора безвъзмездно неизключително право да ползва (или да предостави на своите подизпълнители да ползват) тези обекти на интелектуална собственост за срока на Договора до степента, необходима за изпълнение на задълженията му по Договора.

(б) Правилото на чл. 11.1. (а) се прилага и по отношение на правата на интелектуална собственост, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на Частните активи, до степента, необходима за експлоатацията на Публичните активи и предоставянето на Услугите.

 

11.2. Права на интелектуална собственост на Оператора

            Всички други права на интелектуална собственост, създадени или придобити от Оператора, принадлежат на Оператора.

 

ЧЛЕН 12
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ. КОНТРОЛ

 

12.1. Общ принцип на администрирането на Договора

Страните се съгласяват да се срещат редовно, да обменят документация и да си предоставят взаимно обща и конкретна информация във връзка с правата и задълженията им, произтичащи от Договора, както и във връзка с правата и задълженията им към трети лица като потребители, банки, публични институции и др., произтичащи от изпълнението на Договора, по начин, който гарантира, че другата Страна е навременно и точно информирана.

 

12.2. Срещи

            (а) Страните провеждат срещи веднъж на всеки три месеца, за да обсъдят изпълнението на Договора или други въпроси, които сметнат за необходими. 

            (б) Всяка Страна има право да свика в разумен срок извънредна среща като изпрати писмена покана до упълномощен представител на другата Страна, която ще бъде задължена да присъства на срещата.

            (в) Срещите са открити за присъствие на трети лица, ако те са поканени от някоя от Страните.

            (г) По време на срещите Страните спазват общия принцип по чл. 12.1. и предоставят обяснения, анализи, доклади, документи и информация, които отговарят на изискванията за своевременност и точност. 

            (д) Операторът изготвя протокол от всяка среща и го предоставя на АВиК в срок от 7 работни дни от нейното провеждане. АВиК може да възрази срещу съдържанието на протокола в срок от 7 работни дни след получаването му. Ако Операторът е съгласен с възраженията на АВиК, той ги отразява и предоставя изменения протокол на АВиК в срок от 5 работни дни след получаването им. Ако Операторът не е съгласен с възраженията на АВиК, той ги прилага към протокола без да го изменя. Ако Операторът не получи възражения по протокола в срока по предходното изречение, протоколът се смята за одобрен без възражения.

            (е) Освен ако страните не се съгласят предварително за друго място на провеждането им, срещите се провеждат в офиса на Оператора.

 

12.3. Документация

            (а) Операторът съхранява писмено всяка информация, която се изисква от действащото право.

            (б) Операторът съхранява писмено информацията, свързана с изпълнението на правата и задълженията му по Договора, както следва:

 1. до предаването й на АВиК по реда на чл. 4.9. (в) – за информацията, посочена в тази разпоредба;
 2. за срок от 10 години след прекратяване на Договора – в останалите случаи.

            (в) Архивът на Оператора следва да бъде пълен и точен, съобразен с действащата при Оператора Инструкция за деловодната дейност и документооборота.

            (г) АВиК има право да проверява документацията на Оператора, включително неговите финансови и счетоводни документи, във всеки един момент в работното време на Оператора, ако е уведомил писмено Оператора предварително в 5 дневен срок за тази проверка като е посочен обекта и датата на проверката. Проверката по предходното изречение се извършва само от законни или упълномощени представители на АВиК, при условията на чл.12.7(а).

 

12.4. Доклади

(а) Не по-късно от 15 април на всяка година Операторът изпраща на АВиК писмен доклад за дейността на Оператора през предходната година, заедно с копие от финансовите си отчети за предходната година.

            (б) Годишният доклад съдържа информация, относно предоставянето на Услугите и изпълнението на Показателите за качество, стопанисването, експлоатацията и поддържането на Публичните Активи, изпълнението на Бизнес плана и Подробната инвестиционна програма, препоръки на Оператора и др. и се изготвя във формата съгласно Приложение VІ. 

            (в) Операторът уведомява АВиК в седемдневен срок за всяка промяна, отнасяща се до неговата корпоративна структура, управление или лице за контакти.

 

12.5. Документация, отнасяща се до оплаквания от потребители 

            (а) Операторът съхранява писмено информацията, отнасяща се до всички оплаквания на потребители, свързани с предоставянето на Услугите и по искане на АВиК й предоставя пълен достъп до тази информация. Операторът ще съхранява в електронен формат информацията, отнасяща се до оплаквания, подадени по електронна поща или в друга електронна форма.

            (б) Операторът съхранява информацията по чл. 12.5. (а) за период от минимум 5 години след получаване на съответното оплакване.

 

12.6. Информация, предоставяна на трети лица 

            Въз основа на писмено искане от АВиК Операторът предоставя на всеки кандидат за доставчик на Услугите в Обособената територия информацията, свързана с Услугите или Активите, посочена в това писмено искане.

 

12.7. Контрол върху изпълнението на задълженията на Оператора  

(а) АВиК има право да проверява изпълнението на задълженията на Оператора по Договора, след предварително писмено уведомление до Оператора в 5 - дневен срок, съдържащо предмета на проверката, имената на лицата, които ще извършват проверката и датата на проверката. Тази проверка включва, без да се ограничава до това:

 1. инспекции на офисите на Оператора и всеки Актив, при условие че тези инспекции ще бъдат провеждани в работното време на Оператора и няма да причинят значително смущение в предоставянето на Услугите или допълнителни разходи за Оператора;
 2. проверки в работното време на Оператора на неговите документи, свързани с изпълнението на задълженията му по Договора. АВиК има право да поиска копия от тези документи на Оператора, които ще бъдат изготвени за сметка на АВиК;

            (б) АВиК уведомява писмено съответните органи за всяко неизпълнение на задълженията на Оператора, което попада в тяхната компетентност.

            (в) За избягване на съмнение, АВиК няма право да извършва никакви принудителни или санкционни действия, които съгласно действащото право са в компетентността на КЕВР или на други компетентни органи, включително, без да се ограничава до това:

 1. да налага санкции или да претендира обезщетения от Оператора за неизпълнение на задълженията му за постигане на Нормативните показатели за качество;
 2. да налага санкции на Оператора за неизпълнение на задълженията му, предвидени в действащото екологично право, без да се засягат правата на АВиК и нейните членове по чл. 3.6. (з);

iii. да дава задължителни инструкции към Оператора, свързани с постигане на Нормативните показатели за качество.

 

ЧЛЕН 13
АВАРИИ

13.1. Аварии 

            (а) Авария означава всяко временно и необичайно събитие, което води или може да доведе до значително нарушение в предоставянето на Услугите. За целите на настоящия Договор значително нарушение означава всяко нарушение в предоставянето на Услугите, което:

 1. представлява заплаха за здравето на потребителите на ВиК услуги и населението като цяло;
 2. продължава повече от 8 часа oт момента на установяването му

            (б) Операторът изготвя План за действие при аварии, в който се уреждат мерките и процедурите в случай на Авария, насочени към осигуряване на непрекъснатото и качествено предоставяне на Услугите до отстраняването на Аварията и последяващото възстановяване на нормалното предоставяне на Услугите и изпълнението на Показателите за качество. Планът се изготвя във формата съгласно Приложение VІІ. 

            (в) Операторът предоставя проекта на План за действие при аварии на АВиК не по-късно от три месеца след датата на влизане в сила на Договора. АВиК одобрява или отказва да одобри изцяло или частично Плана за действие в срок от 45 дни от датата на получаването му. 

            (г) Решението на АВиК да откаже да одобри Плана за действие при аварии трябва да бъде в писмена форма и да съдържа подробни мотиви за отказа. Ако АВиК не изпрати на Оператора писмен отказ в срока по чл. 13.1. (в), Планът за действие се смята за одобрен от АВиК.

            (д) Операторът е длъжен да отрази бележките на АВиК в срок от 15 дни от датата, на която ги е получил.

            (е) Процедурите по чл. 13.1. (в), (г) и (д) се прилагат многократно, докато Планът за действие при аварии бъде изцяло одобрен от АВиК.          

 

13.2. Задължения на Оператора в случай на Аварии

            (а) В случай на Авария Операторът предприема всички необходими действия съгласно Плана за действие и действащото право и уведомява:

 1. съответните компетентни органи съгласно действащото право; и
 2. АВиК като публикува на интернет страницата си информация за аварията в срок до 24 часа, след като узнае за нея.

            (б) Операторът прилага и допълнителни мерки извън обхвата на Плана за действие, които са необходими за предотвратяване или смекчаване на негативния ефект от Аварията. Операторът уведомява АВиК за тези мерки преди, или ако това не е възможно, веднага след тяхното предприемане.   

            (в) Операторът възстановява нормалното предоставяне на Услугите незабавно след отстраняване на Аварията.

            (г) Операторът понася всички разходи за изпълнението на Плана за действие и допълнителните мерки в случай на Авария.

 

13.3. Съдействие 

            Операторът съдейства на АВиК и нейните членове при подготовката на плановете за защита при бедствия, изисквани от действащото право, в частта им относно гарантиране на непрекъснатостта и качеството на водоснабдяването и канализацията, извършването на аварийни ремонти и др.  

 

13.4. Регистър на Авариите 

            Операторът създава и поддържа за срока на Договора електронен регистър на Авариите, който съдържа най-малко:

 1. описание на всяка Авария, включително нейния вид, тежест и локация;
 2. мерките, които Операторът е предприел по отстраняване на Аварията;

iii. срока, в който Аварията е отстранена. 

 

 

 

ЧЛЕН 14
ЗАСТРАХОВКИ

14.1. Видове застраховки 

            (а) Операторът сключва и поддържа всички задължителни застраховки, които съгласно действащото право са негово задължение. 

            (б) Членовете на АВиК сключат и поддържат всички задължителни застраховки, които съгласно действащото право са тяхно задължение. 

            (в) Страните се задължават да осигурят, че след прекратяване на Договора новият доставчик на услугите ще замести Оператора във всички права и задължения по застраховките по чл. 14.1. (а), сключени във връзка с Публичните активи.

            (г) Страните се споразумяват, че в случай на поемане на финансови задължения, посочени в чл. 8.3., Операторът и членовете на АВиК се задължават да сключат и поддържат допълнителни застраховки, извън визираните в буква „а“ и „б“, когато това е условие на финансиращата институция, като тези застраховки могат да включват, без да се ограничават до това, застраховка за материални щети (всички рискове свързани със строителство и собственост и Активи), покриваща “всички рискове” от физически загуби или щети, включително аварии на машини и тероризъм, застраховка за загуба на приходи (застраховка за прекъсване на дейността) на Оператора, застраховка покриваща отговорността към трети лица (включително обща отговорност за смърт, увреждания на лица и загуба или щети на имущество) и други.

            (д) Страните се споразумяват, че извън случаите по чл.14.1. (б), членовете на АВиК може по своя инициатива и за своя сметка да застраховат Публичните активи.

 

14.2. Прехвърляне на застрахователни обезщетения 

            (а) Членовете на АВиК се задължават да договарят със съответните застрахователни дружества при сключване на застрахователни договори да изплащат всички застрахователни обезщетения във връзка с Публичните активи на Оператора.

            (б) Операторът използва обезщетенията по чл. 14.2. (а) единствено за ремонт /заместване на повредени/унищожени Публични активи.

 

 

ЧЛЕН 15
ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК

15.1. Дата на влизане в сила

            Настоящият Договор влиза в сила на ………………….2016 г.

 

15.2. Срок

            (а) Настоящият договор се сключва за срок от 15 години.

            (б) Срокът на договора може да бъде удължаван само след промяна на действащото право, която удължава максималния срок на действие на договорите по чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.

 

 

ЧЛЕН 16
РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

16.1. Преговори

            В случай на възникване на спор, породен от Договора или отнасящ се до него, включително спор, породен или отнасящ се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спор за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, Страните полагат всички разумни усилия да решат този спор чрез споразумение. В тази връзка всяка Страна участва добросъвестно в дискусии и преговори с другата Страна, като се съобразява със взаимните им интереси, с цел постигане на справедливо и балансирано решение, което е изгодно за всички Страни. 

16.2. Медиация

            В случай че страните не успеят да постигнат споразумение за решаване на спора в срок от 20 дни от започване на преговорите по чл. 16.1., всяка от страните има право да поиска спорът да бъде решен чрез медиация по реда за Закона за медиацията. Медиаторът се избира по взаимно съгласие на страните измежду лицата, включени в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на Република България.

           

16.3. Съдебно решаване на спорове

            Ако страните не успеят да постигнат извънсъдебно споразумение, всяка страна има право да отнесе спора за окончателно решаване пред компетентния български съд.

 

ЧЛЕН 17
ПРЕКРАТЯВАНЕ

17.1. Случаи на прекратяване

            (а) Настоящият Договор се прекратява:

 1. i. с изтичането на срока на Договора по чл. 15.2.
 2. ii. от АВиК, ако Обособената територия или съответна нейна част са прехвърлени в компетентността на друга асоциация по водоснабдяване и канализация, община или друга институция. В случай на частично прехвърляне, Договорът се прекратява само по отношение на отделената част.

            iii. от АВиК по нейна преценка, ако спрямо Оператора е влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност;

 1. iv. от Изправната страна, при разваляне на Договора по реда на чл. 17.2. в случай на продължаващо Съществено неизпълнение;
 2. v. автоматично, при промяна в действащото право, която изисква прекратяването на Договора;
 3. автоматично, ако физическо или юридическо лице, различно от българските държава и общини, е придобило акции или дялове в Оператора;

            vii. във всички останали случаи, предвидени в действащото право.

            (б) Освен ако АВиК, Операторът и съответните финансови институции не постигнат приемливо за всички споразумение за задълженията на Оператора, поети в съответствие с чл. 8.3. (а)-(в), или освен ако новият оператор не встъпи в тези задължения на Оператора съгласно чл. 8.3. (г), АВиК и нейните членове няма:

 1. да прекратяват настоящия Договор на основание чл. 17.1. (а), освен в изпълнение на изискване на действащото законодателство; или
 2. в случай на автоматично прекратяване, да причиняват умишлено събитията, които водят до такова прекратяване.

            (в) Ако АВиК не изпълни задължението си по чл. 17.1. (б), Договорът ще се смята за прекратен, но АВиК ще дължи на Оператора неустойка в размер на всички разходи, свързани с потенциалното преструктуриране на дружеството, във връзка с преустановяване на дейността му като ВиКО в съответната обособена територия.

 

17.2. Прекратяване в случай на Съществено неизпълнение

            (а) В случай на Съществено неизпълнение на една от Страните или на член на АВиК, в случаите когато последните имат конкретни задължения по Договора („Виновната страна”), другата Страна („Изправната страна”) има право да развали Договора с писмено изявление до Виновната страна, ако Виновната страна не е изправила Същественото неизпълнение в разумен срок, който срок е не по-малък от 90 дни, даден му от Изправната страна.

(б) Ако Същественото неизпълнение е на отделен член на АВиК, изявлението на Оператора за прекратяване на Договора се отправя до АВиК. За избягване на съмнение, в този случай Договорът се прекратява изцяло.

(в) Членовете на АВиК нямат право да прекратят Договора самостоятелно, а само чрез АВиК.

 

17.3. Обезщетение

            (а) В случай на прекратяване на Договора, с изключение на прекратяване по реда на чл. 17.2., никоя от Страните няма да отговаря пред другата Страна за вреди, причинени от прекратяването.

            (б) В случай на прекратяване на Договора по реда на чл. 17.2., Виновната страна дължи на Изправната страна обезщетение за действителните вреди от прекратяването. Ако Операторът е прекратил Договора по реда на този член поради неизпълнение на отделни членове на АВиК, той може да търси съответните неустойки или обезщетения само от тези членове. 

            (в) За избягване на съмнение, прекратяването на Договора не засяга правото на Страните да получат неустойки и обезщетения по чл. 10, натрупани преди датата на прекратяването.

 

17.4. Продължаване на предоставянето на Услугите 

            Независимо от причините за прекратяването, Операторът продължава да изпълнява задълженията си по Договора, докато новият оператор не започне да предоставя Услугите.

 

17.5. Действие след прекратяването на Договора

            Правата и задълженията по чл.17.3. и 17.4.  ще продължат да съществуват и след прекратяването на Договора.

 

ЧЛЕН 18
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

18.1. Предоставяне на информация

            (а) Разпоредбите на Договора не се смятат за конфиденциална информация и всяка Страна има право да информира трети лица изцяло или отчасти за тяхното съдържание.

(б) АВиК публикува на своята интернет страница Договора с всички негови приложения, както и РГП и ГПГА и Основните инвестиционни програми към тях.

(в) Операторът публикува на своята интернет страница:

 1. актуалната Подробна инвестиционна програма, съответно Модифицираната подробна инвестиционна програма;
 2. годишна информация за изпълнението на бизнес плана, включително и на програмата по т. i;

iii. информация за текущото изпълнение на проектите, включени в програмата по т. i;

 1. актуалните планове и програми, които съгласно Договора се изготвят от Оператора, ако не са включени в приложенията към Договора.

 

18.2. Приложимо право 

            Настоящият Договор се регулира и тълкува в съответствие със законодателството на Република България. 

 

18.3. Цялостно споразумение  

            Настоящият Договор и неговите приложения уреждат изцяло отношенията между Страните, свързани с предмета на Договора, и заместват всички предходни писмени или устни договори, споразумения и дискусии.

 

18.4. Приложения

            Следните приложения представляват неразделна част от Договора: 

 1. Приложение I Публични активи;
 2. Приложение II Договорни показатели за качество
 • Приложение III Обособена територия;
 1. Приложение IV Формат на регистъра на активите;
 2. Приложение V Бизнес план;
 3. Приложение VI Формат на докладите;
 • Приложение VII План за действие при аварии;
 • Приложение VІІІ Критерии за определяне на Инвестициите;
 1. Приложение ІХ Дейности, включени в Задължителното ниво на инвестициите;
 2. Приложение Х План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите;
 3. Приложение XI План за управление на човешките ресурси на Оператора
 • Приложение ХII Решения на общото събрание на АВиК във връзка със сключването на Договора

 

18.5. Приоритет

            В случай на разминаване между разпоредбите на основния текст на Договора и неговите приложения, предимство ще имат тези разпоредби, които са в пълно съответствие с действащото право. Ако и разпоредбите на основния текст на Договора и неговите приложения са в пълно съответствие с действащото право, предимство ще имат разпоредбите на основния текст на Договора.

 

18.6. Разделност

            Ако някоя разпоредба на Договора се окаже недействителна, тя се смята за отпаднала от договора и останалите разпоредби на Договора продължават да пораждат действие. В този случай Страните се задължават да заместят недействителната разпоредба с действителна разпоредба, която има сходен търговски ефект.

 

18.7. Изменения

            (a) Настоящият Договор може да бъде изменян само с писмено споразумение между Страните.

(б) В случаите на чл.8.3. измененията на настоящия договор се съгласуват и с финансовата институция отпуснала на Оператора средствата за развитието на ВиК системата.

 

18.8. Отказ от право

            Отказът на една от Страните от конкретно право по Договора, не води до отказ от каквито и да е други права по Договора.

 

18.9. Прехвърляне на права и задължения

Освен ако изрично е уговорено друго в Договора, Страните нямат право да прехвърлят правата и задълженията си по този договор на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата Страна. Независимо от посоченото по-горе, всяка от Страните има право да прехвърля на трети лица паричните си вземания по Договора, с изключение на вземанията за суми, които трябва да се използват само за предвидени в Договора цели. 

18.10. Съобщения

            (а) Всички съобщения и други форми на комуникация съгласно Договора са в писмена форма и се смятат за надлежно получени:

i. ако са доставени лично на адреса, посочен по-долу;

ii. при доставка с куриер на адреса, посочен по-долу;

iii. при изпращане по факс на номера, посочен по-долу, ако има потвърждение за получаване на факса.

(б) Съобщенията ще се изпращат, както следва:

За АВиК:

АВиК –Плевен, гр. Плевен ПК 5800, пл. "Възраждане" №1

На вниманието на: г-жа Ралица Добрева, председател на АВиК - Плевен

Факс: 064/ 800 114

Ел. поща: pleven_oblast@mail.bg

 

За Оператора:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен ПК 5800,

ул.,,Сан Стефано“ № 25

На вниманието на:

Г-н Митко Спасов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,

гр. Плевен

Факс: 064/88 98 66

Ел. поща: office@vik-pleven.com

(в) Всяка страна може да промени или допълни адреса, посочен по-горе, или да посочи допълнителен адрес, като даде на другата страна писмено уведомление за новия адрес. 

 

18.11 Екземпляри

            Настоящият Договор се съставя в три екземпляра – по един за всяка от Страните и един за МРРБ.

Подписано от:

 

 

Подписано от:

 

............……………

РАЛИЦА ДОБРЕВА

 

 

 

............……………

МИТКО СПАСОВ

ОТ ИМЕТО НА АСОЦИАЦИЯ

ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД,

ГР. ПЛЕВЕН

 

ОТ ИМЕТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД,

ГР. ПЛЕВЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПУБЛИЧНИ АКТИВИ


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДОГОВОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО

 1. Неотчетени водни количества (%)

 

Показател

Базова стойност (БС)

Целеви нива по години от договора

Година 5

Година 10

Година 15

Загуби на вода (неинкасирано количество вода спрямо подаденото на вход на водоснабдителната система)

61,48% към 31 декември 2014 г.

                                  

             60%                56,5%            50%

 

 

 1. Измерване на водните количества на ниво водоизточник

Показател

Целево ниво

 
 

% измерени точки на водовземане

До края на 5-та година от договора да бъдат обхванати 90% от водоизточниците. В рамките на периода на договора измервателните уреди следва да бъдат поддържани в изправност

 

 

 

 1. Ефективност на търговското измерване

Показател

Целеви нива по години от договора

Година 2

Година 3

Година 5

% от СВО-та включени в регистър

 

 

 

90%

% от всички СВО-та оборудвани с водомери в срок на метрологична годност

 

-

-

70%

% от СВО-та с измерена консумация над 100 м3/месец,  оборудвани с водомери в срок на метрологична годност

 

-

90%

-

 

 1. Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разход спрямо оперативни приходи

 

Показател

Базова стойност (БС)

Целеви нива по години от договора

Година 5

Година 10

Година 15

Оперативен показател - % на експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност. Експлоатационните разходи включват всички разходи с изключение на разходи за амортизации и обезценки и разходи за провизии.

      89,51%     към

 31 декември 2014 г.

     БС  -1%           БС  - 2%              87%

 

           
 1. Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски въпроси

 

Показател

Целево ниво

 
 

Срок за отговор на постъпили въпроси от клиенти

95% от въпросите и жалбите постъпили от клиенти (писмени, онлайн, телефонни) да получават отговор в рамките на 14 дни.

 

 

 1. Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател)

 

Показател

Срок за изпълнение

 
 

Създаване на регистър на активи

В срок от 7 години от началото на договора

 

Дефиниране на критични активи

В срок от 7 години от началото на договора

 

Оценка на състоянието на критичните

В срок от 8 години от началото на договора

 

 

Оценка на състоянието на всички активи

В срок от 9 години от началото на договора

 

 

 


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III

 

 ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ

НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГР. МОНТАНА

 

 

 1. Операторът следва да предоставя Услугите съгласно Договора на следната Обособена територия, определена с Решение № РД - 02-14-2234 от 22 декември 2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от Закона за водите:

 

Обхват на територията:

Община Плевен - 131 152 ж.

Община Белене -  10 312 ж.

Община Гулянци – 12 336 ж.

Община Долна Митрополия – 20 064 ж.

Община Долни Дъбник – 11 670 ж.

Община Искър – 6 887 ж.

Община Левски – 19 938 ж.                                                                                         

Община Никопол – 9 305 ж.

Община Пордим – 6 426 ж.

Община Червен бряг – 27 856 ж.

 

Граници:

Обособените територии на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Враца, "Аспарухов вал"  ЕООД, гр. Кнежа, "Водоснабдяване и канализация" АД, гр. Ловеч, "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, "Водоснабдяване и канализация Свищов" ЕАД, гр. Свищов и р. Дунав

 

 

 1. Промяна на границите на Обособената територия се извършва съобразно разпоредбите на Закона за водите чрез сключване на анекс към Договора.

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ФОРМАТ НА РЕГИСТЪРА НА АКТИВИТЕ

 

Формат на регистъра на активите

№ по ред

Вид дейност

Вид на съоръжението

Местоположение

Експлоатационен район

Обект`

Технически параметри

Населено място

Обслужвано население

Име

Код

Име

Код

Материал

Площ/Дължина/Обем

Мярка

Диаметър

(мм)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Доставяне

Отвеждане

Пречистване

Външна водопроводна мрежа

 

 

(може да се групира и като център за разходи)

(уникален код за всеки ЕР)

Напр. ПС

ПСПВ …

ПСОВ…

 

(когато има повече от един актив в обекта)

(уникален код за всеки ЕР)

Съответно дебит за помпи и водомери

Съответно и други технически параметри за водоизточници, помпи, водомери и други активи (виж пилотната система – Registry)

2

Вътр. водопроводна мрежа

 

 

3

Сградно водопроводно отклонение

 

 

4

Арматури водопр. мрежа

 

 

5

Водохващане

 

 

6

Каптаж

Клденец

Водоем

Помп. Станция за питейна вода

Преч. Станция за питейна вода

Хлораторно стопанство

Бункерна помп. станция

 

 

 

 

 

 

Формат на регистъра на активите - продължение

Година на изграждане

Дата на извеждане от експлоатация

Обслужвани потребители

(брой)

Обслужвано население

(брой)

Брой аварии

12

13

14

15

14

 

 

Брой потребители= брой активни партиди

 

Съотвтено брой несъотв. Проби за водоизт. И дата посл. Проверка за водомери

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ V

 

БИЗНЕС ПЛАН НА

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД,

 ГР. МОНТАНА

 

 

 

 

 1. Действащият към датата на влизане в сила на Договора Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ - ЕООД, гр. Плевен обхваща периода до 31.12.2015 г.

 

 1. От датата на одобряване на всеки следващ нов Бизнес план от КЕВР, същият автоматично замества тук приложения Бизнес план като Приложение V. 

 

 

Приложено: Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен до 31.12.2015 г.

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ФОРМАТ НА ДОКЛАДИТЕ

Операторът има следното задължение за докладване:

 

 • Годишни доклади (Чл.4 (а), (б) от Договора)

Съгласно чл. 5.2. (в) Операторът трябва да информира АВиК за нивата на Показателите за качество посредством годишни доклади. Показателите за качество обхващат, както законово установените показатели, така и показателите за качество, съгласно Договора (изброени в Приложение II).

Основният принцип на докладване се състои в спазването на единна структура, която позволява оценка на развитието на нивото на Показателите за качество и другите Услуги. Това се постига чрез придържане към една основна структура, като се сравняват данните от отчетния период със съответните данни от предходния(те) период(и) и прогнозните данни, където е възможно.

 

ФОРМАТ НА ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ

 1. Резюме

(текстово)

 1. Цели на отчетния период

(текстово; постигане на подходящи Показатели за качество; цели на Бизнес плана)

 1. Постигане на Показателите за качество
 1. Законово установени Показатели за качество

 (таблична форма)

Показател

Единици

Необходимо ниво

Ниво от предходната година

Ниво от настоя-щата година

Отклоне-ние (Необхо-димо-настоящо ниво)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б.    Показатели за качество съгласно Договора

(таблична форма)

Показател

Единици

Целево ниво

Ниво от предходната година

Ниво от настоя-щата година

Отклоне-ние (Планирано-настоящо ниво)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в.   Други бизнес показатели

(таблична форма)

Показател

Единици

Целево ниво

Ниво от предходната година

Ниво от настоя-щата година

Отклоне-ние (Планирано-настоящо ниво)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Описание на бизнеса и постижения

(всички глави текстово; цели от настоящата година, предприети мерки, постижения, специални наблюдения)

а.   Управление и администрация

б.   Развитие на човешките ресурси

в.   Връзки с потребителите

г.   Експлоатация и поддръжка

д.   Търговски резултати

е.   Инвестиции и финансиране

 1. Оценка на отклоненията и мерки за смекчаване

(текстово; обяснение на причините за отклоненията за всички Показатели за качество и другите бизнес показатели, предложения за мерки за смекчаване, консултации с АВиК)

 1. Перспективи за следващата година

(текстово; описание на мерките за следващата година, които следва да се предприемат, за да се намалят отклоненията на всички Показатели за качество и другите бизнес показатели; позоваване на детайлно планираните мерки в Бизнес плана и другите планови документи)

 1. Договорни въпроси

(въпроси, свързани с договора между ВиКО и АВиК)

а.     Изменения на Договора

б.    Финансови въпроси

в.    Консултации с АВиК

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ФОРМАТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ

 

 

 

 

 

 

Утвърден:

 

…………………………..

Митко Спасов

 

Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

 

 

 

 

 

 

 

Съгласуван и одобрен

 

…………………………..

Ралица Добрева

 

Председател на Асоциация по ВиК - Плевен

 

 

 

 

 

 

 

Дата:……………

 

гр. Плевен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ

на

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

 

Дата:……………

 

гр. Плевен

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

1.

Цел

Стр. 1/…

2.

Приложно поле

Стр. …/…

3.

Термини

Стр. …/…

4.

Анализ и оценка на възможните причини за възникване на авария и нейните последици

Стр. …/…

5.

Мерки за предотвратяване възникването на аварии и за ограничаване и ликвидиране на последиците от тях и мерки за защита на персонала

Стр. …/…

6.

Разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на плана 

Стр. …/…

7.

Средства и ресурси, необходими за изпълнение на плана

Стр. …/…

8.

Охрана на ВиК системите и съоръженията и действия при терористичен акт

Стр. …/…

9.

Ред за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие

Стр. …/…

10.

Системи за оповестяване и резервираност на електрозахранването и на средствата за комуникация

Стр. …/…

11.

Действия и процедури при аварии

Стр. …/…

12.

Документиране на авариите

Стр. …/…

13.

Общи разпоредби

Стр. …/…

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

1.      Приложение 1: Списък с контакти;

2.      Приложение 2: Авариен лист;

3.      Приложение 3: Последващ доклад;

4.      Приложение 4: Списък на запознатите с плана лица

5.      Приложение 5: Регистър на актуализациите на плана

6.      Приложение 6: Планове в действие

7.      Приложение 7: Състав на аварийни екипи

Стр. …/…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЦЕЛ

 

Настоящият план съдържа мерки и процедури в случай на възникване на авария, която засяга или може да засегне в значителна степен качеството и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги („ВиК услуги“) от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен - ВиК оператор („Операторът/а“) на територията на област Плевен. 

Основни приоритети на Оператора са непрекъснатото и качественото предоставяне на ВиК услуги, съхраняване на активите, собственост или предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация на Оператора, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на служителите, гарантиране на здравето на потребителите на ВиК услугите и населението като цяло, както и опазване на околната среда.

 

По- конкретно, настоящият план има следните цели:

 • Предприемане на ефективни и своевременни мерки за предотвратяване възникването на аварии;
 • Предприемане на мерки, насочени към осигуряване на непрекъснатото и качествено предоставяне на ВиК услуги от Оператора;
 • В случай на възникване на авария, предприемане на мерки за незабавното й отстраняване и минимизиране на нейните последици;
 • Предприемане на ефикасни последващи мерки след отстраняването на възникнала авария за възстановяване на качественото и непрекъснато предоставяне на ВиК услуги в най- кратки срокове, както и за предотвратяване възникването на бъдещи сходни аварии;
 • Предприемане на мерки за защита на персонала на Оператора и опазване на неговото здраве и безопасност, както и защита на потребителите на ВиК услугите и населението като цяло;
 • Минимизиране на въздействието на аварията върху активите (собственост или предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация на Оператора), както и върху околната среда;
 • Осигуряване на контакти и сътрудничество с компетентните органи и институции като, но не само аварийни служби, местни власти, както и с всички други засегнати лица с цел овладяване на аварията, предотвратяване на нейното разрастване, както и ограничаване в максимална степен на нейните последици и въздействието й върху предоставяните от Оператора ВиК услуги;
 • Осигуряване документирането на авариите и извършване на последваща оценка на същите с цел предотвратяване на евентуални и/или бъдещи аварии.

 

 1. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
  • Настоящият план намира приложение по отношения на авариите, които могат да възникнат във водностопанските системи и съоръжения при предоставяне на ВиК услугите от страна на Оператора. Планът е изготвен в съответствие с изискванията на действащото законодателство и представлява Приложение VІІ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, сключен между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен (по - долу „АВиК“) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен на …………….. г. по смисъла на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите (по-долу „Договорът“). Този план е съгласуван и одобрен от АВиК съгласно чл. 13.1. (в) изр. последно от Договора.
  • Настоящият план има задължителна сила по отношение на Оператора. Същият може да предприема и прилага и допълнителни процедури/ планове в случай на възникване на авария, както и да разработва отделни планове за действие при аварии/ аварийни планове за отделни водностопански системи и съоръжения, при условие че тези процедури и/или планове не противоречат на настоящия план. Операторът се задължава да уведоми АВиК за наличието на допълнителни процедури/ планове при аварии, както и да ги изпрати на АВиК за съгласуване и одобрение. Допълнителните планове за отделните водностопански системи и съоръжения следва да предвиждат, включително, но не само конкретните мерки и тяхната последователност по отстраняване на авариите и минимизиране на техните последици, разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на тези мерки съобразно особеностите и спецификите на конкретната/ното водностопанска/о система/ съоръжение. Списък на допълнителните процедури и планове, разработени от Оператора, се съдържа в Приложение 6 „Планове в действие“ към настоящия план.
  • С оглед изпълнение на изискванията на действащото законодателство за осигуряване на пожарна безопасност и предприемане на мерки при възникване на аварии поради възпламеняване на пожар, Операторът следва да изготви допълнително всякакви вътрешни актове, осигуряващи пожарната безопасност по смисъла на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, в това число и План за действие на личния състав при гасене на пожари (Приложение 1 от тази наредба), План за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите и План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от тази наредба.

            С оглед изпълнение на изискванията на действащото законодателство за осигуряване на безопасността на труда при работа с хлор и предприемане на мерки при възникване на аварии, свързани с работата с хлор, Операторът следва да изготви допълнително всякакви вътрешни актове, които се изискват съгласно Наредба № 2 по безопасността на труда при производството и работата с хлор, в това число и План за ликвидиране на аварии при производството, съхранението и употребата на хлор по смисъла на чл. 362  от тази наредба. В допълнение, във връзка с дейностите, извършвани с други химични вещества във водностопанските системи и съоръжения, Операторът следва да изготви също така и инструкция за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с химични вещества и препарати за дезинфекция съгласно Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3 от Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи, както и на всякакви други вътрешни актове, които се изискват от действащото законодателство.

 • Настоящият план се прилага по отношение на водностопанските системи и съоръжения на следната обслужвана територия (Операторът следва да опише обособената територия, на която ще оперира съобразно Договора):
 • «................».
  • Настоящият план се прилага по отношение на следните водностопански системи и съоръжения (Операторът следва да изброи водностопанските системи и съоръжения, да посочи технически данни за същите, както и дали за някои от тях има изготвен собствен план за действие при аварии/ авариен план):
 • Язовир «................»,«................»- технически данни: ..............;
 • Пречиствателни станции «................»,«................»- технически данни: ..............;
 • Помпена станция «................»,«................»-технически данни: ..............;
 • Администрация «................»-технически данни: ..............;
 • «................»- технически данни: ..............;

 

 1. ТЕРМИНИ

За целите на този план авария е всяко временно и необичайно събитие, което води или може да доведе до значително нарушение в предоставянето на ВиК услугите. Под значително нарушение следва да се разбира всяко нарушение в предоставянето на ВиК услугите, което:

 • представлява заплаха за здравето на служителите на Оператора, потребителите на ВиК услугите и населението като цяло;
 • продължава повече от 6 часа от момента на установяването му.

Авариите могат да бъдат следните видове:

 • Аварии във водоснабдителната система - представлява нарушаване на нормалната дейност на отделните елементи на водоснабдителната система.
 • Аварии в канализационната система - представлява нарушаване на нормалната дейност на отделните елементи на канализационната система.

 

 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ И ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ

 

 • Източници на рискове и възможни причини за възникване на аварии са, както следва (изброяването на причините е примерно, като може да бъде изменяно/ допълвано от Оператора с оглед изчерпателното посочване на всички източници на рискове и възможни причини за възникване на авария):
 • преминаване на висока вълна с обезпеченост, по-ниска от проектната;
 • сеизмични въздействия;
 • терористичен акт;
 • увеличена филтрация или теч на вода, необичайни премествания, деформации, пукнатини, свличане на скатове и други;
 • тежка авария в друго съоръжение;
 • ……………………;
 • …………………….

 

 • Анализ и оценка на причините, които могат да доведат до възникване на аварии и възможни сценарии на аварии (анализът на причините и възможните сценарии на аварии са примерни, като могат да бъдат изменяни/допълвани от Оператора с оглед тяхното изчерпателно представяне. Алтернативно на предложения по-долу модел на анализ Операторът може да възприеме друг подход като например разделяне на обособената територия на експлоатационни райони и извършване на анализа за всеки отделен район или извършване на анализ по отношение на отделните водностопански системи и съоръжения):
 • Възникване на пожар - Пожарът може да се дължи на претоварване на оборудването, дефект в съоръженията, електрооборудването, неправилна употреба на съоръженията, искри от ремонтни работи, неспазване на указания за безопасност при работа със съоръженията,……………. Пожарът може да доведе до разрушения в ……………...
 • Неконтролируемо изпускане на хлор- Изпускането и замърсяването може да се дължи на пробиви в стените и/или нарушаване на целостта на хлораторни помещение, препълване, изпускане на връзки, уплътнения, клапани, скъсване, човешка грешка при опериране с хлор, ……………; Изпускането на хлор може да доведе до замърсяване на околната среда, …………………;
 • Терористичен акт - Терористичният акт може да се дължи на умишлени действия на лице/ а с цел предизвикване на разрушения и паника. Терористичните действия могат да се състоят в поставяне на бомба, умишлено замърсяване с химични вещества на водни обекти ………………… Такива действия могат да доведат до възникване на авария във водностопанските системи и съоръжения поради възпламеняване на пожар, разрушения във водностопанските системи и съоръжения, ………….
 • Земетресение - Земетресението е природно явление, което може да предизвика авария във водностопанските системи и съоръжения предвид това, че на територията на Република България е налице сеизмична дейност. Максималният магнитут на минали земетресения в обособената територия е ………….по скалата на Рихтер и дълбочина от …………. км. Обособената територия, на която Операторът оперира, може да се определи като силно/ слабо земетръсна. Сеизмичната дейност може да доведе до повреда, разрушаване, нарушаване на целостта ……….. на водностопанските системи и съоръжения, наводнения……………
 • Авария в съседно/ен предприятие/ склад/ ПТП - В непосредствена близост до водностопанските системи и съоръжения на Операторът се намира/т следното/ите предприятие/я/ склад/ове/ …………………/ не са намира друго предприятие/ складове, в което в случай на авария може да се очаква засягане на водностопанските системи и съоръжения. Засягането на системите и съоръженията при промишлени аварии в други обекти може да се изрази в тяхното унищожаване, повреждане, както и замърсяване с радиоактивни вещества, пестициди, нефт/ нефтени деривати, хлор, …………… на обособената територия. Съществуващата пътна инфраструктура се/ не се намира в непосредствена близост до водностопанските системи и съоръжения на Оператора и предвид това в случай на възникване на ПТП се/ не се очаква същото да предизвика възникване на авария във водностопанските системи и съоръжения на Оператора. В допълнение, максимално допустимата скорост, предвидена за пътната мрежа, намираща се в близост до водностопанските системи и съоръжения на Оператора, е ……….. км/ ч и следователно не би следвало/ може да се очаква възникване на ПТП с такъв мащаб, което да окаже влияние или да предизвика авария във водностопанските системи и съоръжения на Оператора;
 • Наводнение - в обособената територия, където Операторът оперира, се намират теченията на следните реки …………., …………., следните язовири …………., …………. с местно/ национално значение и други водностопански обекти като …………., ………….. Предвид това, при обилни валежи и снеготопене, затлачване, пропукване/ разрушаване на язовирни стени е възможно възникване на наводнения със степен и мащаб, които могат да доведат до аварии във водностопанските системи и съоръжения като разрушения на материалната база, преустановяване предоставянето на ВиК услугите, …………., ………….. С най-сериозни последици могат да се определят наводненията в следствие на неконтролируемо изпускане на язовири и разрушение на язовирни стени, които биха довели до бедствени ситуации, за справянето, с които следва да бъдат ангажирани всички компетентни органи по отстраняване на бедствие и аварии с местно и национално значение.
 • Свлачища и срутища - в обособената територия, където Операторът оперира, се намират следните планини …………….. и са регистрирани ……. броя свлачищни района и ……. броя срутищни участъка, от които ……. броя, намиращи се в …………….. , могат да се определят като такива в активен стадий. Свлачищата и срутищата могат да засегнат целостта и нормалното функциониране на  водностопанските системи и съоръжения. Същите могат да доведат до ………………….. .
 • Горски и полски пожари - в близост до водностопанските системи и съоръжения не се/ се намират следните горски масиви …………., ………….. и следните земеделски и полски масиви …………., ………….. по отношение на които са регистрирани ……. броя масови горски/ полски пожари за изминалата година. Подобни пожари могат да доведат до унищожаване, нарушаване на целостта, …………., ………….., повреждане на  водностопанските системи и съоръжения.
 • …………………….. .

 

                                                                                     

 • Максимални възможни последици за водностопанските системи и съоръжения на Оператора, околната среда, населението и инфраструктурата в случай на възникване на авария са, както следва: (максималните възможни последици, до които може да доведе авария, следва да се опишат в детайли от Оператора и да се базират на реалистични прогнози):
 • Възникването на авария може да засегне следните населени места: гр. ..............., гр. ..............., с. ...............;
 • Застрашени от възникване на авария във водностопанските системи и съоръжения на Оператора са следните обекти: производствени предприятия «................»,«................», национални паркове «................», пътища ...............;
 • Максималните възможни последици за хората от възникване на авария могат да се изразят в засягане само на персонала на Оператора, работещ на територията на водностопанските системи и съоръжения / засягане на персонала на Оператора, работещ на територията на водностопанските системи и съоръжения и населението извън нея, като засягането се състои в необходимост от евакуация, смъртни случаи, засягане на телесната цялост, ...............;
 • Максималните възможни последици за околната среда могат да се изразят в дългосрочно замърсяване, наличие на разливи ...............;
 • Максималните възможни последици за водностопанските системи и съоръжения на Оператора са разрушения, невъзможност за последваща експлоатация, повреди ...............;
 • Максималните възможни последици за инфраструктурата могат да се изразят в нарушаване целостта на пътища и пътни съоръжения, ............... .

Горепосоченото изброяване представя максималните последици, до които може да доведе възникване на авария във водностопанските системи и съоръжения. Предвид регистрираните до този момент аварии от Оператора, тяхната честота и интензитет, както и опитът на Оператора с тяхното справяне може да се обобщи, че настъпването на горепосочените последици е малко вероятно, като до този момент не се/се е стигало до засягане от авариите на населението, населените места, околната среда и съществуващата инфраструктура ............... .

 


 

 1. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПЕРСОНАЛА (Изброяването на мерките е примерно, като може да бъде изменяно/ допълвано от Оператора с оглед изчерпателното посочване на всички предприети мерки)

 

 • Мерки за предотвратяване възникването на аварии и за ограничаване и ликвидиране на последиците от тях

Операторът е предприел следните мерки, които са насочени към предотвратяване възникването на аварии, както и към ограничаване и ликвидиране на последиците от тях:

 • Своевременно идентифициране на предвидимите рискове от аварии и извършване на оценка на причините за възникване на аварии съобразно досегашния опит на Оператора;
 • Регистриране и анализиране на възникнали и приключили аварии, с оглед извършване на адекватна оценка на риска от възникване на аварии и обобщение на оптималните действия за справяне с тях;
 • Осигуряване на контролиран достъп на трети лица до водностопанските системи и съоръжения чрез въвеждане на пропускателен режим и охрана;
 • Осигуряване на достатъчно и подходящи средства и човешки ресурси за опазване и при необходимост за спасяване на работещите във водностопанските системи и съоръжения;
 • Инсталиране на камери, осигуряващи постоянно видеонаблюдение и запис на ключови обекти като ............;
 • Инсталиране на пожароизвестителна и газоизвестителна система, включително сирена и други означителни сигнали (светлинни сигнали, ...............), които се задействат при възникване на авария, както и необходимия брой топлинни датчици във всяко/а съоръжение/ сграда, позволяващи дистанционно отчитане. Осигуряване на приемане на сигналите и своевременно установяване на възникнала авария чрез изграждане на централен диспечерски пункт/диспечерски пунктове/ командно табло/ контролна зала............... .
 • Инсталиране на достатъчен брой бутони за сигнализиране за възникнала авария и осигуряване на безпрепятстван достъп до тях;
 • Изграждане на противопожарна мрежа, противопожарен водоем и помпи и осигуряване на достатъчно ниво на водата в мрежата, необходимо за гасене на възникнал пожар;
 • Осигуряване на допълнително захранване с електрическа енергия с агрегати в случай на преустановяване на външното захранване.
 • Осигуряване на оборудване и съоръжения, осигуряващи безопасна експлоатация, за които са извършени технически надзор и контрол за изправност, както и проверка и настройка, отговаряща на нормативно установените изисквания и стандарти;
 • Осигуряване на обучение/ инструктаж при постъпване на работа и регулярно провеждане тренировки на служителите относно запознаване с техниката и съоръженията, с инструкциите за тяхното правилно експлоатиране, със съществуващите опасности при ползване на техниката и съоръженията и с начините за тяхното избягване.
 • Осигуряване на защита на съоръженията от падане на мълнии чрез ............... и заземяване и гръмоотводи.
 • Оборудване на сградите и помещенията с необходимия брой противопожарни средства и уреди съобразно нормативните изисквания;
 • Въвеждане на правила относно технологичната дисциплина и вътрешния трудов ред, осигуряващи съчетаването и едновременното спазване на изискванията за безопасност на труда и правилната и безопасна експлоатация на оборудването и съоръженията.
 • Определяне и съобразяване на местоположението и разстоянието между складовите помещения, съоръженията и резервоарите, в които се извършва работа с химични вещества и съществуващите обекти и инфраструктура извън тях в съответствие с нормативните изисквания.
 • Изграждане и поддържане на аварийни пътища и изходи за евакуация и врати, разположени по/ на тях в работните помещения/ сгради на Оператора, осигуряване на достатъчен брой, местонахождение и размер на аварийните пътища и изходи за евакуация за всяка/о отделна/о сграда/ помещение, които да отговарят на максималния брой лица, помещаващи се в сградата/ помещението, както и на разположението, размерите и използването на оборудването в нея/ него, поддържане на аварийните пътища и изходи за евакуация, както и вратите по/ на тях в изправност, чисти и свободни за ползване по всяко време, като достъпът да тях да е винаги безпрепятстван, обозначаване на аварийните пътища и изходи, както и вратите по/на тях с установителни знаци и при необходимост с подходящо аварийно осветление с цел лесното им откриване, осигуряване на отварянето на вратите по аварийните пътища да бъде лесно, незабавно и възможно от всяко лице, намиращо се в помещението/ сградата, осигуряване отварянето на вратите на аварийните изходи да бъде отвътре- навън безпрепятствано без ключ или други заключващи механизми, информиране на служителите на Оператора за местоположението и маршрута на аварийните пътища и изходи, както и за вратите, разположени по и на тях при постъпването им на работа и своевременно известяване на служителите за всяка промяна в техния брой, местонахождение и начин на отваряне.
 • Изготвяне, утвърждаване и своевременно запознаване на служителите с производствени инструкции, инструкции по пожарна, санитарна и техническа безопасност, както и с всякакви други вътрешни актове съобразно изискванията на приложимото законодателство.
 • Извършване периодично на задължителни медицински прегледи и недопускане извършване на труд във водностопанските системи и съоръжения от непълнолетни лица и такива с психически отклонение, поставени под запрещение.
 • ............... .
 • Спазване на всякакви други нормативно установени изисквания, засягащи извършването на евакуация в случай на аварии като напр. относно осветление, вентилация и ............... .

 

 • Мерки за защита на персонала и спазване на технологичната дисциплина

Операторът е предприел мерки за ограничаване на риска от възникване на последици от авариите за служителите, работещи и обслужващи водностопанските системи и съоръжения, и носи отговорност за спазване на нормативно установените изисквания за безопасност на труда и безопасна експлоатация на водностопанските системи и съоръжения. С оглед на това Операторът е предприел следните мерки, осигуряващи защита на персонала и спазване на технологичната дисциплина:

 • Поддържане на наличното оборудване, системи и съоръжения в пълна изправност.
 • Осигуряване на средства за провеждане на непрекъснато обучение на персонала по проблемите на безопасността на труда и организиране на периодични тренировки с практическа насоченост за правилна и своевременна реакция в случай на възникване на авария.
 • Въвеждане на ясни и разбираеми правила относно трудовата и технологичната дисциплина и вътрешния трудов ред и проверка на степента на тяхното усвояване от страна на служителите, работещи и обслужващи водностопанските системи и съоръжения, чрез провеждане на практически тренировки.
 • Определяне на отговорни лица в случай на аварии, които са подготвени и могат да реагират целесъобразно при установяване на авария, познават добре своите правомощия и задължения и притежават необходимите качества, образование и трудов стаж, осигуряващ предприемане на оптимални действия при възникване на авария и нейното отстраняване.
 • Осигуряване на необходимото аварийно имущество и оборудване, както и на лични предпазни средства за охрана на труда на служителите като, но не само: защитно облекло и обувки, изолиращи дихателни апарати, каски, спасително оборудване, вкл. колани и въжета и други приспособления и провеждане на инструкции за правилното им използване.
 • Осигуряване на първа долекарска помощ в случай на възникване на авария чрез назначаване на лице на щат/ .............
 • Осигуряване на периодично измерване и контрол на средата, в която се извършва трудовия процес чрез специализирани средства като.............
 • Въвеждане на организация на труда, позволяваща равномерно разпределение на трудовите задължения на служителите съобразно тяхната длъжност и действията, които следва да предприемат в случай на възникване на авария.
 • Запознаване на служителите с местонахождението на аварийните пътища и изходи, както и на вратите, разположени по и на тях, както и с различните видове сигнали и сирени на инсталираните известителни системи;
 • ...........................;

 

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ СТРУКТУРИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА (Предложеният по-долу подход е примерен. Операторът може да възприеме и друг подход при разпределение на задълженията и определяне на отговорните структури и лица за изпълнение на този план съобразно особеностите на персоналната организация и вътрешната структура на Оператора. Важно е ясното и изчерпателно описване на разпределението на функциите между посочените органи и лица.)

 

6.1. Ръководство

Ръководството на дейността на Оператора по предоставяне на ВиК услуги се осъществява от Митко Спасов (управител/ изпълнителен директор) в качеството на управителен орган на Оператора.

В допълнение, дейността на управителя/ изпълнителния директор в това число в областта на осигуряване на безопасност на труда и опазване на населението и околната среда от възникване на аварии се допълва и подпомага от ръководителите на следните вътрешни органи на Оператора:

 • Ръководител на отдел «....................»- има задължения да осигури извършване на технически надзор на водностопанските системи и съоръжения на Оператора;
 • Ръководител на отдел «....................»- има задължение да осигури безопасността на труда.
 • Ръководител на отдел «....................»- има задължение да се свърже с компетентните органи на местно и/ или национално ниво в случай на необходимост от външна помощ за справяне с възникнала авария, както и да информира медиите на местно и/ или национално ниво и АВиК ако това не е извършено вече от Отговорното лице в случай на аварии или от ръководството;
 • ...............................

 

6.2. Отговорно лице в случай на аварии

Операторът определя Отговорно лице в случай на аварии („ОЛСА“), както и негов заместник. ОЛСА и неговият заместник са служители на щатна длъжност при Оператора. В случай че Операторът не е определил ОЛСА, за такова ще се счита ръководителят на съответния/ното обект/съоръжение, а за негов заместник- заместникът на ръководителя на съответния/ното обект/съоръжение. Списък на ОЛСА и техните контакти се съдържат в Таблица 1 от Приложение I, неразделна част от настоящия план.

Отговорностите на ОЛСА се изразяват в следното:

 • Извършване на оценка на аварията;
 • Свикване на авариен екип и неговото ръководене;
 • Водене на Авариен лист;
 • Изготвяне на Последващ доклад след отстраняване на аварията;
 • Регистриране на аварията в Регистъра на авариите;
 • Регистриране на аварията в Дневника на авариите;
 • Уведомяване на ръководството за установена авария, както и на вътрешните органи и техните ръководители, ангажирани по прилагане на настоящия план;
 • Уведомяване на АВиК за установена авария, в случай че това не е извършено от ръководителя на компетентния вътрешен орган/ ръководството;
 • Уведомяване на външни организации/ компетентни органи на местно и/или национално ниво, в случай че това не е извършено от ръководителя на компетентния вътрешен орган/ ръководството.
 • ……………………….. .

 

6.3. Авариен екип

Управителят/ изпълнителният директор определя състава на авариен екип за извършване на неотложни и спасителни дейности в случай на аварии. Аварийният екип се свиква от ОЛСА в случай на установена авария. Аварийният екип се състои от служители на Оператора и ръководители на вътрешни органи на Оператора, чиито длъжности и функции са свързани с извършване на действия при възникнали аварии. Всички участници от аварийният екип следва да бъдат добре запознати с рискове от възникване на аварии и с  задълженията, произтичащи за тях от самото възникване. В състава на Аварийния екип се включват и ВиК експерти, които дават експертно мнение за оптимизиране на действията по отстраняване на Аварията. ОЛСА ръководи аварийния екип. Операторът определя състава на аварийните екипи за различните водостопанските системи и съоръжения в Приложение 7 „Състав на аварийни екипи“, неразделна част от този план (Операторът може да избере и друга основа за определяне на аварийните екипи).  


 

6.4. Схема на ключовите лица и органи на Оператора в случай на авария

Схематично представяне на ключовите лица и органи на Оператора за привеждане на настоящия план в действие:

 

 

 

 


 

6.5. Схема на оповестяване на ключови лица и органи

 

Начало на Аварията

Установяване възникване на Авария

 

Началник смяна

Охрана

Тел:……..

Контрол-на зала

Тел:………

ЦДП

Тел:……….

Служители/потребители

Уведомяване

ОЛСА

Ръководст-во

Отдел „…………“

Тел:……..

 

Отдел „…………“

Тел:……..

Специализирани аварийни служби:

НС „ПБЗН“- тел: 112/……..

ОУ „ПБЗН“- тел: 112/ …………

ОДМРВ: тел:112/…………

 

 

Медии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

6.6. Време за реагиране на ключовите лица и органи на Оператора в случай на авария (Описанието на времето за реагиране е примерно, като може да бъде изменяно/ допълвано от Оператора. Описанието следва да бъде изчерпателно и да отразява действителното време за реагиране.)

Във всички случаи при установяване на възникнала авария следва да се предприемат незабавни и решителни действия от всички лица и органи, ангажирани в привеждане на настоящия план в действие като не бива да се допуска каквото и да било забавяне, дължащо се на прекомерен оптимизъм или неспособност за правилно ориентиране във възникналата обстановка.

Всички ангажирани лица и органи по прилагане на настоящия план следва да предприемат съответните действия при първа възможност и в най-кратките възможни срокове.

Основен приоритет на всички ангажирани лица и органи следва да бъде предотвратяване и намаляване в максимална степен на неблагоприятните последици от всякакво естество при възникнала авария.

 

 1. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА (Описанието на средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на плана е примерно, като може да бъде изменяно/допълвано от Оператора. Описанието следва да бъде изчерпателно)

Операторът разполага с необходимите средства и имущество за осъществяване на настоящия план и изпълнение на описаните по-горе мерки като осигурява необходимите средства за това чрез собствено финансиране/ финансиране от .............. Предвид това Операторът разполага с материално-техническо осигуряване в случай на възникване на аварии.

Операторът разполага със следното аварийно имущество за извършване на действие при възникване на аварии:

 • Пожарогасители- .... брой/я;
 • Багер ...................- .... брой/я;
 • Самосвал ...................- .... брой/я;
 • УАЗ ...................- .... брой/я;
 • Каналочистачна машина- ...................- .... брой/я;
 • Шахточистачна машина- ...................- .... брой/я;;
 • ................... ...................- .... брой/я;
 • Лични предпазни средства за охрана на труда на служителите: защитно облекло и обувки, изолиращи дихателни апарати, каски, ..................
 • Спасително оборудване като, но не само колани, въжета,.................... и други приспособления.

В допълнение, подборът на ключови лица и органи, ангажирани за привеждане на настоящия план в действие, гарантира провеждането на оптимални действия при възникване на аварии

 


 

 1. ОХРАНА НА ВиК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ (Описанието на охраната на водностопанските системи и съоръжения и действията, които следва да се предприемат при терористичен акт е примерно, като може да бъде изменяно/ допълвано от Оператора. Описанието следва да бъде изчерпателно.)

 

 • Охрана

Операторът осигурява физическа охрана на водностопанските системи и съоръжения, позволяваща контролиране на достъпа на служители и трети лица до тях, както и опазване на тяхната цялост и изправност чрез предотвратяване на външни въздействия в това число и терористични актове.

Операторът ползва следната/ите фирма/и ..................., осигуряваща/и физическа охрана на водностопанските системи и съоръжения.

Задълженията на охраната обхващат непосредствено наблюдение на водностопанските системи и съоръжения, контрол върху достъпа до тях, отчитане на датчици за възникнала авария и сигнализиране за това..........

Операторът осигурява провеждане на обучения и тренировки на охраната с цел своевременна и уместна реакция при възникване на аварии и/ или терористични действия спрямо водностопанските системи и съоръжения.

 

 • Действия при терористичен акт

При извършване на терористичен акт във водностопанските системи и съоръжения може да се стигне до възникване на авария, както и да създаване на сложна и критична обстановка. С оглед на това, поради съществуващ макар и минимален риск от терористични действия, Операторът е осигурил необходимите ресурси и средства за превъзмогване на аварии и други последици от терористичен акт, както и за провеждане на обучения и подготовка на персонала при подобни ситуации.

Всички лица, намиращи се във водностопанските системи и съоръжения, в това число ръководството, ОЛСА и служителите, се ангажират с превъзмогване последиците от терористичния акт, с предотвратяване на възможността от възникване на авария, а в случай че такава е възникнала- с минимизиране на последиците от нея. Дежурните служители и ръководството имат ключова роля с оглед потушаване на последиците от терористичните действия и следва да предприемат действия за справяне с възникналата ситуация със собствени сили, в случай че това е възможно и според наличните средства. 

Действията, които следва да се предприемат от служителите на Оператора, ОЛСА и ръководството при терористични действия, се изразяват в следното:

 • Незабавно известяване на ръководството, както и компетентните органи на местно и/или национално ниво, в случай че е получен сигнал от датчици или по друг начин за извършен терористичен акт;
 • Предприемане на незабавни мерки за потушаване на възникналите последици и пожари от всички лица до пристигане на компетентните органи;
 • Оказване на първа медицинска и долекарска помощ до пристигане на служители на Бърза помощ, в случай че има пострадали от терористичния акт;
 • Извършване на евакуационни дейности и извеждане на всички лица на безопасно място;
 • Предприемане на действия по опазване и съхранение на имуществото на Оператора при възможност;
 • Възстановяване на нормалната дейност във водностопанските системи и съоръжения при възможност и в случай че безопасните и здравословни условия на труд са гарантирани.

 

 1. РЕД ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЕ (Описанието на реда за информиране на органите на изпълнителната власт е примерно, като може да бъде изменяно/ допълвано от Оператора. Описанието следва да бъде изчерпателно)

Информирането на органите на компетентните изпълнителната власт следва да бъде извършено при наличие на предпоставките, описани в настоящия план и съобразно изискванията на действащото законодателство.

 Органите на изпълнителната власт най-общо биват сезирани, в случай че Операторът и неговите служители при наличните ресурси и средства и съобразно мащабът на аварията не могат да се справят с последната и е необходимо оказване на помощ отвън. Контактите на аварийните служби, външните организации и органите на изпълнителната власт се съдържат в таблица 2 и 3 от Приложение I, неразделна част от настоящия план.

Информация до органите на изпълнителната власт следва да бъде предоставяна и по тяхно искане, като Операторът се задължава да оказва съдействие на тези органи в рамките на предвиденото от действащите нормативни актове.

 

 1. СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ И РЕЗЕРВИРАНОСТ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО И НА СРЕДСТВАТА ЗА КОМУНИКАЦИЯ (Описанието на системата за оповестяване и резервираност на електрозахранването и средствата за комуникация е примерно, като може да бъде изменяно/ допълвано от Оператора. Описанието следва да бъде изчерпателно)

Операторът е разработил система за оповестяване в случай на възникване на авария. Оповестяването се осъществява по следните начини (Изброяването е примерно, като  може да бъде изменяно/допълвано от Оператора):

 • Сирена/ аларма;
 • Получаване на текстово съобщение с текст «................»;
 • Задействане на светлинни сигнали, указващи аварийните пътища и изходи за извършване на евакуация.

Операторът е осигурил система за резервираност на електрозахранването в случай на преустановяване на външното електрозахранване, изразяваща се в ........... агрегати/ генератори.

Операторът е осигурил необходимите средства за комуникация във водностопанските системи и съоръжения чрез наличие на мобилни и стационарни телефони, факс и непрекъснат достъп до Интернет. Телефонната връзка на водностопанските съоръжения се осъществява чрез мрежата/ите на «...............» (Виваком, Теленор, Мтел) и чрез мобилни телефони. Средствата за комуникация се поддържат в техническа изправност. В допълнение, въведени са директни телефонни линии за осъществяване на връзка с компетентните органи и телефон 112. За улеснение и бърза връзка с аварийните служби, външните организации и органите на изпълнителната власт в таблица 2 и 3 от Приложение I, неразделна част от настоящия план се съдържат техните контакти.

 

 1. ДЕЙСТВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ПРИ АВАРИИ

Мерките и процедурите, разработени в настоящата точка, намират приложение по отношение на всякакви аварии, които могат да възникнат във водностопанските системи и съоръжения при предоставяне на ВиК услуги от страна на Оператора. При установяване на възникнала авария Операторът и неговите служители във всички случаи предприемат всякакви необходими действия, но не само описаните по-долу, по предотвратяване и минимизиране на неблагоприятното въздействие на аварията върху здравето и безопасността на служителите, потребители и населението, както и върху предоставянето на ВиК услугите.

 

 • Установяване на възникнала авария (Описанието на начините на установяване на възникнала авария е примерно, като може да бъде изменяно/ допълвано от Оператора. Описанието следва да бъде изчерпателно и да отразява спецификите на водностопанските системи и съоръжения и инсталираните в тях датчици и системи за известяване и наблюдение)

Установяване на възникнала авария се извършва чрез получаване на начален сигнал. Източници на начален сигнал могат да бъдат:

 • Информационни датчици;
 • Служители на Оператора;
 • Потребители на ВиК услугите;
 • Други/ друго информационно средство.

 

 • Оценка на възникнала авария (Насоките за извършване на оценка на възникнала авария посредством отговаряне на въпросите по-долу са примерни, като въпросите могат да бъдат изменяни/ допълвани, както и мерките, които следва да се предприемат при положителен или отрицателен отговор също)

Оценка на възникнала авария следва да се осъществява на база следните критерии. Възможно е прилагането на допълнителни критерии, в случай че такива са разработени в допълнителни планове за действие при аварии за конкретни обекти/ съоръжения.

 

1.      Има ли Операторът опит с подобни аварии?

 


Да                    Не

 

Ако да, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии, както и да предприеме своевременни действия по отстраняване на аварията, като приложи добрите практики, до които е достигнал при минали аварии при отчитане на спецификите на конкретната авария.

Ако не, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии.

 

2.      Според преценката на Оператора, възможно ли е контролирането и овладяването на аварията без външна намеса?

 


Да                    Не

 

Ако да, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии

Ако не, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии, както и да се обърне незабавно към компетентните органи  на местно и/ или национално ниво за помощ.

 

3.      Според преценката на Оператора, разполага ли същият с необходимите средства и ресурси за овладяване на и справяне с аварията?

 

 


Да                    Не

 

Ако да, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии.

Ако не,  Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии, както и да се обърне към компетентните органи на местно и/ или национално ниво за помощ.

 

4.    Има ли засегнати публични и частни активи, както и такива с неизяснен произход от възникналата авария?

 


Да                    Не

 

5.      Ако има засягане на активи, то последните имат ли ключово значение за предоставяне на ВиК услугите от Оператора?

 


Да                    Не

 

6.      Възникналата авария ще наложи ли преустановяване на предоставяните ВиК услуги?

 


Да                    Не

 

Ако да, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии, както и да извести потребителите на ВиК услугите и населението, както и всички други лица, които могат да бъдат засегнати от преустановяване на предоставяне на ВиК услугите в най-кратки срокове.

Ако не, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии.

 

7.      Има ли опасност за здравето на служителите, населението и потребителите на ВиК услугите от възникналата авария?

 


 Да                   Не

 

Ако да, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии, както и да се обърне незабавно към компетентните здравни органи на местно и/ или национално ниво,  като до идване на Бърза помощ, да осигури първа медицинска и долекарска помощ.

Ако не, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии.

 

8.      Има ли опасност от засягане на околната среда от възникналата авария?

 

 


 Да                   Не

 

Ако да, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии, както и да се обърне незабавно към компетентните органи на местно и/ или национално ниво, като до идване на специализиране екипи, да предприеме незабавни мерки по ограничаване засягането на околната среда.

Ако не, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии.

 

9.      Има ли опасност от възникване на щети/ загуби за потребителите/ клиентите на Оператора?

 

 


 Да                   Не

Ако да, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии, както и да извести своите потребители/ клиенти в най-кратки срокове.

Ако не, Операторът следва да изпълни процедурите, заложени в този и допълнителните планове за действие при аварии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Схема за действие при възникване на аварии (Схемата и указанията към нея следва да отразяват  кратко, точно и ясно опорните точки на действията, които следва да се проведат при възникване на авария и ангажираните лица/органи по тяхното провеждане. Схемата и указанията към нея могат да бъда изменяни/допълвани от Оператора.)

служител

друго

датчици

потребител

Получаване на сигнал

Дежурен смяна/охрана/ръководи-тел

Уведомяване

 

Уведомяване

Отговорно лице в случай на авария

Свикване на авариен екип

 

Извършване на оценка на аварията

 

Водене на авариен лист

 

Уведомяване

 

Ръководство

Вътрешни отдели

Външни организации

Отстраняване на аварията

Изготвяне на последващ доклад, регистриране на аварията в Регистъра и Дневника на авариите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Указания за действие при възникване на авария

 1. След получаване на начален сигнал за възникнала авария следва да бъде уведомен дежурния на смяна/ началник/ директор на отдел/ дирекция, засегнат/а от аварията/ контролна зала, централен диспечерски пункт,охраната на обекта;
 2. Дежурният на смяна/ охрана/ ръководител на обект/ съоръжение, засегнат/о от аварията следва да извърши при възможност преценка за естеството и вида на аварията, като във всички случаи следва да уведоми незабавно ръководството и съответното ОЛСА;
 3. При уведомяване на ОЛСА същото следва да започне водене на авариен лист по образец съгласно Приложение 2 от този План, след като извърши оценка на аварията;
 4. ОЛСА следва да свика авариен екип по отстраняване на аварията;
 5. Във всички случаи на възникнала авария ОЛСА следва да уведоми незабавно ръководството, ако същото по някаква причина не е било известено, както и всички вътрешни органи, които имат отношение към привеждане на настоящия план в действие като Отдел/ Дирекция «.................» .... ;
 6. Във всички случаи на възникнала авария ОЛСА, ръководството или друго оправомощено за това лице следва да уведоми в срок от 24 часа от установяване на аварията АвиК. АвиК следва да бъде уведомена за мерките, които ще бъдат предприети за предотвратяване или смекчаване на негативния ефект на аварията преди тяхното предприемане или ако това не е възможно, веднага след тяхното предприемане.
 7. В случай че при извършената оценка на аварията ОЛСА установи, че Операторът не би могъл да контролира и овладее аварията без външна намеса, че същият не разполага с необходимите средства и ресурси за овладяване и справяне с аварията, че аварията създава или може да създаде опасност за здравето на служителите, населението и потребителите на ВиК услугите, че аварията може да създаде опасност за околната среда, ОЛСА след съгласуване с ръководството при възможност следва да се обърне към компетентните органи на местно и/или национално ниво за оказване на външна помощ/ съдействие.
 8. След отстраняване на аварията ОЛСА следва да състави Последващ доклад по образец, съгласно Приложение 3 към този План.
 9. След изготвяне на Последващия доклад ОЛСА следва да събере цялата документация, съпътстваща аварията от нейното установяване до нейното отстраняване и да входира сканирано копие от Аварийния лист и Последващия доклад в Регистъра на авариите, както и да регистрира всякаква друга информация съгласно т. 12.3. от този план.
 10. Операторът води Дневник на авариите.

 


 

 1. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА АВАРИИТЕ
  • Авариен лист: Операторът чрез ОЛСА осигурява воденето на авариен лист, който отразява начина на установяване на аварията, нейното местонахождение, кратко описание на аварията, нейното начало и очаквана продължителност, ОЛСА за обекта, оценка на аварията при отчитане на степента на засягане на предоставяните ВиК услуги, здравето на служителите, потребителите, населението, активите, околната среда, както и необходимост от съдействие на външни организации за преодоляване на аварията. Аварийният лист представлява Приложение 2 към настоящия план и е неразделна част от него.

 

 • Последващ доклад за приключила авария: Операторът чрез ОЛСА осигурява изготвяне на Последващ доклад за приключила авария, който отразява аварията, нейното начало, край, местонахождение и засегнатите от аварията ВиК услуги, активи, здраве на служители, потребители, население и околна среда. Последващият доклад за приключила авария представлява Приложение 3 към настоящия план и е неразделна част от него.

 

 • Регистър на авариите: Операторът поддържа и актуализира електронен регистър на авариите за срока на Договора.
  • Регистърът на авариите се разделя на следните партиди: 1/ Обща информация за аварията, 2/ Документи, съпътстващи аварията и 3/ Аварийно-ремонтни дейности.
  • В партида „Обща информация за авариите“ се съдържа информация за следното:
 • Описание на вида, тежестта и локацията на всяка отделна авария;
 • Мерките, които Операторът е предприел по отстраняване на аварията;
 • Срокът, в който аварията е била отстранена.

 

 • В партида „Документи, съпътстващи аварията“ се прилагат сканирано копие на следните документи: Авариен лист и Последващ доклад за приключила авария, представляващи Приложения 2 и 3 към този план.
 • В партида „Аварийно-ремонтни дейности“ се съдържа информация за следното:
 • Информация за подаден сигнал (дата и час на подаване, подател на сигнал, адрес на сигнал, описание на проблема);
 • Информация за реакцията на Оператора (дата и час на проверка, точен адрес на събитието, класификация и приоритет на проблема, класификация на типа авария, дата и час на започване на ремонтните дейности и на отстраняване на аварията, дата и час на преустановяване на предоставяне на ВиК услугите и на тяхното възстановяване, както и на възстановяване на пътната настилка);
 • Информация за извършените действия (реално изпълнени ремонтни дейности дължина, диаметър и материал на подменен участък, дълбочина на провода, разходи за материали, труд, транспорт, строителна механизация и вид на настилката).

 

 • Дневник на авариите: Операторът поддържа и актуализира Дневник на авариите по смисъла на чл. 9, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.
  • Дневникът на авариите се разделя на две партиди: 1/ Аварии във Водоснабдителната система и 2/ Аварии в канализационната система.
  • В Дневника на авариите се регистрират всички аварии, възникнали при предоставяне на ВиК услуги от страна на Оператора и времето за тяхното отстраняване.
  • Отчитането на авариите във водоснабдителната система в съответната партида на Дневника на авариите се извършва на базата на следните показатели:
 • съотношението на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи;
 • съотношението на годишния брой аварии спрямо дължината на разпределителните водопроводи;
 • съотношението на годишния брой аварии на сградни водопроводни отклонения спрямо общия брой сградни водопроводни отклонения;
 • съотношението на годишния брой аварии в помпени станции спрямо общия брой помпени станции.
  • Отчитането на авариите в канализационната система в съответната партида на Дневника на авариите се извършва на базата на следните показатели:
 • съотношението на годишния брой аварии спрямо броя на сградните канализационни отклонения;
 • съотношението на годишния брой на авариите спрямо дължината на канализационната мрежа.

 

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
  • Настоящият план е утвърден от Оператора на ………….. г. и съгласуван и одобрен от АВиК на  ………….. г.
  • При промяна на обстоятелствата, обект на регламентация от настоящия план, планът се актуализира в срок от ………….. дни от настъпването на промяната. Актуализираният вариант на плана подлежи на съгласуване и одобрение от АВиК. Всяка актуализация на плана се отбелязва в Регистър на актуализациите, представляващ Приложение 5 към настоящия план.
  • Оригиналът на плана се съхранява от …………… на длъжност …………… Планът се разпространява като контролирано копие. Копие от настоящия план е предоставено на лицата, посочени в Приложение 4, неразделна част от този план. Посочените в разпределителни списък на Приложение 4 лица са отговорни информацията, съдържаща се в настоящия план, както и всяка негова актуализация, да достигне до всички служители, работещи в Оператора. Тези лица осигуряват свободен достъп за преглед на плана на всяко лице, поискало това. Приложение 4 съдържа и списък на запознатите с плана лица.
  • Във връзка с необходимостта от запознаване с разпоредбите на настоящия план се провежда обучение на служителите на Оператора в ………….. дневен срок от одобряване и актуализирането на плана, в случай че последното предвижда промени в задълженията/ функциите на ангажираните за прилагането на настоящия план лица. По време на провеждането на обучението следва да се обърне особено внимание на задълженията и отговорностите, които възникват за служителите съгласно настоящия план.
  • Във връзка с необходимостта от усвояване на дейностите, които служителите на оператора следва да извършват при възникване на авария, се провеждат тренировки за изпълнение на настоящия план най- малко веднъж годишно.

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ

 

 

1.      ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък с контакти

2.      ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Авариен лист

3.      ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Последващ доклад за приключила авария

4.      ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Разпределителен списък и списък на запознатите с плана лица

5.      ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Регистър на актуализациите на плана

6.      ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Планове в действие

7.      ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Състав на аварийни екипи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК С КОНТАКТИ

 

 1. СПИСЪК И КОНТАКТИ НА ОТГОВОРНИ ЛИЦА В СЛУЧАЙ НА АВАРИИ (Операторът може да възприеме друг подход (такъв, който не е обвързан от вида съоръжение/обект) за определяне на лица с ключови функции в случай на аварии)

Таблица 1:

Обект/ Съоръжение

ОЛСА

Заместник на ОЛСА

Пречиствателна станция «................»

Име:

 

Телефон:

Име:

 

Телефон:

Помпена станция «................»

 

Име:

 

Телефон:

Име:

 

Телефон:

Язовир «................»

 

 

Име:

 

Телефон:

Име:

 

Телефон:

«................»

 

 

Име:

 

Телефон:

Име:

 

Телефон:

 

 1. КОНТАКТИ НА ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 2:

Организация

Лице за контакт

Телефон

АВиК

 

 

РИОСВ

…../ дежурен

 

РЗИ- гр. ………..

…../ дежурен

 

Община ……….

…../ дежурен

 

Застраховател

…../ дежурен

 

 

 1. АВАРИЙНИ СЛУЖБИ

Таблица 3:

Организация

Лице за контакт

Телефон

НС „ПБЗН“

дежурен

 

Областно управление „ПБЗН“ гр. __________

дежурен

 

ОДМВР гр. __________

дежурен

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

АВАРИЕН ЛИСТ

 

1.      Лице/а , подало/ и сигнал за възникване на авария:

Име и фамилия

Длъжност

Телефон за контакт

 

 

 

 

 

 

 

2.      Местонахождение на аварията / Сграда/ съоръжение/ др./

 

 

3.      Кратко описание на установената авария / кога е възникнала, в какво се състои, първоначална оценка на аварията, какво е засегнато, какви действия са били предприети/

 

 

 

Начало на аварията:

Очаквана продължителност:

 

4.      Лице/а, отговарящо/ и за обекта, засегнат от аварията (ОЛСА)

Име и фамилия

Длъжност

Телефон за контакт

 

 

 

 

5.      Първоначална оценка на тежестта на аварията

5.1.Засегнато ли е предоставянето на ВиК услугите (не/да/ако да, как, вид на засегнатите услуги, степен на засягане)

 

5.2.Засегната ли е околната среда и засегнато ли е здравето на служителите, потребителите, населението (не/да/ако да, как, брой на засегнати лица)

 

5.3.Засегнати ли са активите/ собственост/ стопанисвани от Оператора (не, да, ако да, в каква степен)

 

5.4.Необходимост от съдействие на външни организации (не/ да, ако да, на кои, в какво да се състои)

 

 

6.      Лице, изготвило аварийния лист

Име и фамилия:

Длъжност/ позиция в аварийния екип:

Дата:

Подпис:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

ПОСЛЕДВАЩ ДОКЛАД ЗА ПРИКЛЮЧИЛА АВАРИЯ

 

1.      Обобщено наименование на аварията:

Авария в ….

 

 

Начало на аварията (час и дата):

Край на аварията (час и дата):

 

 

 

2.      Местонахождение на аварията и засегнати активи (не, да, ако да, кои, степен на засягане):

 

 

 

 

3.      Засягане на предоставяните ВиК услуги (не/ да/ ако да, кои, степен на засягане):

 

 

 

 

4.      Засягане на здравето на служители, потребители, население, околна среда (не, да, ако да, брой, степен, сериозност):

 

 

 

 

5.      Оценка на Аварията (можело ли е да бъде избегната, ако да, как)

Име и фамилия:

Длъжност/ позиция в аварийния екип:

Оценка/ предложение:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Лице, изготвило доклада

Име и фамилия:

Длъжност/ позиция в аварийния екип:

Дата:

Подпис:

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН СПИСЪК И СПИСЪК НА ЗАПОЗНАТИТЕ С ПЛАНА ЛИЦА

 

 1. Копие от настоящия план е предоставено на следните лица:

 

Име и фамилия

Длъжност

Ко-пие №

Подпис и дата на получаване

Подпис и дата на връщане

1.       

 

 

 

 

 

2.       

 

 

 

 

 

3.       

 

 

 

 

 

4.       

 

 

 

 

 

5.       

 

 

 

 

 

6.       

 

 

 

 

 

 

 1. Списък на запознатите с плана лица:

 

Име и фамилия

Длъжност

Дата

Подпис

1.       

 

 

 

 

2.       

 

 

 

 

3.       

 

 

 

 

4.       

 

 

 

 

5.       

 

 

 

 

6.       

 

 

 

 

7.       

 

 

 

 

8.       

 

 

 

 

9.       

 

 

 

 

10.   

 

 

 

 

11.   

 

 

 

 

12.   

 

 

 

 

13.   

 

 

 

 

14.   

 

 

 

 

15.   

 

 

 

 

16.   

 

 

 

 

17.   

 

 

 

 

18.   

 

 

 

 

19.   

 

 

 

 

20.   

 

 

 

 

21.   

 

 

 

 

22.   

 

 

 

 

23.   

 

 

 

 

24.   

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РЕГИСТЪР НА АКТУАЛИЗАЦИИТЕ НА ПЛАНА

 

Издание

Дата

Кратко описание на промяната

Подготвена от

Одобрена от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПЛАНОВЕ В ДЕЙСТВИЕ

 

В настоящото приложение са описани изчерпателно всички допълнителни процедури и/ или планове, разработени от Оператора и приложими в случаи на възникване на авария във водностопанските системи, съоръжения и обекти на Оператора.

 

План/ Процедура

Описание

Дата на приемане/

одобряване:

1.

План за действие на личния състав при гасене на пожари

Последователност на действията при пожар (установяване/ известяване) и действия за локализиране на пожара и свеждане не опасностите и щетите до минимум

 

2.

План за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите

 

 

3.

План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария

 

 

4.

План за ликвидиране на аварии при производството, съхранението и употребата на хлор

 

 

5.

Авариен план Язовир „………“

 

 

6.

Авариен план ПСОВ  „………“

 

 

7.

Авариен план ПС „………“

 

 

8.

……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

СЪСТАВ НА АВАРИЙНИ ЕКИПИ

 

 1. Авариен екип на ПСОВ „…………………..“ (наименование на водностопанския/то обект/ съоръжение)

 

Име и фамилия

Длъжност

Роля в екипа

Телефон:

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Авариен екип на ПС „…………………..“ (наименование на водностопанския/то обект/ съоръжение)

 

Име и фамилия

Длъжност

Роля в екипа

Телефон:

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Авариен екип на Сграда Централна администрация (наименование на водностопанския/то обект/ съоръжение)

 

Име и фамилия

Длъжност

Роля в екипа

Телефон:

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Авариен екип на ……. „…………………..“ (наименование на водностопанския/то обект/ съоръжение)

 

Име и фамилия

Длъжност

Роля в екипа

Телефон:

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VІІІ

 КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Като инвестиции в публични активи се третират всички разходи направени от Оператора, които изпълняват следните 3 критерия едновременно:

 1. Разходите са пряко свързани и необходими за придобиване / покупка, строеж, изграждане, подмяна на дълготрайни материални и нематериални ВиК активи, които се очаква да бъдат използвани за повече от един отчетен период в доставката на ВиК услуги; или:

Разходите са направени във връзка с подобрения, модернизация и/или реконструкция, в резултат на които е налице функционална промяна на публичните ВиК активи, или водят до увеличение на производствения капацитет, и/или удължаване на полезният живот, и/или подобряване на качеството на ВиК услугите.

 1. Подмененият, модернизираният, и / или реконструираният участък от тръбата е повече от 10 линейни метра.
 2. Придобит е ресурс, контролиран от Оператора в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща стопанска изгода за Оператора.

Всички разходи, направени от Оператора, които са пряко свързани и необходими за придобиване / покупка, строеж, изграждане, подмяна на дълготрайни материални и нематериални ВиК активи, които се очаква да бъдат използвани за повече от един отчетен период  в доставката на ВиК услуги следва да се третират като инвестиции в публични активи.

Всички разходи направени във връзка с подобрения, модернизация и реконструкция, в резултат на които е налице промяна на функцията на публичните ВиК активи или резултират в пълна или частична промяна на ВиК активите, в увеличение на производствения капацитет, удължаване на полезният живот и/или подобряване на качеството на ВиК услуги следва да се третират като инвестиции в публични ВиК активи.

Инвестициите следва да се отчитат по цена на придобиване, която включва покупна цена и всички пряко свързани и необходими разходи направени за привеждането на актива в предвиденото работно състояние.

Тези разходи могат да включват:

 • разходи за персонал и наети лица, произтичащи пряко от построяването или придобиването на актива;
 • транспортни и административни разходи, произтичащи пряко от построяването или придобиването на актива;
 • разходи за подготовка на обекта;
 • първоначална цена на доставка и обработка;
 • разходи за монтаж;
 • разходи за тестване дали активът функционира правилно, намалени с евентуални приходи от това тестване;
 • професионални хонорари и доклади, пряко свързани с придобиването на актива;
  • други разходи, пряко свързани с придобиването на актива.

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ ІХ

ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО НИВО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

 

 

Инвестиционна програма (в хил.лв.)

 

Услуга

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

общо

Доставяне вода на потребителите

420

571

970

915

880

770

780

574

552

467

470

390

215

212

57

8 243

Отвеждане на отпадъчна вода

20

         35

65

55

55

65

70

70

50

50

50

50

25

25

25

          710

Пречистване на отпадъчна вода

25

         10

30

40

60

15

15

15

12

14

10

10

10

10

5

281

Общо

465

616

1 065

1 010

995

850

865

659

614

531

530

450

250

247

87

9 234

                                                                                   

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ФОРМАТ НА ПЛАН ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА АКТИВИТЕ

 

 

ОТПАДА

 

 

Утвърден:

 

 

………………………….. (подпис и печат)

 

 

Митко Спасов

Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

 

 

 

 

 

 

 

Съгласуван и одобрен

 

………………………….. (подпис и печат)

 

Ралица Добрева

 

Председател на Асоциация по ВиК – Плевен

 

 

 

 

 

Дата:……………

гр. Плевен

 

 

 

 


 

ПЛАН ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА АКТИВИТЕ

на

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

 

Дата:……………

 

гр. Плевен

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

 

1.

Въведение и преглед 

Стр. …/…

2.

Управление на дружеството

Стр. …/…

3.

Нива на услугите

Стр. …/…

4.

Бъдещо търсене

Стр. …/…

5.

Управление на жизнения цикъл на активите и финансови съображения

Стр. …/…

6.

Предизвикателства и инвестиции

Стр. …/…

7.

Финансови прогнозиЧ1

Стр. …/…

8.

Механизми за управление на активи

 

9.

Подобрения и мониторинг

 

10.

Източници на информация

 

 

Планът за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите има за цел да представи настоящото състояние на активите във "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен (наричан по-долу за краткост „Оператора“ или „дружеството“), да направи оценка на нуждите и да представи краткосрочна стратегия за управление и развитие на активите за период от …. година/и.

Посочените компоненти на плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, както и посоченото примерно съдържание, са с насочващ характер и подлежат на промяна за нуждите на ВиК оператора.

 


 

 1. Въведение и преглед

/Следва да се опише на какво е базиран плана за управление на активи и какви са неговите цели и структура. Представя се важността на правилното и структурираното управление  на активите, нивата на организационна ангажираност и постигнатия напредък относно подобряване качеството на информация. В допълнение, следва обобщено да се опишат основните връзки със стратегически и други документи, свързани с управлението и планирането на активи. Представят се и основните проблеми и въпроси./

 • Предназначение и цели
 • Заинтересовани лица и очакванията им
 • Стратегическа рамка и двигатели на бизнеса
 • Определяне на целите
 • Описание на активите, обхванати от плана

/Операторът следва да опише видовете съоръжения и активи, които обхваща планът:

 • Помпени станции
 • Пречиствателни станции
 • Водопроводи
 • Резервоари
 • …/
 • Структура на активите
 • Географско разположение

/Операторът следва да опише общините, които обхваща мрежата на дружеството:

 • Име на общината и кратко описание на релефа, населението и основните икономически дейности
 • …/
 • Клиентски групи
 • Йерархия на водопроводната система

/Дружеството следва да опише йерархията на водопроводната система:

 • …/
 • Количествени данни
 • Обобщено представяне на водната инфраструктура

/Дружеството следва да представи водната инфраструктура, за която отговаря:

 • … бр. пречиствателни станции
 • … бр. водопровода
 • …/
 • Препратки към документи

/Операторът следва да опише документите, използвани за разработването на плана за управление на активи във водната инфраструктура:

Общи документи
Специфични документи, отнасящи се за сектор „Води“
 • /
 • Законодателни и регулаторни изисквания

/Дружеството следва да обобщи основните закони, регулиращи управлението на общинските и държавните активи:

 • …/

 

 1. Управление на дружеството

Управление на дружеството

 • Организационна структура

/Дружеството следва да опише и представи графично всички функционални дивизии, както отговорностите и задълженията, които изпълнява всеки пост. Това дава ясна представа за посоката на развитие на дружеството и нивата на управление./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Фигура 1 Организационна структура (пр.)

 

 • Взимане на решения относно управлението на активите
 • Модел за управление на активите (пр.):

 

Установяване на нуждите

Анализ на възможностите

Оценка и препоръки

Одобрение

Изпълнение

 

 

 

 


Фигура 2 Модел за управление на активите

 • Йерархия на взимането на решения (пр.):

 

 

Фигура 3 Йерархия на управление

 1. Нива на услугите

Нива на услугите

 • Стратегически/ общински нива на услугите

Ниво на услугите

Измерване на резултатите

 

 

 

 

 

 

 

 • Технически нива на услугите и поддръжка

Проблеми

Ниво на интервенция

Взети мерки

Време за реакция

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 1. Бъдещо търсене

Бъдещо търсене

/В този раздел дружеството следва да отрази промените в търсенето за период от време и да предостави ясна декларация за търсенето, така че да могат да бъдат изготвени стратегии за управление на търсенето. Разглежда се как би се управлявал бъдещ растеж/спад на търсенето, включително какви са причините за растеж/спад на търсенето и как те се отразяват на целите на дружеството./

 • Бъдещи изисквания, свързани с бизнес плановете и плановете за действие на дружествата
 • Известни и/или потенциални области за експанзия
 • Нови подучастъци
 • Прираст на населението

 

Година

Население

Процентно изменение

 

 

 

 

 

 

 

 • Промени в предназначението на земи
 • Промени в държавната политика и законодателството
 • Класификация на активите и потенциални дати за придобиване
 • Приблизително изчисление на разходите
 • Влияние на бъдещото търсене върху нивата на обслужване, жизнен цикъл на активите и финансови съображения
 • Прогноза за технологични промени

/Дружеството следва да представи ключовите области, в които бързо настъпващите технологични промени биха имали значителен ефект върху начина на управление на активи/

 • Енергийни източници

/Наличността или липсата на сравнително евтини източници на енергия биха имали огромно влияние върху бъдещите разходи и върху нуждата от инфраструктурни активи.

Инсталациите за обезсоляване на водата са пример за съоръжение, което би могло да стане много популярно, ако иновациите в генерирането на енергия доведат до спад на цената./

 • Иновативни материали и строителни техники

/Високотехнологични материали като въглеродни нанотръби биха могли да доведат до намаление на строителните разходи./

 • Повишено сътрудничество и обмен на знания и опит

/Ръстът на сътрудничеството и обмена на информация чрез Интернет дават възможност за значително намаление на разходите./

 • Изкуствен интелект и експертни системи

 

 1. Управление на жизнения цикъл на активите и финансови съображения

Управление на жизнения цикъл на активите и финансови съображения

 • Полезен живот

/Полезният живот на повечето активи зависи от редица фактори на околната среда. Дружеството следва да опише приблизително изчисления полезен живот на активите:/

Водопроводи

Вид материал

Среден срок за бъдеща експлоатация

Полезен живот

Дължина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Оценка

/Следва да се обобщят стойностите по различни методи за всяка категория активи:

 • Разходен метод
 • Пазарна стойност
 • Разход за подмяна
 • Амортизирана възстановителна стойност
 • Разход за закупуване
 • …/
 • Оценка на водната инфраструктура

Актив

Разход за подмяна

Записан разход за подмяна

Годишна амортизация

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 • Единични стойности на активите

/Следва да се обобщи как се сформират стойностите на активите:/

Диаметър

Стойност към (дата)

 

 

 • Поддръжка
 • Дейности по поддръжката

/Следва да се опишат дейностите, които се извършват във връзка с поддръжката на активите:

 • Инспектиране състоянието на активите
 • …/
 • Разходи по поддръжката

 

Дейност

Разход

 

 

 

 

Общо

 

 

 • Обновяване и подмяна на активи

 

Година

Механични

Електрически

Работа по тръбите

Водопроводи

Строителни

Водомери

Хидранти

Услуги

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Създаване и придобиване на активи

 

Нови капиталови разходи

Година

Разход

 

 

 

 

 


 

 • Бракуване на активи

/Следва да се представят активите, които ще бъдат бракувани:

 • …/
 • Управление на риска

 

 • Състояние на активите

 

 1. Предизвикателства и инвестиции

Предизвикателства и инвестиции

/В този раздел дружеството следва да обобщи настоящите и бъдещите предизвикателства, взимайки предвид прогнозите за търсене и изискванията за нивата на услугите. Тук също се идентифицират въздействието на проектите, които се финансират понастоящем и планираното справяне с оставащите проблеми./

 • Преглед

/Дружеството следва да представи кратко обобщение на предизвикателствата и недостатъците и приоритети за капиталови разходи по проекти./

 • Проблеми/ недостатъци
 • Настоящи проблеми

/Дружеството следва да представи анализ на несъответствията (gap analysis), включващ:

 • Ясно становище за нуждите – позовава се на разделите, които анализират нивата на услугите и управлението на търсенето
 • Представяне на настоящата работа/проекти
 • Становище за несъответствията между това, по което дружеството работи и това, от което има нужда – това са проблемите/ недостатъците
 • Идентифицират се и стандарти, по които се отговаря в момента/
 • Потенциални проблеми

/Следва да се представи анализ на следното:

 • Ясно становище за нуждите, включващо времеви график
 • Информация за причините, които биха довели до потенциални бъдещи проблеми
 • Описание на несъответствията между това, от което би имало нужда и какво би имало дружеството на разположение, когато настъпи нужда
 • Стандарти, по които се отговаря в монета чрез капиталови проекти/
 • Понастоящем финансирани проекти

/Следва да се представи списък на текущите проекти, които са финансирани от капиталовия бюджет:

 • Име на проекта
 • Списък на свързаните с тях проекти
 • Бюджет на проекта, разходи към определена дата, източници на финансиране и очаквана крайна стойност на проекта
 • Идентифициране на проектите, които подлежат на преглед от регулатора/
 • Разрешаване на най-значителните предизвикателства

/Следва да се представи се списък с приоритетни потенциални проекти, които имат за цел да разрешат най-значителните, идентифицирани проблеми. Взимат се под внимание рисковете и последствията от нереализирани проекти./

 1. Финансови прогнози

Финансови прогнози

/Следва да се вземат под внимание приходите и източниците на финансиране, и където е възможно, бъдещите стойности на проектите, заедно със съпътстващата ги амортизация./

 • Преглед

/Следва да се представят обобщено оперативните и капиталовите разходи, съпоставени с наличното финансиране. Представят се излишъка и недостига въз основа на финансовите политики на дружеството. Таблицата трябва да посочва разликите (ако има такива) между сегашното ниво на разходите и бъдещото, предложено ниво на разходите. Трябва да има становище за достъпността и за други въпроси като недостиг на работна сила./

 • Дългосрочни капиталови прогнози
 • Изходни нива на капиталови разходи

/Следва да се представят проектите, които могат да се финансират от стандартни източници. Изходните нива на капиталови разходи се асоциират с поддръжката на съществуващата база активи. Проектите се описват, както следва:

 • Категории активи, асоциирани с разхода
 • Причини за разхода/
 • Стратегически капиталови разходи

/Следва да се представи обобщение на разходите, нужни за специфични капиталови намерения. Всеки един стратегически проект трябва да адресира настоящ или бъдещ проблем, в противен случай, проектът не би бил необходим. /

 • Последващи разходи

/Следва да се представят разходите, обикновено асоциирани с поддръжката или нуждата от допълнителна работна сила при проектите, произлизащи от стратегическите капиталови разходи./

 • Достъпност

/Следва да се изготви оценка на достъпността на инвестиционния проект, взимайки предвид всички категории разходи, включително първоначални капиталови разходи, цената на капитала, последващите разходи, съпоставени със сигурните източници на приходи. Анализът трябва да вземе предвид стойността на парите във времето, включително и инфлационните корекции.

Необходима е цялостна декларация за достъпност. Например, „постигането на стратегическите цели на дружеството и адресирането на настоящите и бъдещите недостатъци чрез ефективни капиталови инвестиции, е достъпно ако…“/

 • Прогнозни оценки

/Приемайки, че всички капиталови инвестиции са изпълнени, следва да бъдат определени бъдещите стойности на активите, взимайки предвид първоначалните им отчетните стойности, капиталовите разходи и амортизацията. Докладва се по категории активи./

 

 • Резултати

   /Следва да бъдат посочени ясно очакваните резултати от планираните капиталови разходи през следващите 5, 10 и 20 години. Започва се от постигнатите вече резултати от капиталовите разходи, направени през предните 3 – 5 години./

 1. Механизми за управление на активи

Механизми за управление на активи

 • Бази данни
 • ГИС
 • Системи за управление на активи
 • Докладване
 • Доклад за представянето на дружеството
 • Докладване за дейността
 • Докладване на инциденти
 • Стандарти и насоки

/Следва да се опишат стандартите и насоките, на които дружеството се позовава в създаването и развиването на своя план за управление на активи:

 • …/
 1. Подобрения и мониторинг

Подобрения и мониторинг

 • Известни проблеми, свързани с качеството на данните
 • Справяне с проблеми, свързани с качеството на данните
 • Приблизителни изчисления за надеждността
 • Предложения за подобряване качеството на водите и справянето с отпадните води

 

Източници на информация

 1. Източници на информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ ХІ

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ОПЕРАТОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

Относно:

Изготвяне на проект на План за управление на човешките ресурси, Приложение XI към образец на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциация по ВиК и ВиК оператор съгласно чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите („Договорът“)

 

 

Предложеният формат на План за управление на човешките ресурси съдържа примерни текстове и насоки за изготвяне на такъв документ, като всеки ВиК оператор следва да го адаптира съобразно своите специфики като отделна и самостоятелна организация, придържайки се към предложеното съдържание. Проектът е разработен с оглед необходимостта от наличие на унифициран формат, който да подпомогне дейността на ВиК операторите и да ги улесни при изпълнение на задължението им по Договора.

 При изготвянето на примерния формат е възприета следната структура:

 1. Представяне настоящо състояние на човешките ресурси и организационната структура във ВиК оператора;
 2. На база на действащата организационна структура и състояние на човешките ресурси – изготвяне на оценка на нуждите от подобряване на управлението и развитие на човешките ресурси;
 3. Взимайки предвид оценката на нуждите – изготвяне на стратегия за действие с посочване на конкретни мерки, които Оператора ще осъществи при управлението и развитието на човешките ресурси за определен период от време. Допълнително, за по-голяма яснота, към стратегията с мерки е препоръчително да се приложи план-график за изпълнението й.

 

Планът за управление на човешките ресурси би могъл да има различен период от време като напр. да бъде с продължителност: една календарна година, един регулаторен период или по-дългосрочен период, съвпадащ със срока на действие на Договора.

 

 

Утвърден:

…………………………..

Митко Спасов

 

 

Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,

гр. Плевен

 

 

 

Съгласуван и одобрен

 

…………………………..

Ралица Добрева

 

 

Председател на Асоциация по ВиК - Плевен

 

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

на

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

 

Дата:……………

 

гр. Плевен

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

 

1.

Организационна структура и човешки ресурси на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

Стр. 1/…

1.1.

Организационна структура

Стр. …/…

1.2.

Брой на служителите и разпределението им в организационна структура на дружеството

Стр. …/…

1.3.

Социална политика на дружеството

Стр. …/…

1.4.

Политика за повишаване на квалификацията на служителите

Стр. …/…

2.

Оценка на нуждите

Стр. …/…

3.

Стратегия за управление и развитие на човешките ресурси

Стр. …/…

 

 

 

 

 

 

 

Планът за управление на човешките ресурси има за цел да представи настоящото състояние на човешките ресурси в „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен (наричан по-долу за краткост „Оператора“ или „дружеството“), да направи оценка на нуждите и да представи краткосрочна стратегия за управление и развитие на човешките ресурси за период от …. година/и.

Посочените компоненти на плана за управление на човешките ресурси, както и посоченото примерно съдържание са с насочващ характер и подлежат на промяна за нуждите на ВиК оператора.


 

 1. Организация и структура на човешките ресурси на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

 

 • Организационна структура

ледва да се представи съществуващата организационна структура на дружеството, състояща се от органите на управление и функциониращите организационни звена/ подразделения в дружеството (структурни единици).

 Следва да се опише настоящата структура на управление, съставът на органите на управление, тяхната йерархическа подчиненост и разпределение на техните функции и отговорности.

Следва да се опишат съществуващите организационни звена/ подразделения в дружеството, техните ръководители, състав и функции, взаимовръзките между отделните звена/ подразделения, тяхната подчиненост на органите на управление и мястото им в производствения процес на дружеството.

Операторът може да представи схематично действащата организационна структура в дружеството, чрез очертаване на отношенията на субординация и контрол между отделните органи/ звена/ подразделения. Следва да се опишат и начинът на осъществяване на контрол от една страна и отчетност от друга на отделните органи / звена/ подразделения в дружеството.

В случай че Операторът е разделил организационните си структура на отделни териториални единици като експлоатационни райони, същите следва да бъдат представени чрез описание на тяхното ръководство, подчиненост спрямо другите органи/ структурни единици на дружеството. Също така в случай че Операторът е предвидил отделни направления за осъществяване на своята дейност, същите следва да бъдат представени чрез описание на техните функции, цели и място в йерархичната структура на дружеството./

 

 • Брой на служителите и разпределението им в организационна структура на дружеството

 

/Операторът следва да представи обобщен преглед на  служителите и тяхното числово разпределение в организационната структура на дружеството по органи/ звена/ подразделения. Следва да се опише начинът на подбор на специалисти, работещи в отделните органи/звена/ подразделения и да се обобщи необходимостта от тяхната численост с оглед функциите, които тези органи/ звена/ подразделяния осъществяват и/или регулаторни изисквания./

 

 • Социална политика на дружеството

/Следва да се опишат съществуващите в Оператора форми на социална политика като осигуряване на допълнително здравно/ социално осигуряване; подкрепа за повишаване на квалификацията на персонала и преквалификация; специална регулация във връзка с работното време, почивките и отпуските и конкретните условия на труд за определени категории служители; осигуряване ползването на почивни станции, транспорт до работното място, детски заведения, спортна база, други стимулиращи условия на труд./

 


 

 • Политика за повишаване на квалификацията на служителите

/Следва да  се опише прилаганата от Оператора политика за повишаване на квалификацията на служителите и развитие на техния потенциал и експертиза в съответствие с изискванията на работата и приоритетите на дружеството. Следва да се очертаят провежданите от Оператора обучения като вид: -според периодичността /регулярно, веднъж годишно, др./, -според методите на обучение /чрез посещение на курсове, семинари, конференции, лекции, чрез решаване на казуси, чрез демонстрации, симулации/, -според продължителността / краткосрочни, средносрочни и дългосрочни/ и др.), - според начини за осигуряване на средства за обученията

В случай че не е налична политика за повишаване на квалификацията на служителите, следва да се опишат проведените през последната календарна година/регулаторен период обучения на служители./

 

 1. Оценка на нуждите

/Операторът следва да извърши оценка на нуждите и да представи резултатите от нея, като оценката следва да включва най-общо:

- анализ на настоящото състояние на работната сила, слаби места или съществуващи пропуски в управлението на човешките ресурси и необходимостта от промени в числеността, длъжностните характеристики на служителите и тяхната квалификация/ преквалификация;

- оценка на нуждата от повишаване на капацитета и преквалифициране на служителите на Оператора чрез провеждане на обучения в различни форми (с конкретно посочване на тези форми според потребностите);

- съпоставяне на броя на служителите понастоящем и тези, необходими за постигане на дългосрочните цели на Оператора;

- оценка на възможността за и необходимостта от въвеждане на стимули за персонала;

- оценка на възможността за и необходимостта от въвеждане на нови технологии и по какъв начин такова евентуално модернизиране на трудовия процес ще се отрази на човешките ресурси, тяхната численост и изискванията към заеманите длъжности./

 

 1. Стратегия за управление и развитие на човешките ресурси

 

/На база на извършената оценка на нуждите, Операторът следва да набележи конкретни мерки за управлението на човешките ресурси като например:

- повишаване капацитета на служителите чрез провеждане на обучения за придобиване на нови знания/ умения и усъвършенстване на съществуващите такива (чрез посочване на конкретните форми на обучение, които са планувани и очакваните резултати от тях);

- въвеждане на система за стимулиране (материално/ нематериално) на персонала, включваща бонуси за постигнати резултати, индивидуално стимулиране или стимулиране на цели екипи/ звена/ подразделяния; нематериално стимулиране чрез извършване на атестатиции и разгласяване на техните резултат и др;

- осигуряване на йерахическо израстване на служителите при постигане на определени резултати и достигане до определен стаж;

- допълване на социалната политика, прилагана понастоящем към служителите чрез конкретно описание на планираните социални придобивки;

-  възможно инкорпориране на нови технологии и модернизация на производствения процес, които да окажат влияние върху човешките ресурси на дружеството.

Операторът следва да обобщи очакваните резултати от прилагането на конкретните мерки за управление на човешките ресурси и доколко тези резултати биха били стъпка към постигането на по-глобалните цели за развитие на дружеството.

Към стратегията би могъл да се приложи и план-график за изпълнение на мерките, предвидени от Оператора за подобряванена управлението и равитието на човешките ресурси в дружеството./

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ХІІ

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АВИК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

 


Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен