Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Регионален генерален план за обособена територия на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Плевен


Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН