Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 09.03.2020 16:10
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) е задължително предварително условие съгласно Регламент 1303/2013 за новия програмен период 2014-2020 г., съотносимо към финансовите средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в сферата на тематична цел 1 „Засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите” на Общата стратегическа рамка.
Чрез ИСИС България вече отговаря на тематично предварително условие 1, т. 1.1 „Научни изследвания и иновации: Наличие на национална или регионална стратегия за интелигентно специализиране в съответствие с националната програма за реформи, имаща за цел да набере частни средства за научноизследователската дейност и иновациите и която е в съответствие с характеристиките на добре работещи национални или регионални системи в областта на научните изследвания и иновациите“.
Стратегията фокусира подкрепата за иновационна дейност на българските предприятия и е определяща при кандидатстване за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Възприетата дефиниция за „иновация“ съгласно ИСИС е: „въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите
В стратегията е определена следната визия: България да направи до 2020 година качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС за справяне с обществените предизвикателства в сферата на демографията (намаляване на изтичането на мозъци, привличане на успешно реализиралите се българи, стимулиране на младежкото предприемачество), устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията.
Стратегическа цел: До 2020 г. България да премине от групата на „плахите иноватори” в групата на „умерените иноватори”, която ще се реализира с постигането на две оперативни цели:
Цел 1: Фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на националните продукти и услуги).
Цел 2: Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост.
С Решение на МС № 857 от 03.11.2015 г. бе приет окончателно проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и Приложение 1 към нея, където са финализирани 4-те тематични области, които съдържат следните приоритетни направления:
 
Тематична област „Информатика и информационни и комуникационни технологии“:
 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид” софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 
Тематична област „Мехатроника и чисти технологии“:
 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • роботика и автоматизация на процеси;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 
Тематична област „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“:
 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (не масов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.
 
Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“:
 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери: например национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания.


Препратка към секцията от сайта на Министерство на икономиката можете да отворите от тук


С направения анализ и разработените въз основа на него технологичните пътни карти за тематичните области, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., можете да се запознаете тук

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и Приложение 1 към нея можете да изтеглите от тук


Отчет за изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) в област Плевен 2019 г. можете да изтеглите от тук

Отчет за изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) в област Плевен 2018 г. можете да изтеглите от тук

Отчет за изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) в област Плевен 2017 г. можете да изтеглите от тук

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем