Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Областен съвет по устройството на територията
Годишен доклад за 2018

Вътрешни правила, утвърдени на 03.02.2015 г.

Протокол № 1 от 07.05.2015г.

Протокол № 3 от 18.12.2014 г.

Протокол № 2 от 18.12.2014 г.

Протокол № 1 от 04.08.2014 г.

Протоколи 2013 г.

Протоколи 2012 г.

Вътрешни правила

Областен експертен съвет по устройство на територията

ЗАКОН за устройство на територията
Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г.

ЧАСТ ПЪРВА
ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се урежда устройството на територията на Република България, което обхваща:

1. дейности по използване, опазване и застрояване на поземлените имоти в съответствие с предназначението им по действащите устройствени схеми и планове;
2. технически и административни дейности и актове за създаването на устройствени схеми и планове, включително и за тяхното реализиране.

Чл. 2. Министерският съвет определя основните насоки и принципи на политиката по устройство на територията и приема решения за финансиране на дейностите по устройство на територията.

Чл. 3. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството ръководи осъществяването на държавната политика по устройство на територията, координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация, извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията чрез Дирекцията за национален строителен контрол.
(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и организира неговата работа.

Чл. 4. (1) Областният управител провежда държавната политика за устройство на територията в съответната област.
(2) В зависимост от устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение областният управител може да назначава областен експертен съвет по устройство на територията и да организира неговата дейност за изпълнение на функциите, предоставени му с този закон. Съставът на областния експертен съвет се определя според характера на разглеждания проект.
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН