Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Дата на публикуване: 25.10.2022 14:40
Заповед №РД-12-22/26.08.2022 г. за създаване на Областен координационен център в изпълнение на ПМС №100 от 8 юни 2018 г. /актуализация/, може да видите тук 

Протокол №10/21.12.2021 г. от заседание на Областен координационен център, може да видите тук

Заповед №РД-12-19/26.08.2021 г. за Създаване на Областен координационен център в изпълнение на ПМС №100 от 8 юни 2018 г. /актуализация/, може да видите тук

Протокол №9/30.11.2021 г. от заседание на Областен координационен център, може да изтеглите от тук


Протокол №8/28.10.2020 г. от заседание на Областен координационен център, може да изтеглите от тук

Протокол №7/18.09.2020 г. от заседание на Областен координационен център, може да изтеглите от тук

Протокол №6/27.08.2020 г. от заседание на Областен координационен център, може да изтеглите от тук

Протокол №5/22.01.2020 г. от заседание на Областен координационен център, може да изтеглите от тук

Заповед РД-12-15/26.11.2019 г. за създаване на Областен координационен център  - /актуализация/

Протокол №4/29.11.2019 г. от заседание на Областен координационен център, може да изтеглите от тук

Протокол №3/04.09.2019 г. от заседание на Областен координационен център за координация на дейностите  заложени в ПМС №100 от 8 юни 2018 г., можете да изтеглите от тук

Протокол №1 от заседание на Звено за мониторинг и оценка на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020), можете да изтеглите от тук

Заповед №РД-12-01/08.01.2019 г. за определяне на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020)

Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст можете да изтеглите от тук

Протокол № 2/23.11.2018 г. от заседание на Областен координационен център можете да изтеглите от тук

Протокол № 1/10.09.2018 г. от заседание на Областен координационен център можете да изтеглите от тук

Заповед за назначаване на Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 на МС можете да изтеглите от тук

 


 1. ониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст... - Текуща страница
 2. Областна комисия по заетост
 3. Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата
 4. Консултативен съвет за социално подпомагане
 5. Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 6. Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен
 7. Областен съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Плевен
 8. Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
 9. Междуведомствена комисия за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
 10. Епизоотична комисия
 11. Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
 12. Областен съвет за развитие
 13. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 14. Комисия Военни паметници към Областния управител
 15. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен
 16. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в област Плевен
 17. Областна кординационна група за учене през целия живот
 18. Областен съвет по правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет по устройството на територията
 20. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 21. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
 22. Областна комисия по транспорт
 23. Асоциация по ВиК Плевен
 24. Областна епизоотична комисия

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем