Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата

Дата на публикуване: 10.08.2020 13:50
Заповед №РД-12-18/09.07.2020 г. за назначаване на Областна комисия за извършване на подбор във основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата, може да видите тук

Заповед №РД-12-09/09.07.2020 г. за назначаване на 
Областна комисия за извършване на подбор във основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата, може да видите тук

Протокол №1/16.07.2020 г. от неприсъствено заседание на Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата, може да видите тук

Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата можете да изтеглите от тук

Протокол №1/17.07.2018 г. с предложения за членове на съвета на децата можете да изтеглите от тук

Заповед №РД-12-11/27.06.2018 г. за назначаване на областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата можете да изтеглите от тук


Наименование Брой тегления
Заповед РД-12-18.pdf 153 Изтегли документ с име "Заповед РД-12-18.pdf"
 1. администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата... - Текуща страница
 2. Областна комисия по заетост
 3. Консултативен съвет за социално подпомагане
 4. Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 5. Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен
 6. Областен съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Плевен
 7. Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 8. Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
 9. Междуведомствена комисия за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
 10. Епизоотична комисия
 11. Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
 12. Областен съвет за развитие
 13. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 14. Комисия Военни паметници към Областния управител
 15. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен
 16. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в област Плевен
 17. Областна кординационна група за учене през целия живот
 18. Областен съвет по правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет по устройството на територията
 20. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 21. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
 22. Областна комисия по транспорт
 23. Асоциация по ВиК Плевен
 24. Областна епизоотична комисия

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем