Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Достъп до обществена информация
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА ЗА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЛЕВЕН
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА ЗА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЛЕВЕН
СПИСЪК С ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН
ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
Начини за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация в Областна администрация Плевен,Център за административно обслужване и информация
Списък на издадените през 2017г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия
Списък на издадените през 2016г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия
Списък на издадените през 2015г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия
Съдържание на издадени общи административни актове от Областния управител на Област Плевен Заповед №РД-17-01 от 20.03.2017г.
ЗАПОВЕД №ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя
Списък на актовете, издадени през 2018г. от Областен управител на Област Плевен в изпълнение на неговите правомощия
Годишни отчети:
Отчет за 2016
Отчет за 2015
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН