Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Достъп до обществена информация
2020.04.03

Начини за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация в Областна администрация Плевен, Център за административно обслужване и информация, гр. Плевен, п.к. 5800, пл. "Възраждане" 1, ет. 0 
Услугата може да се заяви през ЕДИННИЯ МОДЕЛ  и да се предостави по електронен път: Искане за достъп до обществена информация
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление (включително по електронен път на адреса на електронната поща, чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги или чрез Платформата за достъп до обществена информация) или устно запитване.

Заявлението съдържа:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация, като възможните форми са: преглед на информацията (оригинал или копие) или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копия на материален носител и копия предоставени по електронен път или на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
  4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението липсват данните по т.т. 1, 2 или 4, то се оставя без разглеждане.

Подадените заявления се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно  от 14 дни след датата на регистриране. Срокът може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.
Областният управител се произнася с решение за предоставяне на пълен или частичен достъп, или с отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява писмено заявителя за своето решение. Издадените решения могат да бъдат обжалвани пред съответния административен съд по реда на АПК.
Когато Областният управител не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаването му заявлението се препраща служебно, като се уведомява за това заявителят.
Когато Областният управител не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаването на заявлението заявителят се уведомява за това обстоятелство.

Годишни отчети за достъп до обществена информация в Областна администрация Плевен:

Отчет за 2019 г.

Отчет за 2018 г.

Отчет за 2017 г.

Отчет за 2016 г.


Отчет за 2015 г.

Отчет за 2014 г.

Отчет за 2013 г.

Отчет за 2012 г.

Отчет за 2011 г.


СПИСЪК С ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Списък на издадените актове:
Списък на издадените през 2019г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия
Списък на издадените през 2018г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия
Списък на издадените през 2017г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия
Списък на издадените през 2016г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия
Списък на издадените през 2015г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия

Съдържание на издадени общи административни актове от Областния управител на Област Плевен Заповед №РД-17-01 от 20.03.2017г.

ЗАПОВЕД №ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен