Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Достъп до обществена информация
2020.04.16

                        Отлично представяне на Областна администрация - Плевен в кампанията „Рейтинг на активната прозрачност – 2020г.”

      В периода от 10 февруари до 31 март 2020г. екипът на Фондация „Програма Достъп до Информация”, в рамките на кампания „Рейтинг на активната прозрачност – 2020г.” извърши проучване на интернет страниците на 562 институции в Република България – Министерски съвет, министерствата, държавните и изпълнителните агенции, териториалните звена, областните администрации и общините, използвайки критерии и индикатори за оценка на изпълнение на задълженията на администрациите за публикуване в Интернет, произтичащи от чл. 15а от Закона за достъп до обществена информация.
      Рейтингът на Областна администрация – Плевен е 66,9 точки от максимално възможни 78,7 точки, което означава престижно 21-во място – втори резултат измежду всички областни администрации.


2020.04.03

      Начини за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация в Областна администрация Плевен, Център за административно обслужване и информация, гр. Плевен, п.к. 5800, пл. "Възраждане" 1, ет. 0 
Услугата може да се заяви през ЕДИННИЯ МОДЕЛ  и да се предостави по електронен път: Искане за достъп до обществена информация
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление (включително по електронен път на адреса на електронната поща, чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги или чрез Платформата за достъп до обществена информация) или устно запитване.

Заявлението съдържа:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация, като възможните форми са: преглед на информацията (оригинал или копие) или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копия на материален носител и копия предоставени по електронен път или на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
  4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението липсват данните по т.т. 1, 2 или 4, то се оставя без разглеждане.

Подадените заявления се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно  от 14 дни след датата на регистриране. Срокът може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.
Областният управител се произнася с решение за предоставяне на пълен или частичен достъп, или с отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява писмено заявителя за своето решение. Издадените решения могат да бъдат обжалвани пред съответния административен съд по реда на АПК.
Когато Областният управител не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаването му заявлението се препраща служебно, като се уведомява за това заявителят.
Когато Областният управител не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаването на заявлението заявителят се уведомява за това обстоятелство.


Годишни отчети за достъп до обществена информация в Областна администрация Плевен:

Отчет за 2019 г. - Публикувана на

Отчет за 2018 г. - Публикувана на 

Отчет за 2017 г. -Публикувана на 

Отчет за 2016 г. Публикувана на

Отчет за 2015 г. - Публикувана на 

Отчет за 2014 г. - Публикувана на 

Отчет за 2013 г. - Публикувана на 

Отчет за 2012 г.  - Публикувана на 

Отчет за 2011 г. - Публикувана на


СПИСЪК С ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ - Публикувана на 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ - Публикувана на 02.09.2015 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Публикувана на

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Публикувана на 26.02.2019 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН - Публикувана на 11.03.2016 г.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ - Публикувана на 10.06.2009 г.


Списък на издадените актове:
Списък на издадените през 2019г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия - Публикувана на 10.02.2020 г.
Списък на издадените през 2018г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия - Публикувана на 11.01.2019 г.
Списък на издадените през 2017г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия - Публикувана на 18.01.2018 г.
Списък на издадените през 2016г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия - Публикувана на 20.01.2017 г.
Списък на издадените през 2015г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия - Публикувана на 15.01.2016 г.


Съдържание на издадени общи административни актове от Областния управител на Област Плевен Заповед №РД-17-01 от 20.03.2017г.- Публикувана на 20.03.2017 г.

ЗАПОВЕД №ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя - Публикувана на 29.11.2011 г.


Информация предоставена от ОА Плевен повече от три пъти по заявления за достъп:

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен