Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 19.01.2021 13:06

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ

 

Заповед №РД-09-52/10.05.2018г. на областен управител за утвърждаване на образец на регистър по ЗПКОНПИ и правила за подаване можете да изтеглите от тук

 

Декларация за имущество и интереси част 1 – от сайта на комисията можете да изтеглите от тук

 

Декларация за имущество и интереси част 2 -от сайта на комисията можете да изтеглите от тук

 

Декларация за промяна по чл.35, ал.1, т.4 - от сайта на комисията можете да изтеглите от тук

 

Указания за настройка преди попълване на декларацията можете да изтеглите от тук


Приложение  №1 Образец на регистър можете да изтеглите от тук

 


 1. Декларации по ЗПКОНПИ - Текуща страница
 2. Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги
 3. Вътрешни правила
 4. Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения
 5. Общи административни актове и Списък на актовете, издадени от областен управител в изпълнение на правомощията му
 6. Доклади по СФУК
 7. Национални планове и стратегии
 8. Документи по Закона за защита на класифицираната информация
 9. Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ
 10. Плащания в СЕБРА
 11. Ежегодни цели на ОА Плевен и отчети за изпълнението им
 12. Финансово-счетоводни отчети и бюджети на Областна администрация-Плевен
 13. Протокол от Комисия по Закона за гражданската регистрация - 10.09.2015
 14. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 15. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 16. План за защита при бедствия
 17. Доклади за дейността на Областна администрация Плевен
 18. Харта на клиента
 19. Декларации по ЗПКОНПИ
 20. Декларации по ЗПУКИ

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем