Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

План - действие 2006

Дата на публикуване: 08.04.2012 14:54
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2006 ГОДИНА.

І. Мерки в централната и местната администрация
1. Изготвяне на предложение за създаване на Общински обществени съвети за противодействие на корупцията и приемане план за действие – 2006 год.Срок: 30.09.2006г.
2. Изготвяне на предложение за въвеждане на институцията “омбудсман” в общините на територията на област Плевен. Срок: постоянен
3. Определяне на телефонен номер 880-130 на Областна администрация Плевен, за гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция.Срок: м. август
4. Разширяване на предлаганите административни услуги по електронен път /е- управление/ на Областната и общинските администрации, както и на териториалните звена на държавната изпълнителна власт, като гаранция за прозрачно управление.Срок: края на 2006 год.
5. Поддържане на раздел на интернет страницата на Областна администрация – Плевен, със всички взети решения от заседания, заповеди и решения по антикорупционни политики на територията на Областта. Срок: постоянен
6. Ежемесечен брифинг по огласяване на мерки и действия по изпълнение на управленски задачи за прозрачност в управлението на политическия кабинет на Областна администрация – Плевен. Срок: ежемесечен
7. Промяна на длъжностните характеристики на служителите, ангажирани пряко с работата и изпълнението на оперативни задачи по превенция и борба с корупцията. Срок: 31.08.2006 год.
8. Разработване на правила за поведение на служителя, които включват съвременни критерии за професионално поведение. Срок: 31.09.2006 год.
9. Организиране на периодични дискусии – кръгла маса по възможностите на гражданския контрол над териториалната държавна и местни власти. Съвместно с представители на неправителствен сектор, бизнеса, синдикатите.Срок: всяко тримесечие
10. Провеждане на годишен публичен форум по изпълнение на План за действие - 2006 год. за прозрачност в управлението, превенция и противодействие на корупцията на територията на Област Плевен.Срок: 15.12.2006 год.
11. Изготвяне на годишни отчети за дейността на администрацията пред Министерски съвет. Срок: м. декември

ІІ. Мерки в стопанската сфера Изготвяне и утвърждаване на правилници в администрациите за вътрешнослужебен контрол при изготвяне на документация за обществени поръчки, концесии, публично-частно партньорство и средства от Европейските фондове. Срок до 20.12.2006г. Отг.: М. Тихолова

ІІІ. Мерки за взаимодействие с гражданското обществото
Изграждане на механизъм за привличане на гражданите при обсъждане проблемите по превенция противодействие на корупцията и разгръщане на антикорупционна разяснителна дейност на територията на област Плевен Срок до 20.12.2006г. Отг.: Т. Василева Създаване на възможност гражданите да поставят въпроси по електронен път, касаещи прозрачното управление, борбата с корупцията и дейността на ангажираните в Съвета институции Срок до 20.12.2006г. Отг.: Д. Стойчева Поставяне на кутии за жалби и сигнали за прояви на корупция и други нередности в работата на администрациите, ангажирани с дейността на Съвета; Срок до 20.06.2006г. Отг.: М.Димитрова Публикуване в интернет – страниците на администрациите на информация за извършваните от тях услуги, както и на съответните образци и формуляри срок – постоянен Отг.: Т. Василева
Изпълнението на настоящия План действие – 2006 год. ще създаде постоянно действащ механизъм за партньорство с бизнеса, медиите и неправителствения сектор и институциите на гражданското общество при провеждане на регионална политика по отношение на прозрачно управление и противодействие на корупцията. При сътрудничество с институциите на гражданското общество при провеждане от тяхна страна на периодични изследвания и проучвания по разпространеността на корупционни елементи на територията на областта, ще се очертаят нагласите на гражданското общество и бизнеса към качеството и резултатите от дейността на Областна администрация – Плевен. * Приет на 11.08.2006г. в гр. Плевен от редовно заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център гр. Плевен

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем