Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

За избирателите

Дата на публикуване: 18.05.2021 13:10
За избирателите

Централната избирателна комисия уведомява, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/.


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем