Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Указ на президента

Дата на публикуване: 18.05.2021 12:50
Указ на президента

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем