ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

    Областна администрация Плевен предоставя възможност за електронно заявяване и предоставяне на административни услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция електронно управление.

    За да ползвате електронните услуги, като физическо или юридическо лице, в Единния модел, включително и тези на Областна администрация Плевен е необходимо:

    - регистриран профил в Системата сигурно електронно връчване - ССЕВ (за физическите лица с квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, за юридическите лица - КЕП); към ССЕВ
    - инсталиран Adobe Reader или друг софтуер, който поддържа четенето на динамични PDF форми;
    - при необходимост от подписване на документ, инсталирано Квалифицирано удостоверение на квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

Електронни административни услуги на Областна администрация Плевен

   Указание: За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Плевен, ползвайте следната връзка (link) към ЕДИННИЯ МОДЕЛ .

  Изберета услуга от раздел "Услуги предоставяни от областните администрации":

1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

 Следвайте указанията на платформата! При попълване на заявлението и импортирането му в електронен вид, не променяйте наименованието на файла.

 През ЕДИННИЯ МОДЕЛ  може да заявите още:

Раздел "Услуги предоставяни от всички администрации"

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?