Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Административни услуги предоставяни от Областна администрация-Плевен

Дата на публикуване: 03.04.2020 21:40
2020.04.03

КОД

Видове услуги

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

1963

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

1966

Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждането на обекти с регионално значение

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

1974

Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

1975

Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собственост

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2469

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост

2529

Издаване на позволително за ползване на лечебните растения

2972

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

 

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации.
Подаването на заявления за заверка с АПОСТИЛ и получаването на заверените документи се извършва всеки работен ден в часовете 10:00 - 12:00 и 14:00 - 16:00
Молба по Закона за подпомагане и финасова компенсация на пострадали от престъпления можете да изтеглите от тук
Електронна версия на предоставяните от Областна администрация-Плевен услуги, както и подробна информация за изискуеми документи, тарифи и срокове можете да изтеглите от тук 
Списък на всички услуги, които се предоставят от областните администрации по класификатора на административния регистър можете да видите тук 
През ЕДИННИЯ МОДЕЛ  може да заявите още:
Раздел "Услуги предоставяни от всички администрации"
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)  1. Административни услуги предоставяни от Областна администрация-Плевен - Текуща страница
  2. Електронни услуги
  3. Административно обслужване
  4. Плащане за административни и други услуги

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем