Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Плащания за административни и други услуги

Плащанията за извършване на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен се извършват по един от следните начини:

1.В брой в Центъра за административно обслужване /ет. 1 в сградата на ОА-Плевен/

2.По банков път по следната транзитна сметка на ОА-Плевен                                                                                                                              

БЮДЖЕТНА СМЕТКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛЕВЕН BIC: UNCRBGSF IBAN: BG29UNCR75273186870701                                                                          

РАЗПЛАЩАНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНАТА БАНКОВА СМЕТКА МОЖЕТЕ ДА ИЗВЪРШВАТЕ И ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 1, ЕТ. 1

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН