Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Съобщение

Дата на публикуване: 20.07.2022 15:10


04.10.2022 г.

Открита е процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

Със Заповед № РД-09-127 от 04.10.2022 г. Областния управител на област Плевен, открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в поземлени имоти с идентификатори: 56722.618.20 и 56722.618.22 по КККР на гр. Плевен, намиращи се в Защитена местност „Кайлъка““, по реда на чл. 15-24, чл. 31-33 и чл. 35 от от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Документацията за участие в търга може да изтеглите от тук.

26.08.2022г.
СЪОБЩЕНИЕ
На основание Решение № 1266-НС/15.08.2022г. на ЦИК, Зала „Плевен“ находяща се на партерния етаж в сградата на Областна администрация-Плевен е определена да се използва за съхранение на бюлетини, изборни книжа и материали необходими за изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022г. В тази връзка залата може да бъде предоставяна за ползване от външни лица до 09.09.2022г. включително.

20.07.2022г.
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ” ЗА 2022 ГОДИНА

 Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2022 г., която преминава през два етапа – областен и национален.

Поддържането на системата цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и да осигури тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.

            Областният етап ще протече в периода юли - септември 2022 г. и се организира от областните администрации. За селектиране на постъпилите кандидатури ще бъдат създадени експертни комисии, които включват експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на  нематериалното културно наследство. До 30 септември 2022 г. в Министерството на културата постъпват протоколите от работата на областните комисиии и пълните досиета на селектираните за национално ниво кандидатури.

Избраните на областно ниво елементи ще се представят паралелно на официалната интернет страница на Министерството на културата и на интернет страниците на съответните областни администрации.

През м. октомври 2022 г., национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

            За допълнителна информация: дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности”, тел.: 02/ 94 00 930 и 02/ 94 00 827.

 С типовия формуляр за кандидатстване,  декларациите за предоставяне на изпълнителски права (Приложения № 1 и № 2), както и с пълния текст на Статута на Националната система „Живи човешки съкровища“ и документите за кандидатстване можете да се запознаете тук.Наземно третиране срещу кърлежи в Защитена местност „Кайлъка”

В изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че на 20.05.2022 г. /петък/, между 7.30 часа и 10.00 часа, ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност „Кайлъка” с препарат: „Ефциметрин 10 ЕК”. Подлежащите на третиране терени се нахождат от хотел ,,Кайлъка“ до язовир ,,Тотлебенов вал“, като преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходните алеи.

ИЗВЪРШЕН АНАЛИЗ НА ВОДАТА, ТЕЧАЩА ОТ ЧЕШМА ,,ПИКЛАТА
, НАХОДЯЩА СЕ В ПАРК ,,КАЙЛЪКА

С оглед безопасността на посетителите на парк ,,Кайлъка“ бе възложено извършването на лабораторен анализ на водата, течаща от чешма ,,Пиклата“, намираща се в непосредствена близост до местността ,,Меча поляна“. Съгласно изготвения протокол от Регионална здравна инспекция – Плевен, във взетата проба са открити отклонения от санитарно-техническите норми, изразяващи се в повишено съдържание на колиформи.

Предвид горното и с оглед факта, че чешма ,,Пиклата“ не се захранва с вода от питейно-битовата водоснабдителна система и не подлежи на постоянен контрол и дезинфекция, не се препоръчва използването на водата за питейни нужди.

 

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем