Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Съобщение

Дата на публикуване: 06.12.2021 10:20


Наземно третиране срещу кърлежи в Защитена местност „Кайлъка”

В изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че на 20.05.2022 г. /петък/, между 7.30 часа и 10.00 часа, ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност „Кайлъка” с препарат: „Ефциметрин 10 ЕК”. Подлежащите на третиране терени се нахождат от хотел ,,Кайлъка“ до язовир ,,Тотлебенов вал“, като преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходните алеи.

ИЗВЪРШЕН АНАЛИЗ НА ВОДАТА, ТЕЧАЩА ОТ ЧЕШМА ,,ПИКЛАТА
, НАХОДЯЩА СЕ В ПАРК ,,КАЙЛЪКА

С оглед безопасността на посетителите на парк ,,Кайлъка“ бе възложено извършването на лабораторен анализ на водата, течаща от чешма ,,Пиклата“, намираща се в непосредствена близост до местността ,,Меча поляна“. Съгласно изготвения протокол от Регионална здравна инспекция – Плевен, във взетата проба са открити отклонения от санитарно-техническите норми, изразяващи се в повишено съдържание на колиформи.

Предвид горното и с оглед факта, че чешма ,,Пиклата“ не се захранва с вода от питейно-битовата водоснабдителна система и не подлежи на постоянен контрол и дезинфекция, не се препоръчва използването на водата за питейни нужди.

 

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем