Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC 2007-2013

Дата на публикуване: 12.11.2013 14:20

Оперативна програма INTERREG IVC е инструмент, чиято главна цел е да даде възможност на различните региони от 27-те държави членки на Европейския съюз, включително Норвегия и Швейцария да обменят опит и знания.Друга нейна цел е да свърже регионите с по – малко опит в определена област с региони с повече опит като по този начин се подобрят капацитета и знанията на местните и регионални заинтересовани страни. Не на последно място, INTERREG IVC предоставя възможност за осъществяване на контакти с местни и регионални власти от целия ЕС и разпространението на добри практики между тях.

Според нас, най - голямото предимство на Програмата е възможността да се получат опит и знания от други европейски региони. Все още в България няма натрупан значим опит в разработването и изпълнението на проекти,финансирани от Програмата. През 2011 г. Областна администрация Плевен, в качеството й на допустим бенефициент, съвместно с други 8 партньора от различни региони и държави на Европейския съюз кандидатства с проект с наименование URMA, който бе одобрен и стартира през месец януари 2012 г.

Целта на проекта е да бъдат идентифицирани добри практики за насърчаване на партньорствата между градските и селските райони чрез обмен на опит и знания посредством провеждане на работни срещи, проучвателни посещения, семинари и изпълнение на три пилотни проекта, съответно от Партньор 2(Държавното министерство за градско развитие и околна среда, Хамбург, Германия), Партньор 5 (Регион Ломбардия, Италия) и Партньор 8 (Община Борне, Холандия).

Подобряването на партньорството и сътрудничеството междуградските и селски райони е един от акцентите на които Европейския съюз отдава съществено значение през новия програмен период.

Подробна информация за проект URMA, включително и на български език можете да намерите по – долу, както и на уебсайта на проекта: www.urma-project.eu.

 

URMA Summary BG- Резюме на проект УРМА на български език

URMA Summary EN-Резюме на проект УРМА на английски език

URMA flyer  -флайър на проект УРМА

URMA Hamburg Pleven Regional - Проучвателно посещение и среща на Направляващ комитет между партньорите в гр. Хамбург

URMA Hamburg Pleven Regional - среща на партньорите в гр. Хамбург

URMA Krakow Pleven Regional - среща на партньорите в Краков

URMA Draft version Concise Dctionary - Кратък терминологичен речник на проект УРМА

URMA The idea of an urban rural partnership Sczeczin - УРМА - идеята за градско-селско партньорство, Шчечин

Newsletter URMA 12.2012 - Б'летин на проект УРМА

Четвърта международна среща на направляващия комитет и работна среща във Флоренция, Италия за бъдещето на сътрудничеството между градските и селските райони

Бюлетин № 3 - август 2013 г.

Interim Pilot Implementation Report_06-02-2014_MJS 2 - Вътрешен доклад за напредъка по изпълнението на 3-те пилотни проекта в рамките на УРМА
Newsletter_No4_URMA_18-11-2013 - Бюлетин No4 по проект УРМА
Pleven Regional Information Centre_EN 2 - Областен информационен център -Плевен, добра практика на Областна администрация Плевен по компонент 3:Обмяна на опит и добри практики
PP3_URMA_SC_Milano_08-10-2013 - Презентация на Партньор по проекта No3 от срещата на партньорите в гр. Милано
PP9_URMA_SC_Milano_Pleven - Презентация на Областна администрация-Плевен за срещата на партньорите по проекта в град Милано
Press release URMA - Прессъобщения по проекта
Questions_to_partners_component3_implementation_plan_URMA_SC_Milano - Въпроси и препоръки по Плановете за изпълнение от срещата на партньорите в гр. Миланио
Questions_to_partners_component3_implementation_PP3 - Въпроси и отговори по Плановете за изпълнение, компонент 3, Лидер ПП3
Roll_UP_URMA_final - Транспарант на проект УРМА, използван на семинари и домакинстване на срещата на партньорите в гр. Плевен
UNICREDS Good practice - Добра практика "УНИКРЕДС" - мултиуниверситетски кампус в гр. Плевен
URMA INTERREG Pleven Information center Областен информкационен център, добра практика на ОА-Плевен
URMA_Approach_2013-08-09 - Разработен подход УРМА
URMA_Meeting minutes Pleven_2014-01-28-30 - Протокол от срещата на партньорите в гр. Плевен
URMA_Meeting_minutes_Hamburg_2013-06-21 - Протокол от срещата на партньорите в гр.Хамбург
URMA_Meeting_minutes_Lombardy_2013-10-22 - Протокол от срещата на партньорите в гр.Милано
URMA_Presentation_REM_2014-01-22 - Презентация на водещ партньор по следващите стъпки по проект УРМА
Workshop report Lot 1 and Lot 2 - 30-31 October_final - Финален доклад от Водещ партньор за резултатите от проведените семинари

Планове за изпълнение на ОА-Плевен - 3 обособени дейности
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - СРЕЩА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Agenda_Conference_Urban-Rural Cooperation - Дневен ртед на Финална заключителна конференция в гр. Брюксел
URMA_Good_Practice_Guide_Web_BG_BG - УРМА Наръчник за добри практики на български език
URMA_Recommendations_Web_BG - Препоръки за иницииране на градско селски партньиорства на български език

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем