Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

CAF

Дата на публикуване: 10.09.2021 09:45

На 3 септември 2021г. Институтът по публична администрация /ИПА/ връчи етикет „Ефективен CAF потребител“ на администрациите от втората вълна по проекта за внедряване на Модела CAF.
През 2019г. Областна администрация /ОА/- Плевен бе включена от ИПА в Проект „ Въвеждане на Обща рамка за оценка CAF в българската администрация“ 2019-2021г., осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Очерта се рамка  за процеса на самооценка и се планираха дейности със срокове, изпълнители и резултати. Сформира се група за самооценка с ясно определени задачи и дейности. В състава на групата се включиха висше ръководство, ръководство и експерти от двете съществуващи дирекции в ОА-Плевен, ангажирани с различни дейности на администрацията.
Фокусът на служителите в ОА-Плевен е насочен към качествено обслужване на потребителите на услуги и непрекъснат стремеж към усъвършенстване в унисон с цялостното управление на качеството в публичния сектор.2020.01.30

СТАРТИРА ВНЕДРЯВАНЕТО НА
МОДЕЛА CAF
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН
С оглед осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите европейски практики, и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие изискванията на Закона за администрацията Областна администрация – Плевен стартира внедряването на   модела „Обща рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework).

Ангажимент на българската администрация за управление на качеството.
Моделът CAF се въвежда в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация в България 2014-2020, Пътната карта за нейното изпълнение, както и законодателството в областта на публичния сектор, където е поставен акцент върху необходимостта от внедряване на системите за управление на качеството в българската администрация като инструменти за подобряване на ефективността на управлението.

Какво е CAF?
CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор и пригоден за него.Основната му цел е подобряване на качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Моделът CAF има общо 9 критерия и 28 подкритерия, определящи основните въпроси, които трябва да се вземат предвид при оценяване на дадена организация.

Стартиране на модела CAF в Областна администрация – Плевен.
Въвеждането на модела CAF в Областна администрация – Плевен обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 7 служителя, в който са включени ръководни служители и експерти от различни структурни звена, за да може чрез изследване да се обхване цялостно дейността на Областна администрация – Плевен, да се изготви доклад за самооценка и план за подобрение.Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем