Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Регистри и бази данни

Дата на публикуване: 04.04.2018 15:40

Категория информация

Формат

Място на публикуване, раздел на ел.страница

1.

Устройствен правилник на областните администрации

PDF / HTML

Достъп до обществена информация

2.

Данни за областния управител и описание на неговите правомощия

PDF / HTML

Достъп до обществена информация

3.

Политически кабинет – информация и правомощия

PDF / HTML

Политически кабинет

4.

Структура и функции на администрацията – главен секретар и дирекции

PDF / HTML

Структура

5.

Пресцентър

PDF / HTML

Новини

6.

Списък на основните нормативни актове, свързани с дейността на администрацията

PDF / HTML

Достъп до обществена информация

7.

Регистър на военните паметници

PDF / HTML

Достъп до обществена информация

8.

 

Информация за предоставяните административни услуги, Харта на клиента и Вътрешни правила за административно обслужване

PDF / HTML

Услуги, документи

9.

Информация за областта

PDF / HTML

Област

10.

Списък на издадените от областния управител актове в изпълнение на неговите правомощия

PDF / HTML

Достъп до обществена информация

11.

Издадените от областния управител актове с обществен интерес

PDF / HTML

Достъп до обществена информация

12.

Стратегии и планове

PDF / HTML

Регионално развитие

13.

Програми и проекти

PDF / HTML

Програми и проекти

14.

Цели и отчети за дейността на администрацията

PDF / HTML

Документи

15.

Областни съвети и комисии - състави и протоколи

PDF / HTML

Областни съвети и комисии

16.

Обявления за конкурси на държавни служители

PDF / HTML

Кариери

17.

Обяви и съобщения за провеждане на търгове

PDF / HTML

Обяви

18.

Заповеди за върнати решения на общински съвети

PDF / HTML

Административен контрол

19.

Информация за подаване на предложения и сигнали

PDF / HTML

Антикорупция

20.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията

PDF / HTML

Документи

21.

Информация за провеждани обществени поръчки, публикувана в профила на купувача, вкл. Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки и Вътрешни правила за поддържане профила на купувача

PDF / HTML

Профил на купувача

22.

Информация по Закона за достъп до обществена информация –

1. Правила за достъп до информация;

2. Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в администрацията, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;

3. Контакти на служителя отговарящ по ЗДОИ;

4. Данни за мястото за преглед на предоставената информация;

5. Разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 ЗДОИ и повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41ж ЗДОИ;

6. Годишни отчети за подадени заявления;

7. Реда за достъп до публичните регистри;

8. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета ЗДОИ.

                       

PDF / HTML

Достъп до обществена информация

23.

Подлежаща на публикуване информация по ЗПУКИ

PDF / HTML

Документи

24.

Публична информация, съгласно ЗЗКИ

PDF / HTML

Документи

25.

Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

PDF / HTML

Обяви

26.

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Excel

Регистри и бази данни

 ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА АКСТЪР УПЪТВАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК


  1. Регистри и бази данни - Текуща страница

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем