Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Конкурс за длъжността "Главен експерт" в Дирекция АКРРДС

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                  

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

Областна администрация Плевен, със седалище и адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, на основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител  и Заповед № РД-09-46/15.03.2019г. на Областния управител на област Плевен обявява  конкурс за назначаване на държавен служител на свободна щатна бройка, при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

2.1.Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

2.2. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2.3. Минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши;

2.4. Минимален професионален опит за заемане на длъжността -  2 години.

3. Допълнителни умения и квалификации на кандидатите:

3.1.Предпочитана област на висшето образование: технически науки, природни науки, математика и информатика;

3.2.Предпочитано професионално направление /едно от изброените/:
Математика,  Информатика и компютърни науки,  Електротехника, електроника и автоматика, Комуникационна и компютърна техника;

3.3. Професионален опит: минимум две години в областта на  IT технологиите;

3.4. Владение на английски език – добро  боравене с технически английски.

4. Описание на длъжността:

Съдейства и подпомага работата на директор дирекция в областта на регионалното развитие и осигуряването на информационните връзки, комуникациите и компютърната техника в администрацията. Поддържане на локална компютърна мрежа, периферни устройства, сървъри, интернет и необходимите за работата на служителите в администрацията софтуерни системи, продукти и лицензи.
Длъжността е свързана с оказване на техническа помощ и планиране на техническото обезпечение с информационни ресурси, анализ на съществуващите информационни и комуникационни системи и компютърни мрежи с цел осигуряване на тяхната сигурност, защита от външно проникване и нерегламентиран достъп, осигуряване на непрекъсваемост на работата и интегритет на изпълняваните операции.

5. Конкурсът се провежда на два етапа:

5.1. Тест

5.2. Интервю

6
. Необходими документи за участие в конкурса:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България. 

6.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

6.5. Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв.

6.6. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

6.7. Автобиография;

6.7. Минимален размер на  основната заплата: 605 лева.
(При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Приложение 1 от НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в в Областна администрация – Плевен).

7. Място и срок за подаване на документите:

7.1.Областна администрация - Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, Център за информация и административни услуги, тел. 064/880-125 , GSM: 0879353125 -  лице за контакт: Мариета Димитрова – главен експерт в дирекция АПОФУС; 

7.2. Документите следва да бъдат представени в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящата обява в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа – Jobs.bg и на интернет страницата на Областна администрация – Плевен, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,00 часа.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7.3. При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя срещу подпис  длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

7.4.С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.
Ден на публикуване на обявата: 18.03.2019г.
Краен срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 01.04.2019г.

8. Настоящата заповед и обявлението за с конкурса, списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на администрацията : http://www.pleven-oblast.bg 

Заявление за участие в конкурса можете да изтеглите от тук

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС можете да изтеглите от тук

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН