Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Кариерни пътеки за младежка трудова заетост

Проект по трансгранично сътрудничество №16.4.2.021 "Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност", ЕМС код: ROBG-156. Във връзка с реализирането на проекта е създадена интернет страница: https://www.capability-acces.eu благодарение на която можете да търсите възможности за работа в пограничните райони между България и Румъния.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Проектът "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора" започна на 4 май 2017 г. и се изпълнява за период от 18 месеца до 3 ноември 2018 г. Проектното партньорство се състои от Университета по аграрни науки и ветеринарна медицина Букурещ (LB), Търговско-индустриалната камара Кълъраш (B3), Асоциация "Присъединяване" Кълъраш (В4), Филиал -  Силистра клон на Университета "Ангел Кънчев" в Русе (В2), Центърът за иновации и бизнес в Русе (В5). Общата стойност на одобрения проект за финансиране е 594 246,26 €, от които: 505 109,33 € от Европейския Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР); 77,252.02€ ДДС към Националния бюджет, като разликата в сумата е собствен принос към проекта.
Проектът разглежда високото равнище на безработица сред лицата с висше образование като общо предизвикателство в областта на ТГС. Основната цел на проекта е да улесни достъпа на студенти и завършили висше образование до пазара на труда чрез поредица от дейности, организирани в това отношение. Разбира се, подобна цел не би била лесна за постигане при липса на по-ясни цели, като повишена адаптивност, мобилност и пригодност за заетост на студентите. Чрез образоване и развиване на техните умения, чрез превръщането на младите хора в адаптивни и гъвкави обекти на пазара на труда и чрез синхронизиране на техните очаквания с реалността му, се предоставя реална подкрепа на младите хора при определянето на професионалния им път.
В съответствие със стратегията "Европа 2020" проектът позволява хоризонтална интеграция и трансгранично сътрудничество между институциите, свързани със заетостта, и намалява нивото на пречките за ТГС, идентифицирани чрез 8 инициативи за заетост: уебсайт, брошура, мобилни приложения и информационни събития, организирани в рамките на проекта под егидата на "Готино е да си мобилен"; общата схема за обучение, насочена към пазара на труда, а именно: езикови, междукултурни, предприемачески и лидерски курсове; практически стажове в румънски и български фирми, както и практики във виртуалната област чрез интернет базирани инструменти, създаване и организиране на 5 заседания на работна група за сътрудничество, организиране на 2 панаира за трудова заетост и участие на целевата група на панаир на труда в Букурещ; публикуване на Ръководство.
В момента е създаден сайт към проекта - https://www.capability-acces.eu , чрез който се осъществява връзка между търсещите и предлагащи работа субекти. Създадено е и мобилно приложение, което облекчава постигането на определената цел. Именно за това начинание е настоящото писмо.
 
Електронна версия на документа с резюмето на проекта можете да изтеглите от тук
 
СЪЗДАВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОФИЛ
 

 

Сайтът www.capability-acces.euе създаден в рамките на проект проект “Career Paths to Youth Labor Mobility” N° 16.4.2.021,eMS code:ROBG - 156, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България2014-2020 с основна цел – да даде възможност на потребителите му да си намерят работа в трансграничните региони между Република България и Република Румъния. За да се осъществи това трябва да имаме три неща:

 1. Електронна поща;
 2. Регистрация на сайта;
 3. Профил в сайта.

Последователността от действия, които желаещият да се възползва от услугите на сайта трябва да осъществи са в посочения по-горе порядък. След като той има E-mail адрес пристъпваме към регистрация в сайта по следния начин:

 1. Отваряме capability-acces.eu;
 2. Избираме версия на български език;
 3. Избираме позиция „вход“; (Получаваме картинката по-долу)
 4. Щракваме върху бутон „Регистрация“/ или върху надписа „Регистрирайте се тук“; (Получаваме картинката по-долу)
 5. Щракваме върху бутон „Регистрация“. Вече сме регистрирани и получаваме възможност да си създадем профил като се подава началото на колекцията данни, която трябва да попълним и която подавам на картинката по-долу като това е моят профил;
 6. Щраквам върху знака, посочен на картинката по-долу;
 7. От падащото меню избираме позиция „Edit Profile”, както е показано на картинката по-долу;
 8. Получаваме възможност да редактираме персоналните си данни, като колекцията от последователни полета е показана на картинките по-долу;
 9. След попълване на съответната информация щракваме на бутон „Update Profile“, с което процесът приключва.

 

Електронна версия на файла с инструкции за регистриране на профил можете да изтеглите от тук

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН