Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
План за младежта на област Плевен за 2016 г.
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН