Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

На основание чл. 81а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители обявявам конкурс за длъжност „главен експерт“

Дата на публикуване: 10.02.2022 16:15
О Б Я В Л Е Н И Е
          На основание чл. 81а, ал. 2  от Закона за държавния служител и чл. 66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

О Б Я В Я В А М :

            процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител чрез преминаване на държавна служба от друга администрация, при следните условия:

 

I.За длъжността „главен експерт“ – 1 бр. в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация – Плевен,

с длъжностно ниво: 9 и наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 5 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията. 


II.Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация – чл. 81а от Закона за държавния служител.

 

III. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжност„главен експерт“:

 

 1. да са български граждани и да нямат друго гражданство освен на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 1. образователно-квалификационна степен: Бакалавър
 1. специалност: икономика и управление, политически науки, дипломация и др.
 2. професионален опит: не по-малко от 2 години и/или придобит IV младши  ранг;
 3. кандидатите да са назначени по служебно правоотношение на пълно работно време в друга администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по реда на чл. 12 от ЗДСл;
 4. да отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 1 от ЗДСл и да не са налице забраните по чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

 

IV.Кратко описание за длъжността: Да планира, организира и координира работата в канцеларията на Областния управител, да организира и извършва дейности по административното, /деловодно/ обслужване на Областен управител и Политически кабинет, както и работата по административното /деловодно/ обслужване и документооборот на  Областна администрация - Плевен. Да изразява становища, разработва предложения и води кореспонденция необходими за реализиране правомощията на Областен управител и работата в Дирекция „АКРРДС“.

V. При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността да се извърши подбор:

 1. по документи – доказващи, че кандидатът отговаря на изискванията за длъжността;
 2. чрез събеседване за преценка на професионалните и делови качества на кандидатите.

 

 1. Необходими документи за кандидатстване:

 

 1. заявление до органа по назначаване (свободен текст);
 2. професионална автобиография;
 3. копия от документ/ти за придобита образователно-квалификационна степен, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието, съгласно Закона за висшето образование; допълнителна квалификация;
 4. копия от документ/ти, сертификат/и за допълнителна квалификация;
 5. копие от документ за придобит ранг /като държавен служител/;
 6. копие от документ/ти за придобит професионален опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/, изтекъл срок на изпитване като държавен служител и непрекъснато служебно правоотношение;
 7. копие от формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.
 8. минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: „главен експерт“ - 720 лв. Основният размер на заплатата за длъжностите се определя в зависимост от професионалния опит на одобрените за назначаване кандидати, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 

VII.Срок за подаване на документи:

Документите за обявената длъжност се подават в срок от 10 (десет) дневен срок от датата на публикуване на обявата в Портала на държавната администрация.

VIII. Място за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават лично или чрез пълномощник в Център за административно обслужване, в сградата на Областна администрация - Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1 или по електронен път на  e-mail: pleven@pleven.government.bg от 9:00 часа до 17:30ч.

IX.Обявлението да се публикува в Портала за работа на служителите в държавната администрация с адрес: https://jobs.government.bg.  и на интернет страницата на  Областна администрация - Плевен.

Лице за контакт: Мариета Димитрова – главен експерт „Човешки ресурси“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, тел: 0879353125,  e-mail: Marieta.Dimitrova@pleven.government.bg 

Приложение:

1.      Заповед за обявяване на  длъжността чрез мобилност;

2.      Критериите, по които ще се извърши подборът.


ИВАН ЯНЧЕВ  /П/

Областен управител на област Плевен


Наименование Брой тегления
Критерии за подбор.pdf 439 Изтегли документ с име "Критерии за подбор.pdf"
Заповед за обявяване на процедура за подбор по чл. 81а от ЗДСл.pdf 442 Изтегли документ с име "Заповед за обявяване на процедура за подбор по чл. 81а от ЗДСл.pdf"
 1. еждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители обявявам конкурс за длъжност „главен експерт“... - Текуща страница

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем