Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Защита на личните данни
2020.04.23
Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)
Регламент (ЕС) 2016/679 е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.
Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.
Забележка: Поради установени технически грешки в превода на български език (а и на други езици) на Регламент (ЕС) 2016/679, в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван документ със съответните поправки: Регламент (ЕС) 2016/679 - поправки на грешки в превода.
Файлове за сваляне
 
Политика за защита на личните данни на областна администрация - Плевен можете да изтеглите от този линк
Процедура за упражняване на права от субекта на данни в областна администрация – Плевен можете да изтеглите от този линк
Заявление за упражняване  на права от субекта на лични данни можете да изтеглите от този линк
Декларация за съгласие за обработване на лични данни можете да изтеглите от този линк
Декларация за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни можете да изтеглите от този линк
Регламент (ЕС) 2016/679 
Регламент (ЕС) 2016/679 - поправки на грешки в превода на български език
Към уебсайта на Комисия за защита на личните данни - този линк
Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен