Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Обяви
16.05.2022
В изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че на 20.05.2022 г. /петък/, между 7.30 часа и 10.00 часа, ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност „Кайлъка” с препарат: „Ефциметрин 10 ЕК”. Подлежащите на третиране терени...

10.05.2022
Областният управител на област Плевен, обявява, че открива процедура за продажба на движимa вещ – частна държавна собственост, представляващa – бракуван лек автомобил, марка Ауди, модел А6, година на производство 1999г. Документация за търга може да изтеглите от тук.

25.02.2022
Областният управител на област Плевен, обявява, че открива процедура за продажба на движимa вещ – частна държавна собственост, представляващa – бракуван лек автомобил, марка Ауди, модел А6, година на производство 1999г., с начална тръжна цена: 700,00 /седемстотин/ лева. Вид на процедурата: търг с тайно наддаване (предварително депозиране на предложенията) по смисъла на чл.5, ал.1 от Наредба №7 от 1997 г. на Министъра на финансите. До...

17.12.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е              В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и  съгласно приложение към т. 1 на Решение № 531/22.07.2021 г. на Министерския съвет уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”, участък  от км 137+800 до км 166+144 на територията на област Плевен, че започва изплащане на определените парични обезщетения за...

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем