Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

О Б Я В Л Е Н И Е на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за изграждане на „Автомагистрала „Хемус“

Дата на публикуване: 02.08.2021 11:50

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път ІІ-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-301), на територията на община Плевен, област Плевен и община Ловеч, област Ловеч, подробно описани в Решение № 531 на Министерския съвет от 2021 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2 „София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем