Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Обяви
Обява - конкурс за длъжността Старши юрисконсулт
12.10.2020
Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка, може да видите тук

 

Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСл
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

Списък допуснати и недопуснати до участие кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана на 12.10.2020г.), може да видите тук

Система за определяне резултатите при провеждане на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана на 12.10.2020г.), може да видите тук


Нормативни актове за подготовка за явяване на конкурс

Граждански процесуален кодекс

Административнопроцесуален кодекс

Закон за местното самоуправление и местната админситрация

Закона за администрацията

Закона за публичните финанси

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закона за държавната собственост

Закона за държавния служител

Закон за обществените поръчки

Устрийствен правилник на областните администрации

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Наредба за служебното положение на държавните служители

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Класификатор на длъжностите в администрацията

 

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен