Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Обяви
ОБЯВА – КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
10.03.2020

Рег. № ЧР-22-3(1) от 10.03.2020г.

Ден на публикуване: 10.03.2020 г.

Краен срок за подаване на документи: 20.03.2020 г.

 ОБЯВА – КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

          Областна администрация – Плевен на основание Заповед № РД-09-39/10.03.2020г. на Областен управител Плевен, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за на незаета длъжност в администрацията,

 О Б Я В Я В А конкурс за длъжността:

 СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка.
Правоотношение: служебно
Кратко описание на длъжността:

Осигуряване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт.

Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на Областния управител. Изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, както и спазването на законността при осъществяването на функциите и прилагането на нормативните документи в областната и общинските администрации.

 

  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

2.1. Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията(КДА) – 10

2.2. Наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво - 6

2.3.Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;

2.4. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен – „Магистър“

2.5. Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;

2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 1 година.

2.7. Да притежава юридическа правоспособност: на основание  чл. 294, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

 

  1. Допълнителни умения и квалификации на кандидатите:

3.1. Област на висшето образование на основание Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления: социални, стопански и правни науки;

3.2. Професионално направление: Право;

3.3. Професионална квалификация: Юрист

3.4. Дигитална компетентност, работа с правно-информационните системи, работа с WORD, EXCEL;

  1. Минимален размер на основната заплата по нива и степени, определена за длъжността: 610лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

  1. Конкурсът се провежда на два етапа:

5.1. Тест;

5.2. Интервю

  1. Необходими документи и образци за кандидатстване в конкурса:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл (образец), за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Декларация по чл. 18 от НПКПМДСл.

6.4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото с чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.5.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, копие от документ за придобит ранг, ако има такъв;

6.6. Европейски формата на автобиография CV формат;

6.7. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността: за за дигитални компетентности, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.

  1. Място и срок за подаване на документите:

7.1.Областна администрация - Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1;

7.2. Административно звено - Център за административно обслужване и информация;

7.3 Лице за контакт: Мариета Димитрова – главен експерт в дирекция АПОФУС, тел. 064/880-125;

7.4. Документите следва да бъдат представени в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящата обява в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа – Jobs.bg и на интернет страницата на Областна администрация – Плевен, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,00 часа.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

  1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения:

Настоящето обявление за  конкурса, списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата  на администрацията : http://www.pleven-oblast.bg

  1. Служителят, определен да приема документите, извършва проверка за наличие на всички документи описани в заявлението, като уведомява кандидатите лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.
  2. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
  3. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

Образци на заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 и декларация чл. 18 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от меню „Кариери” на Интернет сайта на Областна администрация - Плевен:

MИРОСЛАВ ПЕТРОВ  /П/

Областен управител на област Плевен

Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСл
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
Декларация чл. 18 от НПКПМДСл

Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен