Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Обяви
Започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които са засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”
27.11.2019

В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”, участък  от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен”, на територията на област Плевен, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт - Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура. Копие от Обявлението и Решение № 508 на Министерския съвет от 2019 г., може да изтеглите от тук. 
За целта е необходимо:

  1. Физическите лица да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Плевен следните документи:

1.1. заявление по образец - може да изтеглите от тук

1.2. скица на имота – оригинал;

1.3. нотариално заверено копие на документ за собственост или заверен препис на документ за собственост, издаден от Служба по вписванията – Плевен;

1.4. актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;

1.5. актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията – Плевен - оригинал;

1.6. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;

1.7. удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;

1.8. влязло в сила съдебно решение – оригинал, ако е приложимо;

1.9. декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици - може да изтеглите от тук
1.10. декларация при съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни - може да изтеглите от тук

  1. Юридическите лица да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Плевен следните документи:

2.1. заявление по образец - може да изтеглите от тук

2.2. скица на имота – оригинал;

2.3. нотариално заверено копие на документ за собственост или заверен препис на документ за собственост, издаден от Служба по вписванията – Плевен;

2.4. актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията – Плевен - оригинал;

2.5. удостоверение за актуално състояние - оригнал или посочен ЕИК;

2.6. декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици - може да изтеглите от тук

2.7. влязло в сила съдебно решение – оригинал, ако е приложимо;

2.8. актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата – оригинал.

Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен