Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които са засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”

Дата на публикуване: 27.11.2019 09:00

В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”, участък  от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен”, на територията на област Плевен, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт - Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура. Копие от Обявлението и Решение № 508 на Министерския съвет от 2019 г., може да изтеглите от тук. 
За целта е необходимо:

  1. Физическите лица да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Плевен следните документи:

1.1. заявление по образец - може да изтеглите от тук

1.2. скица на имота – оригинал;

1.3. нотариално заверено копие на документ за собственост или заверен препис на документ за собственост, издаден от Служба по вписванията – Плевен;

1.4. актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;

1.5. актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията – Плевен - оригинал;

1.6. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;

1.7. удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;

1.8. влязло в сила съдебно решение – оригинал, ако е приложимо;

1.9. декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици - може да изтеглите от тук
1.10. декларация при съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни - може да изтеглите от тук

  1. Юридическите лица да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Плевен следните документи:

2.1. заявление по образец - може да изтеглите от тук

2.2. скица на имота – оригинал;

2.3. нотариално заверено копие на документ за собственост или заверен препис на документ за собственост, издаден от Служба по вписванията – Плевен;

2.4. актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията – Плевен - оригинал;

2.5. удостоверение за актуално състояние - оригнал или посочен ЕИК;

2.6. декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици - може да изтеглите от тук

2.7. влязло в сила съдебно решение – оригинал, ако е приложимо;

2.8. актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата – оригинал.


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем