Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Комисията по заетост се запозна и обсъди данните от втория етап на проучването на потребностите на работодателите от работна сила в област Плевен
10.10.2019

В следващите 12 месеца в област Плевен ще бъдат наети – 2 281 души с квалификация по следните професии учители – 349 души; водач на автобусен транспорт – 242 души; водач селскостопански машини – 199 души.  Най-малък е броят на заявените: строителен инженер – 20 души; мотокарист – 20 души; оператор на металорежещи машини – 20 души. Това са част от данните представени днес от заместник-областният управител Татяна Божинова на заседание  на комисията по заетостта към Областният съвет за развитие. Изследването на потребностите на работодателите от работна сила в населените маста на област Плевен е част от втория етап на проучване, което бе проведено от експерти на областна администрация в периода 1-ви август до 22-ри септември 2019.

Анкетата обхваща ключовите въпроси свързани с компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри от работодателите. Обобщената информация ще послужи за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и регионалните, областните и общинските планове за развитие.

Анкетирани са 157 работодатели в различни браншове. 82,7% от тях държат най-много на самоконтрола и дисциплината на служителите си. 17,2% от работодателите са посочили, че ще търсят нов персонал в следващите 6 месеца. Сравнено с данните, получени от първи етап от проучването за 2019 г., се наблюдава значително намаляване на общия брой на лицата, които се предвижда да бъдат назначени на работа през следващите 12 месеца.За данните на първия етап на проучването те са били  общо 5 744 души, а резултатите от анкетата за  втория етап сочат- 3 632 души.

Необходимо е да се търси начин за разширяване обхвата на работодателите в региона, с различен профил включително и от селското стопанство, за попълване на анкетния формуляр, което ще даде една по-пълна информация на потребностите от работна сила в областта. Добре е да се помисли също и за финансовата подкрепа на работодателите, свързана с провеждането на обучение на техните служители за повишаване на квалификацията и дуалната форма на обучение от обучаваща институция и наставник, както и минимизиране на затрудненията свързани с разходите за междуселищен транспорт на наетите лица от други населени места. Такива са изводите от втория етап на направеното проучване за потребностите на работодателите от работна сила в област Плевен.

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен