Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Обяви
Протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация Плевен, обявен със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г.
17.09.2019

П Р О Т О К О Л № 4/10.09.2019г.

 

Днес, 10.09.2019г. в гр. Плевен в Заседателна зала на Областна администрация - Плевен, от 14.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областен управител - Плевен за провеждане на конкурс за държавни служители в Областна администрация - Плевен, за длъжността „Старши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

 

На заседанието присъстваха:

 

КОМИСИЯ в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирена Христова — Главен секретар на Областна администрация - Плевен

и ЧЛЕНОВЕ:

 

  1. Трифон Иванов — Директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
  2. Александър Костов - Директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“;
  3. Мариета Димитрова – главен експерт в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”,
  4. Елена Пенчева–Старши юрисконсулт в „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността“.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Провеждане на интервю с кандидатите постигнали резултат над минималния при решаването на тест.
  2. Класиране на кандидатите.

Съгласно взетото решение на Комисията с Протокол № 1 от 19.08.2019г., интервюто е определено да се проведе на 10.09.2019г. от 14.00 часа в Заседателна зала на Областна администрация – Плевен.

 

Допуснати до интервю са следните  кандидати:

2.1.Валя Георгиева

2.2. Ралица Баева – Хараламбиева

2.3. Людмила Конова

По точка първа интервю:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Резултатите от интервюто са следните:

 

 

 

 

Трите имена на кандидата

Резултат

от интерюто

Резултат с коефициент „5”

Издържал интервюто

Валя Георгиева

4,76

23,8

да

Ралица Хараламбиева

4,63

23,15

да

Людмила Конова

4,26

21,3

да

 

По точка втора:

Крайната конкурсна оценка на всеки кандидат се Формира от сборана крайните оценки на теста и на интервюто.

Всички членове на комисията попълниха формуляр, съгласно Приложение № 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Членовете на комисията попълниха формуляр съгласно Приложение № 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

  1. След проведените етапи на конкурса се формираха следните окончателни резултати, като сбор от общия резултат на теста, умножен с коефициент „3” и резултата от интервюто, умножен с коефициент „5”:

 

Трите имена на кандидата

Обща оценка на теста

Резултат с коефициент „4”

Оценка от интервюто

Резултат с коефициент

 „5”

Оконча-

телен резултат

Валя Георгиева

5

15

4,76

23,8

38,8

Ралица Хараламбиева

4

12

4,63

23,15

35,15

Людмила Конова

4

12

4,26

21,3

33,3

 

  1. Комисията направи следното класиране:

 

Място в класирането

Име на кандидата

Окончателен резултат

1.

Валя Георгиева

38,8

2.

Ралица Хараламбиева

35,15

3.

Людмила Конова

33,3

 

С тези действия конкурсната комисия приключи конкурсната процедура.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.

 

 

Председател:

Ирена Христова............./П/..............................

Главен секретар на Областна администрация - Плевен

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен