Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Обяви
ОБЯВА ЗА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
26.07.2019

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ПЛЕВЕН

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Заповед №РД-14-27/26.07.2019 г., Заповед №РД-14-28/26.07.2019 г. и Заповед №РД-14-29/26.07.2019 г. на Областен управител - Плевен

 

ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Търговете ще се проведат в Заседателната зала на Областна администрация - Плевен, пл. “Възраждане” №1, етаж ІV.

Депозитът се внася по банкова сметка на Областен управител – Плевен, IBAN сметка: BG51 UNCR 7527 3386 8707 25, BIC код UNCR BGSF при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. Плевен.

Цената на един комплект тръжна документация е 50 /петдесет/ лв. с ДДС, внесени по банкова сметка на Областен управител – Плевен, IBAN сметка: BG29 UNCR 7527 3186 8707 01, BIC код UNCRBGSF при „Уникредит булбанк” АД, гр. Плевен.

Получаване на тръжна документация в сградата на Областна администрация - Плевен, пл. “Възраждане” №1, етаж 1, Център за обслужване на граждани”, след представяне на документ за плащането й, всеки работен ден до 04.09.2019 г. от 09.00-16.30 ч.

Заявления за участие в търговете се подават до 16.30 часа на 04.09.2019 г. в сградата на Областна администрация – Плевен, пл. “Възраждане” №1, “Център за обслужване на граждани”, І–ви етаж.

За допълнителна информация – тел. 064/880-131

 

по ред

 

Местонахождение на имота

Начална тръжна цена /лева/

 

Описание на имота, площ /кв.м./

 

Депозит

/лева/

Дата на търга

Час на търга

1.

Гр. Плевен

Защитена местност “Кайлъка”

640

ПЕЩЕРНО ПОМЕЩЕНИЕ, предназначено за преустрояване в снек-бар, находящо се северно от язовир „Тотлебенов вал“, в поземлен имот с идентификатор 56722.618.54 по кадастралната карта на гр. Плевен, заедно с прилежащите му сервизни и складови помещения с обща площ 73,90 кв.м. и зона за разполагане на маси на открито с площ от 300 кв.м.

640

09.09.2019 г.

10.00

2.

Гр. Плевен

Защитена местност “Кайлъка”

350

ТЕРЕН с площ 82 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, с идентификатор 56722.618.54 по кадастралната карта на гр. Плевен, в защитена местност „Кайлъка“, за поставяне на преместваем обект - павилион с площ 24 кв.м. и зона за разполагане на места за консумация на открито, по реда на чл. 56 от ЗУТ, съгласно схема, одобрена от Главния архитект на община Плевен.

350

10.09.2019 г.

10.00

3.

Гр. Плевен

Защитена местност “Кайлъка”

134

ТЕРЕН с площ 60 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, с идентификатор 56722.621.37 по кадастралната карта на гр. Плевен, в защитена местност „Кайлъка“, за разполагане на преместваемо съоръжение – надуваем батут по реда на чл. 56 от ЗУТ, съгласно схема, одобрена от Главния архитект на община Плевен.

 

134

11.09.

2019 г.

10.00

 

 

Заповед №РД-14-27/26.07.2019 г. и документацията за търга може да изтеглите от тук;
Заповед №РД-14-28/26.07.2019 г. и документацията за търга може да изтеглите от тук;
Заповед №РД-14-29/26.07.2019 г. и документацията за търга може да изтеглите от тук.

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен