ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен
2017 
----------------------------------------------------

Годишен финансов отчет на АВиК Плевен за 2016 г.

Протокол от проведено заседание на Общото събрание на АВиК Плевен от 04.05.2017г.

Покана за извънредно заседание на общо събрание на АВиК гр. Плевен на 04.05.2017г. (публикувано на 05.04.2017г.)

План за опазване на околната среда

План за собствен мониторинг по заустване на отпадъчни води


План за управление на дейностите по третиране на отпадъците 2016 - 2020 г.

Протокол от заседание на Общо събрание на членовете на АВиК от 07.03.2017г., публикуван на 15.03.2017г.


Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен (публикувана на 07.02.2017г.)

2016
Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен

Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД

Обяснителна записка към проекта на бюджет 2017г. към Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД

Таблица с процентно разпределение на гласовете на членовете в Общото събрание и съответния размер на вноската на всяка община в ПРОЕКТ-БЮДЖЕТА за 2017г.

Бизнес план и приложения
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем