карта на сайта
  • 21 септември 2016 г. - Европейски ден без загинали на пътя
  • Aнкета План за управление на риска от наводнения (ПУРН)
  • test
  • Административен контрол
  • Анкета
  • Анкета
  • Антикорупция
   • Антикорупционен формуляр
   • Гражданска конвенция
   • Конвенция на организацията на обединените нации срещу корупцията
   • План - действие 2006
   • Планове за превенция на корупцията
   • Подаване на сигнал
   • Състав на областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Плевен
  • Асоциация по ВиК Плевен
   • Договор със ВиК оператора на обособената територия
   • Заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен
   • Конкурси
   • Приемно време на АВиК
   • Регионален генерален план за обособена територия на \"Водоснабдяване и канализация\" ЕООД Плевен
  • Банкови сметки
  • Деловодна справка
  • Документи
   • Вътрешни правила
   • Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ
   • Доклади за дейността на Областна администрация Плевен
   • Доклади по СФУК
   • Документи по Закона за защита на класифицираната информация
   • Ежегодни цели на ОА Плевен и отчети за изпълнението им
   • Етичен кодекс
   • Национални планове и стратегии
   • Общи административни актове и Списък на актовете, издадени от областен управител в изпълнение на правомощията му
   • План за защита при бедствия
   • Протокол от Комисия по Закона за гражданската регистрация - 10.09.2015
   • РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
   • Финансово - счетоводни отчети и бюджети на ОА-Плевен
   • Харта на клиента
   • Харта на клиента
  • Достъп до обществена информация
  • Държавна собственост
  • ИЗБОРИ 2016
  • ИЗБОРИ 2017
  • Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
  • Кариери
   • Конкурс за длъжност \"Главен експерт"
   • Конкурс за длъжност \"Главен експерт\" в Дирекция \"АПОФУС"
   • Конкурс за длъжност \"Старши експерт\" в Дирекция АКРРДС
   • Конкурс за длъжност \"Старши експерт\" в Дирекция АКРРДс
   • Конкурс за длъжност Директор Дирекция АКРРДС
   • Проведени конкурси АРХИВ
  • Комисия по Закона за гражданската регистрация
  • Контакти
  • Местни избори 2015
  • Младежки дейности
  • Начало
  • Новини
  • Област
   • Земеделие и гори
   • Туризъм
  • Областни съвети и комисии
   • Асоциация по ВиК Плевен
   • Епизоотична комисия
   • Комисия Военни паметници към Областния управител
   • Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
   • Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в област Плевен
   • Консултативен съвет за социално подпомагане
   • Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
   • Областен съвет за развитие
   • Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
   • Областен съвет за тристранно сътрудничество
   • Областен съвет по устройството на територията
   • Областна комисия по заетост
   • Областна комисия по транспорт
   • Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
  • Образование
   • Обществени съвети
   • Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен
  • Образци
  • Общини
  • Обяви
  • ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
  • Парламентарни избори 2014
  • План за управление на Защитена местност „Кайлъка”
  • Полезни връзки
  • Политически кабинет
   • Експерт \"Връзки с обществеността\" - Девора Петрова
   • Заместник областен управител - Д-р Красимир Трифонов
   • Към стария сайт
   • Областен управител - Мирослав Петров
  • Правна информация
  • Приемен ден
  • Програми и проекти
   • \"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) гаранция за прозрачност и ефективност\"
   • Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC 2007-2013
   • Проект по ОПАК
   • „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България”, MIS-ETC Code 171
  • Регионален етап - Национален събор \"Копривщица\" - 2015г.
  • Регионално развитие и политика
   • Концепция за развитие на местност \"Кайлъка\"
   • ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.
   • Оперативни планове за развитие
   • План за младежта на област Плевен за 2016 г.
  • Регистри и бази данни
  • Списък на земеделски територии, придобили характеристики на гори
  • Списък с информация, подлежаща на публикуване в интернет
  • Статистика Плевен регионални данни
  • Стратегия за развитие на социалните услуги
  • Структура
  • Услуги
   • Видове услуги
   • Списък на унифицираните наименования на административните услуги
  • Център за информация и административни услуги
   • Видове адм. услуги
   • Деловодна справка
 
Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя