ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Видове услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР.ПЛЕВЕН

 

 1. Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други.
 2. Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места.
 3. Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове.
 4. Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
 5. Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост.
 6. Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост
 7. Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
 8. Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
 9. Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
 10. Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
 11. Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации
 12. Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственос
 13. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
 14. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения за стоански цели в земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост
 15. Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение.
 16. Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
 17. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
 18. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
 19. Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
 20. Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
 21. Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване
 22. Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
 23. Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 24. Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
 25. Презаверяване на разрешение за строеж
 26. Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията
 27. Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
 28. Регистриране на технически паспорт на строеж
 29. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
 30. Издаване на удостоверния за обстоятелства по териториално устройство
 31. Издаване на заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/ прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот държавна собственост

 

Електронна версия на предоставяните от Областна администрация-Плевен услуги, както и подробна информация за изискуеми документи, тарифи и срокове можете да изтеглите от тук

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем