ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Областен съвет за тристранно сътрудничество

ЗАПОВЕД

№ РД–09-54

Плевен, 17.03.2015 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 3б от Кодекса на труда

О П Р Е Д Е Л Я М:

Състав на Областния съвет за тристранно сътрудничество /ОСТС/ в Област Плевен

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ралица Добрева - Областен управител на Област Плевен

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Иванов – Заместник областен управител на Област Плевен

ЧЛЕНОВЕ:

1. Стилян Върбанов – Представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България;

2. Георги Русинов - Представител на Българска търговско-промишлена палата;

3. Русалин Русалинов - Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;

4. Веселин Йотков – Представител на Стопанска камара;

5. Боряна Христова - Представител на СРС - КТ „Подкрепа”;

6. Янчо Андонов – Представител на Регионален съвет на КНСБ;

7. Ралица Иванова – Представител на Браншова бизнес камара.

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР:

Валя Георгиева – Главен специалист в Дирекция АКРРДС.

Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените лица за сведение и изпълнение.

/П/

РАЛИЦА ДОБРЕВА

Областен управител на Област Плевен


Правила за устройството и дейността на областния съвет

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем