ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
 
 
Заповед №РД-12-14/14.06.2017 г. за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (актуализация)

Мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнение на дейностите заложени в Стратегия на област плевен за интегриране на ромите (2013 – 2020)


Протокол №7 от проведено заседание на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси от 22.02.2017

Протокол №6 от проведено заседание на Звено за мониторин и оценка от 17.02.2017

Протокол №5 от проведено заседание на Звено за мониторинг от 10.02.2017

Заповед РД-12-01 от 31.01.2017 за определяне на Звено за мониторинг


Заповед РД-12-03 от 02.02.2017 за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

Mониторингов доклад за 2015г.


Протокол №6 от заседание на Областния експертен съвет по етнически и интеграционни въпроси от 13.04.2016г. 

Протокол № 4 Звено мониторинг

Протокол №3 заседание на Звено за мониторинг - 16.03.2016 г.
 
 
 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем