ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Конкурси за назначаване на служители в "Асоциация по ВиК"
11.12.2015

О Б Я В Л Е Н И Е

Председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” EООД  - Плевен, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда  и Заповеди №:

РД-09-149 / 10.12.2015г.

РД-09-144 / 10.12.2015г.

РД-09-147 / 10.12.2015г.

обявява конкурси за заемане на длъжности в Асоциацията по ВиК, както следва:

1. ВиК експерт - комплект документи

2. Главен секретар - комплект документи

3. Финансов експерт - комплект документи

Документи за кандидатстване можете да подадете в едномесечен срок от публикуване на обявата във вестник "Посоки", бр. 227 от дата 11.12.2015г.

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?